Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés a les titulacions de Grau: Canvi d'estudis i/o universitat per estudis universitaris estrangers

L'estudiantat amb estudis universitaris realitzats a l'estranger ha de sol·licitar la convalidació d'aquests estudis per poder-se incorporar a una universitat espanyola (Reial decret 967/2014).

Com:

 1. Lliurar prèviament a Gestió Acadèmica de l'EEBE la "Sol·licitud d'estudi previ de convalidacions per Canvi d'estudis". El termini és obert durant tot el curs.
 2. En cas de complir els requisits per accedir per aquest via, lliurar la "Sol·licitud de Canvi d'universitat i/o estudis universitaris" a Gestió Acadèmica de l'EEBE dintre del termini establert.

Documentació:

 • Títol, diploma o certificat oficial acreditatiu (*)
 • Pla d’estudis (publicat pel centre corresponent) (*)
 • Programa de les assignatures (publicat pel centre corresponent) (*)
 • Rebut de pagament de la taxa d'estudi de sol·licitud de convalidacions.

(*)Tots aquests documents han de ser oficials, originals i expedits per les autoritats competents, i han d’estar legalitzats per via diplomàtica (a excepció dels documents expedits per estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu i dels documents expedits per Suïssa, per l’acord bilateral amb la Unió Europea.). Més informació a l'apartat 7.1.6 dels "Procediments administratius i de gestió econòmica vinculats a la Normativa acadèmica dels estudis de grau i màster, NAGRAMA 2019-2020".

Així mateix, tots han d'anar acompanyats de la traducció oficial al castellà o al català.

Terminis:

 • Publicació oferta de places quadrimestre de primavera 2019/2020: segona quinzena de desembre de 2019
 • Sol·licitud: Del 16 de desembre de 2019 al 13 de gener de 2020 (veure període de tancament al Nadal)
 • Publicació resolució assignació de places: 31 de gener de 2020
 • Matrícula: A l'inici del mes de febrer es publicarà tota la informació de matrícula

Preu:

Cal abonar la taxa corresponent (establerta al Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya) amb targeta de crèdit, al moment de presentar la "Sol·licitud d'Estudi Previ de Reconeixements/Convalidacions" l'Àrea de Gestió Acadèmica i, si el pagament es fa en efectiu, a qualsevol oficina de La Caixa, Caixa d'Enginyers o BSCH-Xarxa BCH.

Qui pot accedir:

 • Estudiantat que ha finalitzat els estudis universitaris a l'estranger poden demanar l'homologació del títol al ministeri competent en matèria d'estudis universitaris, o poden demanar convalidacions parcials directament a l'EEBE, però mai de manera simultània.
 • Estudiantat que hagi sol·licitat l’homologació del títol i aquesta hagi estat denegada.

Requisits per sol·licitar l'admissió directament a l'EEBE per Canvi d'estudis:

 • Que es puguin convalidar un mínim de 30 ECTS corresponents a assignatures obligatòries de la titulació de l'EEBE a la qual es vol accedir (el TFG no pot ésser convalidat). Aquests estudiants no poden fer la preinscripció.

Han d'obtenir plaça pel procés de preinscripció universitària:

 • Estudiantat que convalida menys de 30 ECTS: Només poden demanar l’estudi del centre que els ha fet aquesta convalidació i per la qual han de presentar el certificat de l’estudi previ de convalidació emès pel centre
 • Estudiantat que no obtenen la convalidació de cap crèdit: poden accedir als estudis universitaris a través de la preinscripció general, prèvia sol·licitud d’homologació del seu títol al títol espanyol de batxillerat i superació de les proves d’accés per a persones estrangeres.