Saltar al contenido (pulsar Return)

Llistat admesos, Calendari i Documentació de matrícula estudiantat Nou Accés màster

Índex

 

Llista d'admesos

Calendari de matrícula

 • Sessió d'Acollida: 12 de setembre, 15:00 h, planta baixa, edifici A de l'EEBE
 • Matrícula: 12 de setembre, al finalitzar la sessió d'acollida, 3a planta, edifici A de l'EEBE.

Documentació a lliurar el dia de matrícula:

Acreditació Nivell B2 d'anglès:

S'exigeix el nivell B2 d'anglès i B2 de castellà (estudiants estrangers) acreditables en el moment de formalitzar la matrícula. A excepció dels estudiants/es procedents de la UPC.

Més informació en relació als certificats d'idiomes acreditables.

Descomptes de matrícula:

Consulteu l'apartat Reduccions de la matrícula de la UPC

Ordre SEPA: En cas de voler domiciliar la matrícula:

Si vols domiciliar o fraccionar la matrícula has d'entrar a e-Secretaria, apartat Comptes Bancaris i donar d'alta un nou compte. RECORDA: has d'imprimir l'original del document (Ordre SEPA) i un cop signat portar-ho el dia de matrícula.

En cas que siguis estudiant/a UPC només ho hauràs de presentar en el cas que sigui un canvi de número de compte.

Més informació a Pagament domiciliat de la matrícula.

Documentació general

La documentació a aportar dependrà del lloc on s'hagi obtingut el títol o s'hagin cursat els estudis previs que donen accés al màster universitari:

  • En centres propis de la UPC, cal presentar:

   • Currículum Vitae
   • Si teniu una altra formació relacionada amb les àrees de coneixement del màster universitari que es vol cursar, que sigui diferent de la que hi ha donat accés, cal lliurar la documentació acreditativa (original i còpia o bé fotocòpia compulsada).
  • En centres adscrits de la UPC o qualsevol altra universitat de l'Estat espanyol, a més de la documentació anterior, cal presentar:

   • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
   • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del títol que dóna accés al màster o bé el comprovant d'haver-ne pagat els drets d'expedició.
   • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) d'un certificat acadèmic on constin les assignatures cursades amb les qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cadascuna. Aquest certificat també ha de reflectir la mitjana global obtinguda per l'estudiant.
   • Documentació específica requerida pel mateix màster.
  • En universitats o institucions estrangeres d'educació superior, cal presentar:

   • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
   • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) de la credencial d'homologació del títol que dóna accés al màster.
   • Si el títol no està homologat, cal original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del document emès per la universitat o institució on s'ha obtingut el títol o per l'autoritat del país competent en la matèria. Aquest document ha d'acreditar que el títol obtingut té una durada de com a mínim 3 anys i que permet accedir a estudis de postgrau (màster) en aquell país. Si això no és possible, s'ha d'indicar a quin nivell superior d'estudis dóna accés aquest títol.
   • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) d'un certificat acadèmic on constin les assignatures cursades, amb les qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cadascuna. Aquest certificat també ha de contenir informació sobre el sistema de qualificacions aplicat.
   • Si es té una altra formació relacionada amb les àrees de coneixement del màster universitari que es vol cursar, que sigui diferent de la que hi ha donat accés, s'ha de lliurar la documentació acreditativa (original i còpia o bé fotocòpia compulsada).

Important: Tots els documents expedits en països de fora de la Unió Europea han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la corresponent postil·la.

Després que la unitat gestora del màster hagi validat la documentació aportada, es pot formalitzar la matrícula. Un cop satisfet l'import de la matrícula a l'entitat bancària corresponent, s'és estudiant del programa de màster universitari de la Universitat Politècnica de Catalunya.