Vés al contingut (premeu Retorn)

La tesi doctoral - Dipòsit i tràmit de lectura

El Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC posa al teu abast un apartat específic,amb recomanacions útils per publicar en revistes especialitzades i pautes per elaborar la tesi doctoral, així com informació per a la publicació al TDX (Tesis Doctorals en Xarxa).

El títol de la tesi es pot modificar en el moment de fer el dipòsit, sempre que tingui relació directa amb la proposta de tesi que es va aprovar al seu dia. Tots els formularis de dipòsit han de portar el mateix títol que consti en la portada de la tesi amb la qual s’inicia el tràmit de lectura. Aquest ja no es podrà canviar.

ATENCIÓ Tots els impresos necessaris es poden despenjar del web de l’Escola de Doctorat.

Modalitat de la tesi

Abans de fer la sol·licitud de lectura, comproveu les particularitats de la vostra modalitat de tesi per si heu de fer algun tràmit previ:

 

Sol·licitud de lectura

1a. FASE – Durada estimada: 30 dies


Quan el director o directora i el doctorand o doctoranda consideren que la tesi ja es pot presentar, s’ha de fer el lliurament de la documentació següent a Gestió Acadèmica de doctorat de l’EEBE:


1) Un exemplar de la tesi en PDF. S’ha de penjar a Atenea PhD.


2) Autorització dels directors o directores de la tesi (model ADT), firmada per tots els directors o directores.


3) Un resum de la tesi en català o castellà i un altre resum en anglès (és a dir, 2 exemplars del model RESUM tesi). Aquest resum porta uns Codis UNESCO (mínim un codi, màxim quatre). Extensió màxima: 4.000 caràcters. Necessitarem l'imprès en paper signat pel doctorand o doctoranda i també els fitxers electrònics (sense firma). Aquest resum es publica al web de l’Escola de Doctorat i, una vegada ha finalitzat el procés de lectura, la Universitat l’introdueix a TESEO (base de dades  del Ministeri d’Educació).

Per norma general, el director o directora haurà de proposar dos experts o expertes en la temàtica de la tesi, externs a la UPC, perquè facin un informe previ al dipòsit (a l'a/e doctorat.eebe@upc.edu). La comissió acadèmica valorarà la proposta i, si aquesta és acceptada, enviarà instruccions als revisors o revisores perquè facin l’informe. Poden ser professors o professores o investigadors o investigadores vinculats a organismes nacionals o internacionals a excepció de quan es demana la menció internacional, cas en el qual han de ser forçosament revisors o revisores vinculats a una universitat/centre de recerca estranger.

Els revisors o revisores tenen un màxim de 30 dies per fer l'informe. Les observacions/correccions que facin, s’envien al doctorand o doctoranda i al director o directora perquè les tinguin en compte en la versió definitiva de la tesi.


ATENCIÓ: queden exemptes de revisió externa les tesis per compendi de publicacions que NO sol·liciten la menció internacional atès que les revistes indexades al JCR ja han passat revisions.

En paral·lel a la primera fase

Mentre els revisors o revisores es llegeixen la tesi i fan l'informe, has d’entregar a Gestió Acadèmica de doctorat de l'EEBE:


4) DNI/NIE/passaport vigent (original i fotocòpia).


5) La sol·licitud de matrícula del dipòsit de tesi (model M).


6) El DAD document d'activitats del doctorand o doctoranda, signat pel tutor o tutora, el director o directora i els codirectors o codirectores de la tesi. Pots fer servir el fitxer generat per mitjà de la plataforma Atenea PhD. Només ha de contenir les dades mentre has tingut una matrícula de doctorat. No és un currículum.


7) La declaració de l'autor o autora per a la incorporació de la tesi al TDX.


A) OPCIONAL: sol·licitud ‘embargament temporal de la tesi. Si tens pendent de sol·licitar una patent o bé et falta publicar algun article, pots demanar posposar la publicació de la tesi a text complet i en obert fins a una data concreta (formulari d' embargament temporal de la tesi). Per norma general, entre sis mesos i un any.


