Saltar al contenido (pulsar Return)

Informació i serveis

Index

 1. Accés al laboratori
 2. Horari
 3. Llocs de treball
 4. Ordinadors
 5. Material disponible
 6. Servei de taquilles
 7. Servei de creació de plaques de circuit imprès
 8. Servei de creació de peces 3d

Accés al laboratori

El laboratori de TFGs és d'ús exclusiu per a l'estudiantat que estigui realitzant el Treball Final de Grau. Per poder treballar-hi cal generar una Fitxa de control, omplint el següent formulari (cal adjuntar foto) i passar pel despatx A5.8, per signar la conformitat.

Horari

L'horari d'accés es pot consultar als Tècnics de laboratori.

Llocs de treball

El laboratori disposa de llocs de treball equipats amb font d'alimentació, generador de funcions i oscil·loscopi.
Es disposa d'una estaciò de soldadura-desoldadura, un minitaladre i d'un taladre de banc.

Ordinadors

Hi ha un total de 3 PCs a disposició dels projectistes. Tots els PCs disposen de conexió a internet. Un PC disposa de Microsoft Windows 7 i dos PCs tenen arrancada dual UBUNTU/Windows 7.

  

Material disponible. Servei de préstec de material

Els equips i el material disponible al laboratori de TFGs es recullen als següents documents:
(No disponible actualment 20/04/18)

 

Part del material inventariat pot ser deixat als projectistes. El procediment per poder aprofitar aquest servei és el següent:

 • Protoboards, multímetres i connectors: consultar als Tècnics de Laboratori.
 • Programadors universals i altres: consultar als Tècnics de Laboratori.

Servei de taquilles

Els i les projectistes disposen de taquilles per deixar-hi només el material dels projectes. Per saber la disponibilitat de les mateixes consulteu al personal de laboratori. El candau l'haurà de proporcionar l'estudiant/a.

Servei de creació de plaques de circuit imprès (PBC)

El personal de laboratori portarà a terme la fabricació (insolació, revelat i atacat) de les plaques PCB dels projectistes. Per poder fer això cal proporcionar la placa i el fotolit dins un sobre al personal del laboratori. Cal seguir una sèrie d'indicacions perque la placa sigui acceptada, i per a obtenir resultats satisfactoris, les quals es recullen en aquest document.

Es pot descarregar el fitxer de restriccions del laboratori i seguir aquest tutorial.
Descarrega el fitxer desing rules del laboratori de projectes per eagle.

Servei de creació de peces 3d

 • El personal de laboratori portarà a terme la fabricació de les peces 3d dels projectistes. Per poder fer això cal que el ponent (tutor)  enviï un correu electrònic al cap de laboratoris , informant de la quantitat de peces a realitzar.
 • Per tal que la impressió es pugui dur a terme els tècnics del laboratori revisaran els fitxers ".STLdissenyats per l'estudiant, si es troba qualsevol problema és comentarà directament amb l'estudiant per fer les modificacions de disseny pertinents.
 • Restriccions de les peces a imprimir: La mida màxim de la peça no ha d'excedir 20 x 20 x 20cm. A ser possible totes les peces han de tenir una cara llisa per evitar problemes.
 • Cal seguir una sèrie d'indicacions perque la peça sigui acceptada, i per a obtenir resultats satisfactoris, les quals es recullen en aquest document.