Skip to content

Calendari de TFE/Calendar of TFE

 

QUADRIMESTRE DE PRIMAVERA/SPRING SEMESTER

2022-2023 (Q2)

QUADRIMESTRE DE TARDOR/AUTUMN SEMESTER

2023-2024 (Q1)

QUADRIMESTRE DE PRIMAVERA/SPRING SEMESTER

2022-2023 (Q2)

Convocatòria    ordinària i addicional/Ordinary and extended call
Convocatòria     ordinària i addicional/Ordinary and extended callConvocatòria    ordinària i addicional/Ordinary and extended call

 

(1)Únicament apareix l'opció de registre de TFE a e-Secretaria quan l'estudiant compleix el requisit de crèdits superats a l'expedient determinats a la Normativa de TFE del centre/Thesis Registration option is only available at e-Secretaria when the student meets the requirement about passed ECTS according to the academic regulations..

(2) Cal dipositar la justificació de la sol·licitud de confidencialitat a ATENEA-TFE. La sol·licitud pot iniciar-se a petició de l'estudiant (requerirà la validació de qui dirigeix el TFE) o bé a instància de qui exerceix la direcció del treball, qui haurà d'annexar la justificació en validar el dipòsit del TFE./The justification for the confidentiality request must be submitted to ATENEA-TFE. The request can be initiated at the student's request (it will require the validation of the person who directs the TFE) or at the request of the person who directs the work, who must attach the justification when validating the deposit of the TFE.

(3)És necessari fer el dipòsit administratiu (e-Secretaria) i documental (ATENEA-TFE) per a considerar el TFE dipositat/The administrative (e-Secretariat) and documentary submission are totally mandatory (ATENEA-TFE) to consider the Thesis duly deposited..

(4)La matrícula addicional de pròrroga de TFE comporta el pagament únicament de taxes administratives que es generarà automàticament a l'e-secretaria "impresos i pagaments"/In the extended enrolment TFE student, are requires to pay the administrative services. They will be automatically generated in the at e-Secretaria "forms and payments".

Registre/Registration:  e-Secretaria(1)

Tot l'any/All over the year

excepte/except:

14 a 19 de juny de 2023/From 14th to 19th June 2023

28 de setembre a 3 d'octubre de 2023/From 28th september to 3rd october 2023

17 a 19 de gener de 2024/From 17th to 19th January 2024

 1 a 5 de maig de 2024/From 1st to 5th May 2024

12 a 18 de juny de 2024/From 12th to 18th June 2024

Matrícula ordinària/Ordinary enrolment
Juliol de 2023/July 2023 Febrer de 2024/February 2024
Esmenes dades registre/Amendment registration data Fins al 10 de gener 2024/Until 10th January 2024 Fins 24 de maig de 2024/Until 24th May 2024

Confidencialitatdel TFE, si s'escau/Request for confidentiality (2)

Fins al 16 de gener 2024/Until 16th January 2024

Fins al 11 de juny de 2024/Until 11th June 2024

Dipòsit ordinari on-line/Ordinary online submission(3)


Hora límit/Deadline: 23:00 h del darrer dia/11:00 p.m. of the last day

 

11 al 16 de gener de 2023/11th to 16th January 2024

 

 1 a 11 de juny de 2024/1st to 11th June 2024

Validació del dipòsit pel director/a de TFE/Validation of the deposit by the director of TFE : Atenea-TFE Fins al 18 de gener de 2024/Until 18th January 2024

Fins al 18 de juny de 2024/Until 18th June 2024

Defensa ordinària/Ordinary defense

22 de gener al 2 de febrer de 2024/22nd January to 2nd February 2024

25 de juny al 5 de juliol de 2023/25th June to 5th July 2024

 

Sol·licitud matrícula addicional/Extended enrolment request(e-secretaria/Instàncies)
Hora límit/Deadline: 23:00 h del darrer dia/11:00 p.m. of the last day
1 a 13 de juny de 2023/1st to 13th June 2023
11 al 16 de gener de 2024/11th to 16th January 2024 1 a 11 de juny de 2024/1st to 11th June 2024
Matrícula addicional/Extended enrolment(4) 22 de setembre de 2023/22nd September 2023
22 de febrer de 2024/22nd February 2024 19 de setembre de 2024/19th September 2024
Esmenes dades registre/Amendment registration data
Fins al 22 de setembre de 2023/Until 22nd September 2023
Fins al 21 d’abril de 2024/Until 21st April 2024
Fins al 26 de setembre de 2024/Until 26th Setember 2024

Confidencialitat del TFE conv.  addicional, si s'escau/Confidentially agreement request(extended call) (2)

Fins al 27 de setembre de 2023/Until 27th Setember 2023 Fins al 30 d'abril de 2024/Until 30th April 2024 Fins al 26 de setembre de 2024/Until 26th Setember 2024

Dipòsit addicional on-line/Extended submission on-line(3)


Hora límit/Deadline: 23:00 h del darrer dia/11:00 p.m. of the last day

22 al 27 de setembre de 2023/From 22nd to 27th September 2023 22 al 30 d'abril de 2024/From 22nd to 30th   April 2024 20 al 25 de setembre al de 2024/From 20th to 24th September 2024 
Validació del dipòsit pel director/a de TFE/Validation by the profeeor responsible for the Thesis: Atenea-TFE Fins al 4 d’octubre de  2023/Until 4th October 2023 Fins al 3 de maig de 2023/Until 3rd May 2024 Fins al 2 d’octubre de 2024/Until 2nd October 2024
Defensa addicional/Extended defence
9 al 31 d'octubre de 2023/9th to 31st October 2023 8  al 31 de maig de 2024/8th to 31st May 2024

7 al 31 d'octubre de 2024/7th to 31st October 2024