Vés al contingut (premeu Retorn)

Pràctiques Acadèmiques Externes

 

L’EEBE promou la participació dels seus estudiants de Grau i Màster universitaris, en pràctiques professionals que poden realitzar en empreses, institucions o entitats públiques o privades d'àmbit nacional o internacional, per completar la seva formació universitària.

Les pràctiques de l'estudiant universitari es realitzen sota la supervisió de l'escola, i constitueixen una activitat formativa que té per finalitat:

 • Aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica universitària
 • Afavorir l’adquisició pràctica de competències per a l’exercici d’activitats professionals
 • Obtenir una experiència pràctica que millori l’ocupabilitat i la inserció al mercat de treball
 • Estar matriculat durant el període de pràctiques a l'EEBE.
 • Tenir superats 120 ects en cas del Grau.
 • Tenir un paràmetre de rendiment acadèmic, en cas del Grau, mínim de 0.60 en el període lectiu anterior a la sol·licitud de les pràctiques. Per prorrogar les pràctiques, s'haurà de mantenir aquest paràmetre de rendiment. En el cas de Master, La Comissió Acadèmica del Màster, pot establir limitacions o denegar la realització de pràctiques externes extracurriculars en funció del rendiment acadèmic.
 • Tenir una assegurança escolar mentre el conveni sigui vigent. Si ets menor de 28 anys ja està inclosa a la matrícula. Si tens més de 28 anys o vols fer un conveni internacional, has de formalitzar una assegurança privada, a aquest efecte, la UPC té signat un conveni amb la Correduria d'Assegurances CONFIDE.Actualment l'assegurança escolar, cobreix períodes d'un any que van des del dia 16 de setembre, fins el dia 15 de setembre de l'any següent. Respecte a la Seguretat Social, l'estudiant facilitarà el seu número d’afiliació a l'empresa perquè el doni d'alta.
 • No mantenir una relació contractual amb l’empresa en que es fan les pràctiques.
 • L'estudiant pot realitzar un màxim de 900h per curs. L'estudiant de Grau pot realitzar un màxim de 1800h durant tota la titulació, i l'estudiant de Màster, 1200h.
 • A TENIR EN COMPTE: Qualsevol modificació respecte al conveni inicial (horari, dates, número d'hores...), s'ha de notificar i caldrà tramitar una modificació del conveni.

Pràctiques Curriculars

 • Activitats acadèmiques integrants del pla d'estudis, tenen la mateixa consideració que qualsevol altre assignatura de la universitat.
 • Són de caire optatiu (excepte en el cas del Grau d'Enginyeria Biomèdica).
 • En el cas de Grau el reconeixement és de 12 ects (360h), en el cas dels Màsters universitari en Ciència i Enginyeria de Materials i Màster universitari en Enginyeria Química (en extinció) el reconeixement és de 12 (360h) o 18 ects (540h). Per als Masters Universitario en Ciencia e Ingeniería Avanzada de Materiales i Master's degree in Interdisciplinary & Innovative Engineering, les pràctiques podran estar vinculades al TFM. Per al Master's degree in Chemical Engineering - Smart Chemical factories , es podran matricular entre 6 i 12 ects en comptes de realitzar els 12 crèdits d'optatives d'especialitat del Q4, seguint el següent procediment.
 • Cal matricular-les a priori, tenen assignat un tutor acadèmic i un tutor de l'entitat col·laboradora, s'avaluen i qualifiquen.
 • Han d'estar vinculades als continguts formatius del pla d'estudis de la titulació.

Pràctiques Extracurriculars

 • Tenen els mateixos fins i condicions que les pràctiques curriculars, però no formen part del pla d'estudis ni del seu expedient acadèmic. S'incorporen al Suplement Europeu del Títol.
 • No es podran reconèixer les pràctiques extracurriculars per pràctiques curriculars.
 • L'estudiant haurà de prendre la decisió en el moment de sol·licitar les pràctiques.

Pràctiques vinculades a TFG/TFM

Pràctiques a la pròpia UPC

 • Seran sempre amb caràcter curricular, en el cas de Grau de 12 ects optatius (360h), en el cas de Màster podran ser de 12 o 18 crèdits (360h-540h).
 • Hauran d'estar tutoritzades per un membre professor/investigador de la unitat bàsica, i validades pel coordinador de la titulació que a la vegada serà el tutor acadèmic de la pràctica.
 • El seguiment i avaluació seguirà el mateix procediment que qualsevol altre pràctica.

