Vés al contingut (premeu Retorn)

Defensa

 • És pública i consisteix en dues fases:
  • Exposició per part de l'estudiantat d'un resum del contingut del TFG/TFM. El temps el fixa la presidència del tribunal i el fa saber prèviament (orientativament dura 30 minuts pel TFG/TFM). En cas de treballs de TFG de caire pràctic el límit de temps per estudiant/a pot ser de 45 minuts.
  • Defensa per part de l'estudiantat respecte les preguntes que el tribunal cregui pertinents.
 • El TFG/TFM amb més d'un/a estudiant/a ha de ser presentat i defensat conjuntament i amb la participació equivalent de cada un/a d'ells/es.
 • Si amb el TFG s'ha d'acreditar la competència genèrica de 3a llengüa, caldrà que la memòria i la defensa del TFG es facin en una tercera llengua (només per l'estudiantat que hagi accedit al grau abans del curs 2018/19).
 • El TFG/TFM realitzat en règim de mobilitat es defensarà a la universitat de destí, seguint les seves normes referides a la direcció i presentació.
 • Avaluació: 
  • El 10 d'octubre de 2017 La Comissió Permanent de la Junta d'Escola va aprovar una rúbrica orientativa d'avaluació per als tribunals de TFG/TFM. Aquesta rúbrica no és d'ús obligatori però es recomana tenir-la en compte durant el desenvolupament del projecte i en el moment de la defensa. Més informació Documentació TFG/TFM.
  • D'acord amb la normativa acadèmica de TFG i TFM del centre, el/la director/a del TFG/TFM haurà de fer arribar al President del Tribunal d’avaluació un informe escrit amb la seva valoració del treball desenvolupat per l’estudiantat. Aquest document s’haurà d’adjuntar a l’acta d’avaluació del TFG/TFM.
 •  Garantiment de la confidencialitat:
  • En el cas que el TFG/TFM contingui aspectes que afectin la confidencialitat i/o propietat intel·lectual o industrial, el tribunal pot arbitrar els mecanismes necessaris per preservar-la, que poden afectar la defensa pública i que, en tot cas, suposaran la signatura d’un compromís de confidencialitat per part dels membres del tribunal.