Saltar al contenido (pulsar Return)

Documentació per a la matrícula

Documentació identificativa:

  • Estudiantat amb nacionalitat espanyola: DNI.
  • Estudiantat amb nacionalitat estrangera: original i fotocòpia del NIE i del passaport. Si encara no disposeu del NIE, caldrà aportar la fotocòpia de la sol·licitud. En aquest cas el NIE s'haurà de lliurar com a màxim 3 mesos més tard de la data de la matrícula.

Documentació per accedir a deduccions de matrícula o matricula condicional:

 Consulteu l'apartat Reduccions de la matrícula de la UPC

Documentació específica segons la via d'accés:

Via d'accésDocumentació
Estudiants que han fet les proves d’accés a la universitat No cal portar cap document.
Estudiants procedents de sistemes educatius dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats que hagin subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat Credencial emesa per la UNED.
Títol universitari de qualsevol grau Fotocòpia compulsada del títol o del resguard de la sol·licitud.
Títol de CFGS, FP2 i assimilats Fotocòpia compulsada del títol (o del resguard de la sol·licitud) o fotocòpia compulsada del certificat oficial de la qualificació final del cicle formatiu, emès pel centre.
PAU, CFGS, FP2 o assimilats que han iniciat alguna vegada estudis universitaris Trasllat d'expedient.
Accés per a més grans de 25/45 anys Justificant d’haver superat la prova d’accés a la universitat per als més grans de 25 anys.
Accés per a més grans de 40 anys No cal portar cap documentació.

Ordre SEPA: En cas de voler domiciliar la matrícula:

Si vols domiciliar o fraccionar la matrícula has d'entrar a e-Secretaria, apartat Comptes Bancaris i donar d'alta un nou compte. RECORDA: has d'imprimir l'original del document (Ordre SEPA) i un cop signat portar-ho el dia de matrícula

Més informació a Pagament domiciliat de la matrícula.