Vés al contingut (premeu Retorn)

La tesi doctoral - Dipòsit i tràmit de lectura

El Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC posa al vostre abast un apartat específic,amb recomanacions útils per publicar en revistes especialitzades i pautes per elaborar la tesi doctoral, així com informació per a la publicació a TDX (Tesis Doctorals en Xarxa).

El títol de la tesi es pot modificar en el moment de fer el dipòsit, sempre i quan tingui relació directa amb la proposta de tesi que es va aprovar en el seu dia. Tots els formularis de dipòsit han de portar el mateix títol que consti en la portada de la tesi amb la qual s’inicia el tràmit de lectura. Aquest ja no es podrà canviar.

ATENCIÓ Tots els impresos necessaris es poden despenjar del web de l’Escola de Doctorat.

Modalitat de la tesi

Abans de fer la sol·licitud de lectura, comproveu les particularitats de la vostra modalitat de tesi per si heu de fer algun tràmit previ:

 

Sol·licitud de lectura

1a. FASE – Durada estimada: 30 dies


Quan el director/a i el doctorand/a consideren que la tesi ja es pot presentar, s’ha de fer el lliurament de la documentació següent a Gestió Acadèmica de Doctorat de l’EEBE:


1) Un exemplar de la tesi en PDF. S’ha de penjar a Atenea PhD.


2) Autorització dels directors de la tesi (model ADT), firmat per tots els directors.


3) Un resum de la tesi en català o castellà i un altre resum en anglès (és a dir, 2 exemplars del model RESUM tesi). Aquest resum porta uns Codis UNESCO (mínim un codi, màxim quatre). Extensió màxima: 4.000 caràcters. Necessitarem l'imprès en paper signat pel doctorand i també els fitxers electrònics (sense firma). Aquest resum es publica al web de l’Escola de Doctorat i, una vegada finalitzat el procés de lectura, la universitat l’introdueix a TESEO (Base de dades  del Ministeri d’Educació).

Per norma general, el director haurà de proposar dos experts en la temàtica de la tesi, externs a la UPC, perquè facin un informe previ al dipòsit (al correu-e: doctorat.eebe@upc.edu). La Comissió Acadèmica valorarà la proposta i, si aquesta és acceptada, enviarà instruccions als revisors perquè facin l’informe. Poden ser professors/investigadors vinculats a organismes nacionals o internacionals a excepció de quan es demana la Menció Internacional, que han de ser forçosament revisors vinculats a una universitat/centre de recerca estranger.

Els revisors tenen un màxim de 30 dies per fer l'informe. Les observacions/correccions que facin, s’enviaran al doctorand i al director perquè es tinguin en compte en la versió definitiva de la tesi.


ATENCIÓ: Queden exemptes de revisió externa les tesis per compendi de publicacions que NO sol·liciten la menció internacional atès que les revistes indexades al JCR ja han passat revisions.

En paral·lel a la primera fase

Mentre els revisors es llegeixen la tesi i fan l'informe, hauríeu d’entregar a Gestió Acadèmica:


4) DNI / NIE / Passaport vigent (original i fotocòpia).


5) La sol·licitud de matrícula del dipòsit de tesi (model M).


6) El DAD document d'activitats del doctorand o doctoranda, signat pel tutor o tutora, el director o directora i codirectors o codirectores de tesi. Podeu fer servir el fitxer generat per mitjà de la plataforma Atenea PhD. Només ha de contenir les dades mentre heu tingut matrícula de doctorat. No és un currículum.


7) La declaració de l'autor o autora per a la incorporació de la tesi al TDX.


A) OPCIONAL: sol·licitud ‘embargament temporal de la tesi. Si teniu pendent de sol·licitar una patent o bé us falta publicar algun article, es pot demanar posposar la publicació de la tesi a text complet i en obert fins a una data concreta (formulari Embargament temporal de la tesi). Per norma general, entre sis mesos i un any.


B) OPCIONAL: Si opteu a la Menció Internacional al títol de doctor/a, heu de portar a més :


• La sol·licitud per a la Menció Internacional.
• L'aval de l'estada.
• La certificació original de l'Estada (les fotocòpies no són vàlides i l'original es quedarà en poder de la UPC).

Més informació i impresos relatius a la Menció Internacional al títol de doctor a aquí.

2a. FASE – Durada estimada: 7 dies


Gestió Acadèmica demanarà al director/s de tesi:


8) La proposta del tribunal. Vegeu la secció al web de l'escola de doctorat de la UPC per a més detalls sobre composició, avaluació i nomenament. Prèvi contacte del director de tesi, Gestió Acadèmica sol·licitarà al tribunal les dades personals (DNI/NIE/passaport) i el CV, si no està disponible electrònicament (ORCID o altres) o aquest és incomplet.

9) Un informe sobre la qualitat de la tesi.

 

Quan els revisors enviïn l'informe, haureu de fer correccions, si cal, i haureu de:

  •  Penjar l’EXEMPLAR DEFINITIU de la tesi en format electrònic (PDF) a Atenea PhD. La tesi passarà per un detector de plagis. Aquest exemplar ja no es podrà canviar. No cal cap exemplar en paper.
  • Tots els impresos han d'anar signats pel doctorand/a i pels teus director/a/s. El coordinador, en nom de la Comissió Acadèmica, revisarà la proposta de tribunal i firmarà la documentació associada al dipòsit. Gestió Acadèmica s’ocuparà de recollir la seva signatura. A continuació es processarà la matrícula de lectura de tesi. Caldrà el comprovant de pagament per iniciar el tràmit de dipòsit de tesi.

 

3a FASE – Durada: 45 dies (mínim)


La tesi doctoral estarà en dipòsit a l'Escola de Doctorat durant 10 dies hàbils durant els quals, qualsevol doctor/a acreditat com a tal, podrà consultar-la i fer observacions si ho creu convenient.

Les tesis en dipòsit es publicaran al web de doctorat. Gestió Acadèmica comunicarà el dipòsit als doctors del departament i al doctorand.
A partir de la data d’inici de dipòsit de tesi, cal tenir en compte que són necessaris 45 dies naturals per fixar la data de defensa sempre i quan els passos a fer no es demorin. En aquest termini no computen els períodes no lectius ni els darrers dies de juliol (vegeu calendari)

Una vegada finalitzat el dipòsit, l’Escola de Doctorat nomena el tribunal i autoritza la defensa. Llavors seran necessaris els exemplars de la tesi en paper per als membres titulars del tribunal.

 

Gestió Acadèmica:

 

  • Comunicarà, en nom de la Comissió Acadèmica del programa, la data, l’hora i el lloc de defensa a l’Escola de Doctorat, d’acord amb la prospecció que hagi realitzat el director de tesi. Aquesta comunicació s’ha de fer amb una antelació mínima de deu dies hàbils.
  • Farà arribar el nomenament als membres del tribunal (tant als titulars com als suplents) juntament amb la tesi en format electrònic, el DAD i comunicarà la data, hora i lloc de defensa. També pot fer l’enviament dels exemplars de la tesi per correu postal.
  • Contactarà amb els membres que hagin de desplaçar-se per assistir a la tesi i, d’acord amb el pressupost aprovat per l’Escola de Doctorat, farà les compres o reserves d’allotjament oportunes. No es faran reserves ni compres de viatges/allotjaments fins que el tribunal estigui nomenat.
  • Farà l’avís públic de lectura de tesi al departament.
  • Lliurarà les Actes i altra documentació al secretari del tribunal.

Podeu consultar a aquí l’apartat Defensa i Qualificació del web de l’Escola de Doctorat.