B) OPCIONAL: si optes a la menció internacional al títol de doctor o doctora, had d' aportar a més :


• La sol·licitud per a la menció internacional.
• L'aval de l'estada.
• La certificació original de l'estada (les fotocòpies no són vàlides i l'original es quedarà en poder de la UPC).

Més informació i impresos relatius a la menció internacional al títol de doctor o doctora, aquí.

2a. FASE – Durada estimada: 7 dies


Gestió Acadèmica de doctorat de l'EEBE demanarà al director o directora de tesi:


8) La proposta del tribunal. Consulta la secció al web de l'escola de doctorat de la UPC per a més detalls sobre composició, avaluació i nomenament. Prèvi contacte del director de tesi, Gestió Acadèmica sol·licitarà al tribunal les dades personals (DNI/NIE/passaport) i el CV, si no està disponible electrònicament (ORCID o altres) o aquest és incomplet.

9) Un informe sobre la qualitat de la tesi.

 

Quan els revisors o revisores enviïn l'informe, hauràs de fer correccions, si cal, i hauràs de seguir aquests passos:

  •  Penjar l’EXEMPLAR DEFINITIU de la tesi en format electrònic (PDF) a Atenea PhD. La tesi passarà per un detector de plagis. Aquest exemplar ja no es podrà canviar. No cal cap exemplar en paper.
  • Tots els impresos han d'anar signats pel doctorand o doctoranda i els directors o directores. El coordinador o coordinadora, en nom de la comissió acadèmica, revisarà la proposta de tribunal i firmarà la documentació associada al dipòsit. Gestió Acadèmica de doctorat de l'EEBE s’ocuparà de recollir la seva signatura. A continuació es processarà la matrícula de lectura de tesi. Caldrà el comprovant de pagament per iniciar el tràmit de dipòsit de la tesi.

 

3a FASE – Durada: 60 dies (aprox.)


La tesi doctoral estarà en dipòsit a l'Escola de Doctorat durant 10 dies hàbils durant els quals, qualsevol doctor o doctora acreditat com a tal, podrà consultar-la i fer-hi observacions si ho considera convenient.

Les tesis en dipòsit es publicaran al web de doctorat. Gestió Acadèmica de doctorat de l'EEBE comunicarà el dipòsit als doctors i doctores del departament i al doctorand o doctoranda.
A partir de la data d’inici de dipòsit de tesi, cal tenir en compte que són necessaris 45 dies naturals per fixar la data de defensa sempre que els passos que s'han de seguir no es retardin. En aquest termini no computen els períodes no lectius ni els darrers dies de juliol (consulteu calendari)

Una vegada ha finalitzat el dipòsit, l’Escola de Doctorat nomena el tribunal i autoritza la defensa. Llavors seran necessaris els exemplars de la tesi en paper per als membres titulars del tribunal.

 

Gestió Acadèmica de doctorat de l'EEBE:

 

  • Comunicarà, en nom de la comissió acadèmica del programa, la data, l’hora i el lloc de defensa a l’Escola de Doctorat, d’acord amb la prospecció que hagi fet el director o directora de la tesi. Aquesta comunicació s’ha de fer amb una antelació mínima de deu dies hàbils.
  • Farà arribar el nomenament als membres del tribunal (tant als titulars com als suplents) juntament amb la tesi en format electrònic, i el DAD i comunicarà la data, l' hora i el lloc de la defensa. També pot enviar els exemplars de la tesi per correu postal.
  • Contactarà amb els membres que hagin de desplaçar-se per assistir a la tesi i, d’acord amb el pressupost aprovat per l’Escola de Doctorat, farà les compres o reserves d’allotjament oportunes. No es faran reserves ni compres de viatges/allotjaments fins que el tribunal estigui nomenat.
  • Farà l’avís públic de lectura de tesi al departament.
  • Lliurarà les actes i altra documentació al secretari o secretària del tribunal.

Pots consultar a aquí l’apartat Defensa i qualificació del web de l’Escola de Doctorat.