Vés al contingut (premeu Retorn)

Passos per tramitar un conveni de cooperació educativa

Requisits indispensables per poder realitzar el conveni de cooperació educativa en un curs escolar

  • Estar matriculat en el Centre durant el quadrimestre en que es realitzen les practiques.
  • Més de la meitat de la carrera aprovada (120 ECTS en grau. En el cas de Màster, haver superat el rendiment del primer any acadèmic, 15 ECTS).
  • Paràmetre de rendiment acadèmic >0.60 en el període lectiu anterior. Per pròrrogar les practiques, cal mantenir aquest paràmetre de rendiment.

 

Documentació que cal presentar en el centre 

En compensació pel treball realitzat per l’estudiant, l’empresa es compromet a pagar directament a l’estudiant una quantitat, mínim 6€/h, en concepte de borsa o ajut a l’estudi.

El conveni s'ha de presentar sempre una setmana abans de començar les pràctiques. No s'acceptaran en cap cas convenis amb data de començament anterior a la data de presentació.

Un cop tramitat per l'Escola, l'estudiant es compromet a venir a recollir-lo i lliurar a l'empresa una còpia signada.

 

Circumstàncies a tenir en compte per tramitar un conveni de cooperació educativa

  • Període establert per fer pràctiques en les empreses que es considera Curs Acadèmic Escolar: el comprés entre el dia 16-9 de l’inici d’un curs fins al 15-9 de l'any següent.

  • Totes les modificacions que es produeixin en les condicions inicials, baixes definitives i les sol·licituds pròrroga s’hauran de comunicar amb un mínim de 15 dies d’antelació.

  • Els convenis es poden rescindir en qualsevol moment, per qualsevol de les parts (estudiant, empresa, universitat)

  • No s'accepten modificacions d’un curs acadèmic finalitzat.
  • Els convenis s’han de presentar a Gestió Acadèmica, amb 7 dies d’antelació a la data d’inici de les pràctiques.
  • Qualsevol conveni que no estigui degudament complimentat, no serà acceptat.
  • Les empreses participants en els Programes de Cooperació Educativa signats amb la UPC, contribuiran al manteniment d’aquest servei amb un 15,70 % sobre el total aportat com a ajuts a l’estudi pels estudiants que hi participen L’overhead o despeses de gestió del 15,70, s’abonarà en el moment de rebre la factura. Les empreses rebran la factura directament des de la Unitat de Gestió de Convenis de Cooperació Educativa. Sobre aquest import s’aplica l’IVA (21%). Les empreses enviaran una fotocòpia del full d’ingrés fet a “La Caixa”, o be el xec expedit, a la Unitat de Gestió de Convenis de Cooperació Educativa, Plaça Eusebi Güell, 6 Edifici Vèrtex, Campus Nord (08034 Barcelona).