Saltar al contenido (pulsar Return)

Informació sobre equivalències ETSEIB a EEBE

Index


Informació extreta del document de data 11/05/2016 de

"Tractament dels estudiants implicats en la modificació de plans d'Estudis a l'EEBE".

 

Aspectes generals

L'equivalència es farà segons els quadres aprovats ( Grau en enginyeria de Materials / Grau en Enginyeria Química ) tenint en compte:

 • Es mantindran les notes obtingudes en origen tant si estan superades com si estan supeses. En el cas concret d'assignatures compensades, es mantindrà la qualificació compensada.
 • En el cas d'equivalències que incloguin dues assignatures d'origen cap a una assignatura de destí, es tindrà en compte que la mitjana ponderada per crèdits de les assignatures d'origen siguin més gran que 5 per obtenir la equivalència. En el cas de no haver cursat una de les dues assignatures d'origen, no es podrà fer la equivalència.
 • Les assignatures sense equivalència serviran per cobrir els crèdits optatius de la nova titulació.

Estudiants amb fase inicial NO superada

Normativa de permanència

 • 12 crèdits (1er any)

  • Els estudiants que en acabar el curs 2015-2016 tinguin superat el rendiment de primer any, es considerarà superat al pla d'estudis modificat, tant si aquests 12 crèdits són d'assignatures amb equivalència en el pla modificat o no, a efectes del requisit de permanència.
  • Els estudiants que en acabar el curs 2015-2016 no tinguin superat el rendiment del primer any (12 crèdits), seran desvinculats
  • Per solicitar el quadrimestre de gràcia caldrà fer-ho a l'ETSEIB mitjançant e-Secretaria o presencialment al SIAE fins el dia 22 de juliol de 2016.
 • Estudiant de segon any de Fase inicial

  L'ETSEIB no avaluarà curricularment la fase inicial durant aquest mes de juliol. La fase inicial es deixarà oberta per al curs següent i si els estudiants estan en el límit dels dos cursos, se'ls permetrà la seva continuïtat. Els estudiants disposaran de tot el curs 2016/17 per tancar la fase inicial del nou pla d'estudis segons l'apartat 2.1.2 de la Normativa acadèmica de l'EEBE.

  Aquests estudiants podran matricular assignatures de la nova fase inicial i de la fase no inicial sense cap altre restricció que la normativa de la UPC en quant a màxim de crèdits (36 crèdits/quadrimestre).

Estudiants amb fase inicial superada
 • Estudiants amb la fase incial a l'ETSEIB superada

  Els estudiants que tinguin la fase inicial superada d'origen mantindran aquesta condició al nou pla a efectes de normativa de permanència. En el cas de tenir pendent o no haver cursat alguna assignatura que en el nou pla está a la fase inicial, podrà ser avaluada curricularment un cop cursada segons la normativa de l'EEBE.
 • Estudiants amb menys de 60 crèdits obligatoris per cursar

  El pla d'estudis modificat conté dues assignatures obligatòries noves. Tots els estudiants que els restin menys de 60 crèdits d'assignatures obligatòries per superar del pla d'estudis d'origen tenen el curs acadèmic 2016/17 per acabar de cursar les assignatures equivalents en el nou pla d'estudis sense haver de cursar les assignatures obligatòries addicionals.

Estudiants titulats

Aquells estudiants que es titulin durant el curs 2015/16, amb independència de la convocatòria de lectura de defensa del TFG, hauran de sol·licitar el títol a l'ETSEIB, via SIAE.

Informació per a la matrícula

Per a més informació, accedeix al nostre apartat d'informació per a la matrícula.