Saltar al contenido (pulsar Return)

Informació sobre equivalències EUETIB a EEBE

La informació d'aquest apartat fa referencia al Document de data 11/05/2016 de "Tractament dels estudiants implicats en la modificació de plans d'Estudis a l'EEBE.

Index


 

Informació extreta del document de data 11/05/2016 de

"Tractament dels estudiants implicats en la modificació de plans d'Estudis a l'EEBE".

 

Aspectes generals

L'equivalència es farà segons les següents taules aprovades:

 

tenint en compte:

 • Es mantindran les notes obtingudes en origen tant si estan superades com si estan supeses. En el cas concret d'assignatures compensades, es mantindrà la qualificació compensada.
 • En el cas d'equivalències que incloguin dues assignatures d'origen cap a una assignatura de destí, es tindrà en compte que la mitjana ponderada per crèdits de les assignatures d'origen siguin més gran que 5 per obtenir la equivalència. En el cas de no haver cursat una de les dues assignatures d'origen, no es podrà fer la equivalència.
 • Les assignatures sense equivalència serviran per cobrir els crèdits optatius de la nova titulació.

Estudiants amb fase inicial NO superada

Normativa de permanència

  • Estudiant de segon any de Fase inicial

   La fase inicial es deixarà oberta per al curs següent i si els estudiants estan en el límit dels dos cursos, se'ls permetrà la seva continuïtat. Els estudiants disposaran de tot el curs 2016/17 per tancar la fase inicial del nou pla d'estudis segons l'apartat 2.1.2 de la Normativa acadèmica de l'EEBE.

   Aquests estudiants podran matricular assignatures de la nova fase inicial i de la fase no inicial sense cap altre restricció que la normativa de la UPC en quant a màxim de crèdits (36 crèdits/quadrimestre).

  Estudiants amb fase inicial superada
   • Estudiants amb la fase incial a l'EUETIB superada

    Els estudiants que tinguin la fase inicial superada d'origen mantindran aquesta condició al nou pla a efectes de normativa de permanència. En el cas de tenir pendent o no haver cursat alguna assignatura que en el nou pla está a la fase inicial, podrà ser avaluada curricularment un cop cursada segons la normativa de l'EEBE.

  Estudiants amb menys de 60 crèdits obligatoris per cursar

   El pla d'estudis modificat conté dues assignatures obligatòries noves. Tots els estudiants que els restin menys de 60 crèdits d'assignatures obligatòries per superar del pla d'estudis d'origen tenen el curs acadèmic 2016/17 per acabar de cursar les assignatures equivalents en el nou pla d'estudis sense haver de cursar les assignatures obligatòries addicionals.