Vés al contingut (premeu Retorn)

Devolució d'import de matrícula

ACLARIMENT 

Tot el que s'informa en aquest apartat és vàlid i són condicions de matrícula derivades de la Normativa d'Estudis de Grau i Màster UPC (NAGRAMA) i del Pressupost UPC.


Tanmateix, la UPC, cada quadrimestre estableix un període concret per a modificacions de matrícula en el qual no s'aplica allò que estableix la Normativa quant a devolucions d'imports  sinò que aquestes modificacions són variacions de matrícula i en cas de produir-se diferències econòmiques a favor de l'estudiant, els imports són retornats sempre i quan sol·liciti la devolució d'imports a Gestió Acadèmica.


Aquest quadrimestre aquest període finalitza el 28 de febrer de 2017.

 

INFORMACIÓ

D'acord amb la normativa de la Universitat, els motius pels quals es pot retornar l'import de la matrícula són els següents:

 • Canvis en el tipus de liquidació econòmica de la matrícula. Es fa la liquidació de la matrícula d'acord amb la documentació presentada i es retorna, prèvia sol·licitud de devolució de preus públics, la diferència entre aquesta nova liquidació i la inicial. Cal presentar aquesta documentació dins del termini d'un mes des de la data de la matrícula i en tot cas abans de les dates que s'especifiquen tot seguit. Un cop esgotat aquest termini se'n pot denegar la devolució.
 1. Matrícules formalitzades al quadrimestre de tardor: fins al 31 d'octubre.
 2. Matrícules formalitzades al quadrimestre de primavera: fins al 30 de març.

En el cas de les famílies nombroses, si en el moment de formalitzar la matrícula es va acreditar que s'estaven fent els tràmits de renovació del títol corresponent mitjançant la presentació del resguard corresponent i d'una declaració jurada de la categoria sol·licitada, aquest termini s'amplia fins al 31 de desembre.

Per a les circumstàncies resoltes en una data posterior a la matrícula es disposa del termini d'un mes des de la data de resolució d'aquestes per sol·licitar la devolució de preus públics. Esgotat aquest termini, se'n pot denegar la devolució. A títol informatiu i no exhaustiu:

 1. Convalidacions
 2. Concessió d'una beca, si s'ha abonat l'import de la matrícula
 3. Família nombrosa

Si es disposa d'un títol de família nombrosa vigent en la d'inici del curs acadèmic s'ha de lliurar abans del 30 d'octubre en el cas del quadrimestre de tardor, o abans del 30 de març en el cas del quadrimestre de primavera.

 

 • Per malaltia o accident greu justificats degudament. Cal fer la sol·licitud de devolució de preus públics corresponent i adjuntar-hi un informe mèdic oficial, en el qual ha de constar la data inicial de la malaltia i el període previst de convalescència. Cal presentar aquesta documentació dins el termini d'un mes des de la data de la matrícula i en tot cas abans de les dates especificades tot seguit. Esgotat aquest termini, se'n pot denegar la devolució.
  1. Matrícules formalitzades al quadrimestre de tardor: fins al 20 de novembre.
  2. Matrícules formalitzades al quadrimestre de primavera: fins al 20 d’abril.

 

 • Per reassignació de preinscripció. Si es produeix la reassignació per preinscripció i una vegada s'ha formalitzat la matrícula en el nou centre es pot sol·licitar la devolució dels imports corresponents a la matriculació de crèdits i a l'assegurança escolar. Es disposa del termini d'un mes des de la data de formalització de la matrícula en el nou centre. Una vegada esgotat aquest termini, se'n pot denegar la devolució.
  En el cas que es tracti d'una nova preinscripció no es retornarà cap import per aquest concepte.

 

 • Per modificacions de la matrícula produïda per canvis en l'horari o la data d'examen d'una o més assignatures, o si, per causes organitzatives, l'assignatura no s'imparteix, es disposa del termini d'un mes des de l'acceptació per part del centre docent de la modificació de la matrícula per sol·licitar la devolució dels preus públics. Una vegada esgotat aquest termini, se'n pot denegar la devolució.

QUINA DOCUMENTACIÓ CAL PRESENTAR PER SOL·LICITAR LA DEVOLUCIÓ DE L'IMPORT DE MATRÍCULA?

Per sol·licitar la devolució de l'import de matrícula cal presentar a Gestió Acadèmica de l'EEBE la següent documentació:

Des del Servei de Gestió Acadèmica UPC rebràs comunicació de la resolució d'aquesta sol·licitud.