Pràctiques vinculades a projectes d'escola (EEBE)

  Un projecte d’escola és una activitat desenvolupada a l’EEBE supervisada per un acadèmic en el qual participen estudiants de l’escola. Aquest tipus d’activitat han d’estar aprovades pels òrgans de govern corresponents i han d’estar constituïdes legalment com a associació a la UPC. En aquests casos es mantindrà el model i la gestió de pràctica externa curricular, definint que el tutor de l’empresa sigui un membre rellevant de l’associació i el tutor acadèmic sigui un membre del professorat responsable del projecte. Quan els projectes tingui una durada de dos anys consecutius, la matrícula dels crèdits es repartirà en dos (6+6). Actualment aquests projectes d’escola són: ePowered Racing, e-Tech Racing, Pucra.

Un cop l'estudiant coneix qui és el seu tutor/a acadèmic de la pràctica, haurà de contactar per tenir una primera trobada i per a que validi el pla de treball presentat. L'estudiant no pot iniciar les pràctiques sense la signatura del tutor/a.

Quan finalitzi l’estada, el tutor/tutora acadèmic avaluarà la pràctica, atenent a la memòria emesa per l’estudiant, a la presentació oral i a l’informe final de l’entitat col·laboradora elaborat pel tutor extern. Aquesta memòria també haurà d’incloure el qüestionari de satisfacció de l’alumne.

L’informe final de l’entitat col·laboradora és un qüestionari que haurà d’omplir el tutor de l’entitat. Aquest document serà considerat pel tutor acadèmic en el moment de fer l’avaluació.

La qualificació final de l’assignatura la fixarà la tutoria acadèmica en funció dels següents paràmetres:

 • L’avaluació realitzada pel tutor/a professional de l’entitat col·laboradora.
 • El seguiment realitzat per la tutoria acadèmica.
 • La memòria i presentació oral i lliurament de l'enquesta de satisfacció per part de l’estudiant.

Tenint en compte les següents ponderacions:

 • 50% qualificació de la tutoria acadèmica sobre la memòria i defensa oral per l’estudiant.
 • 50% qualificació de la tutoria acadèmica a partir de l’informe emès pel tutor de l’entitat col·laboradora.

Un cop valorada la pràctica el tutor acadèmic complimentarà l’acta corresponent, la signarà i la farà arribar a Gestió Acadèmica.

 • En compensació per la pràctica realitzada, l'entitat es compromet a pagar directament a l'estudiant una quantitat, en concepte de borsa o ajut a l’estudi. Per a les entitats externes el preu mínim és de 8 euros l'hora en totes les modalitats.
 • Cal aplicar una retenció sobre l'ajut a l'estudi que rep l'estudiant en pràctiques, en concepte d'IRPF, segons determina la normativa fiscal i laboral vigent. Consulteu la web de l'Agència Tributària.
 • En concepte de despeses de gestió, la UPC factura directament a l'entitat el 15,70% sobre l’import total de la borsa o ajut a l’estudi que l’entitat satisfà a l'estudiant. Sobre aquest import s'aplica l'IVA (21%) a la data de facturació.
  En cas que les entitats mantinguin deutes corresponents a aquestes despeses de gestió amb la UPC, l’escola es reservarà el dret de realitzar nous convenis i/o publicar ofertes de treball amb aquestes empreses.
 • En la modalitat curricular, la bonificació de la quota de la Seguretat Social és del 100%.
 • En la modalitat extracurricular la quota de la Seguretat Social no queda bonificada.

L'estudiant que vulgui desenvolupar el TFG/TFM en una empresa, ho podrà fer com:

 • Estades puntuals (recopilació dades, visites....). Serà necessari complimentar aquest document. L'estudiant serà l'encarregat de la tramitació de les signatures externes i lliurar-ho a Gestió Acadèmica.
 • Estada continuada i en un horari i període concret
  En aquest cas, s'haurà de tramitar un conveni de cooperació educativa vinculat a la matrícula del TFG o TFM. En el cas de TFM de 12 crèdtis, la durada mínima del conveni serà de 360h i un màxim de 540h. En el cas del TFG de 24, el mínim del conveni serà de 540h i màxim 1260h. Tenint en compte les hores acumulades d'altres pràctiques en el mateix curs acadèmic, tant de Màster com de Grau.

La tutorització de la pràctica estarà vinculada al desenvolupament del TFG i el tutor de la pràctica serà el mateix ponent del treball. L'avaluació serà la pròpia defensa del treball.