Skip to content

Calendari de TFE/Calendar of TFE

 

QUADRIMESTRE DE PRIMAVERA/SPRING SEMESTER

2021-2022 (Q2)

QUADRIMESTRE DE TARDOR/AUTUMN SEMESTER

2022-2023 (Q1)

QUADRIMESTRE DE PRIMAVERA/SPRING SEMESTER

2022-2023 (Q2)

Convocatòria    ordinària i addicional/Ordinary and extended call
Convocatòria     ordinària i addicional/Ordinary and extended callConvocatòria    ordinària i addicional/Ordinary and extended call

 

(1)Únicament apareix l'opció de registre de TFE a e-Secretaria quan l'estudiant compleix el requisit de crèdits superats a l'expedient determinats a la Normativa de TFE del centre/Thesis Registration option is only available at e-Secretaria when the student meets the requirement about passed ECTS according to the academic regulations..

(2) Cal dipositar la justificació de la sol·licitud de confidencialitat a ATENEA-TFE. La sol·licitud pot iniciar-se a petició de l'estudiant (requerirà la validació de qui dirigeix el TFE) o bé a instància de qui exerceix la direcció del treball, qui haurà d'annexar la justificació en validar el dipòsit del TFE./The justification for the confidentiality request must be submitted to ATENEA-TFE. The request can be initiated at the student's request (it will require the validation of the person who directs the TFE) or at the request of the person who directs the work, who must attach the justification when validating the deposit of the TFE.

(3)És necessari fer el dipòsit administratiu (e-Secretaria) i documental (ATENEA-TFE) per a considerar el TFE dipositat/The administrative (e-Secretariat) and documentary submission are totally mandatory (ATENEA-TFE) to consider the Thesis duly deposited..

(4)La matrícula addicional de pròrroga de TFE comporta el pagament únicament de taxes administratives que es generarà automàticament a l'e-secretaria "impresos i pagaments"/In the extended enrolment TFE student, are requires to pay the administrative services. They will be automatically generated in the at e-Secretaria "forms and payments".

Registre/Registration:  e-Secretaria(1)

Tot l'any/All over the year

excepte/except:

17 a 22 de juny de 2022/From 17th to 22nd June 2022

30 de setembre a 5 d'octubre de 2022/From 30th september to 5th october 2022

17 a 20 de gener de 2023/From 17th to 20th January 2023

 2 a 5 de maig de 2023/From 2nd to 5th May 2023

14 a 20 de juny de 2023/From 14th to 20th June 2023

Matrícula ordinària/Ordinary enrolment
Juliol de 2022/July 2022 Febrer de 2023/February 2023
Esmenes dades registre/Amendment registration data Fins al 11 de gener 2023/Until 11th January 2023 Fins 26 de maig de 2023/Until 26th May 2023

Confidencialitatdel TFE, si s'escau/Request for confidentiality (2)

Fins al 17 de gener 2023/Until 17th January 2023

Fins al 13 de juny de 2023/Until 13th June 2023

Dipòsit ordinari on-line/Ordinary online submission(3)


Hora límit/Deadline: 23:30 h del darrer dia/11:30 p.m. of the last day

 

12 al 17 de gener de 2023/12th to 17th January 2023

Hora límit: 23:30 h del 17/01/2023/Deadline: 11:30 p.m. on 17/01/2023

 1 a 13 de juny de 2023/1st to 13th June 2023

Validació del dipòsit pel director/a de TFE/Validation of the deposit by the director of TFE : Atenea-TFE Fins al 19 de gener de 2023/Until 19th January 2023

Fins al 20 de juny de 2023/Until 20th June 2023

Defensa ordinària/Ordinary defense

23 de gener al 3 de febrer de 2023/23rd January to 3rd February 2023

26 de juny al 7 de juliol de 2023/26th June to 7th July 2023

 

Sol·licitud matrícula addicional/Extended enrolment request(e-secretaria/Instàncies)
Hora límit/Deadline: 23:30 h del darrer dia/11:30 p.m. of the last day
3 a 15 de juny de 2022/3rd to 15th June 2022
9 al 17 de gener de 2023/9th to 17th January 2023 1 a 13 de juny de 2023/1st to 13th June 2023
Matrícula addicional/Extended enrolment(4) 23 de setembre de 2022/23rd September 2022
22 de febrer de 2023/22nd February 2023 22 de setembre de 2023/22nd September 2023
Esmenes dades registre/Amendment registration data
Fins al 23 de setembre de 2022/Until 23rd September 2022
Fins al 21 d’abril de 2023/Until 21st April 2023
Fins al 22 de setembre de 2023/Until 22nd Setember 2023

Confidencialitat del TFE conv.  addicional, si s'escau/Confidentially agreement request(extended call) (2)

Fins al 29 de setembre de 2022/Until 29th Setember 2022 Fins al 2 de maig de 2023/Until 2nd May 2023 Fins al 27 de setembre de 2023/Until 27th Setember 2023

Dipòsit addicional on-line/Extended submission on-line(3)


Hora límit/Deadline: 23:30 h del darrer dia/11:30 p.m. of the last day

26 al 29 de setembre de 2022/From 26th to 29th September 2022 (until 23.30h) 24 d'abril al 2 de maig de 2023/From 24th April to 2nd May 2023 (until 23.30h) 22 al 27 de setembre al de 2023/From 22nd to 27th September 2023 (until 23.30h)
Validació del dipòsit pel director/a de TFE/Validation by the profeeor responsible for the Thesis: Atenea-TFE Fins al 5 d’octubre de  2022/Until 5th October 2022 Fins al 5 de maig de 2023/Until 5th May 2023 Fins al 4 d’octubre de 2023/Until 4th October 2023
Defensa addicional/Extended defence
10 al 31 d'octubre de 2022/10th to 31st October 2022 9  al 31 de maig de 2023/9th to 31st May 2023

9 al 31 d'octubre de 2023/9th to 31st October 2023