Vés al contingut (premeu Retorn)

Tribunal

IMPORTANT: A partir del curs 2021-22, les defenses de Treballs de Final d'Estudis es realitzaran de forma presencial.

Els casos de confinament i/o contacte estret de positius per COVID del PDI entren dins dels supòsits d'excepcionalitat sempre que prèviament es comuniquin a la directora de l'EEBE (referent per a temes Covid del PDI del centre). Altrament, i en cas que sigui difícil convocar-los de forma presencial, es podran convocar en forma online sempre i quan s'hagi comunicat previament a la direcció de l'escola i aquesta ho autoritzi.

Designació i comunicació

  • La designació dels Tribunals per a les  presentacions i defenses de cada convocatòria, així com els membres suplents que calgui, s'estableix per part de la sotsdirecció d'Estudis.
  • L'Àrea Acadèmica comunicarà el nomenament als membres del tribunal i a l'estudiantat. A partir d'aquest moment,  el/la president/a del tribunal ha de realitzar la convocatòria del tribunal en una data i hora acordada entre els membres del tribunal, l’estudiant/a, el/la director/a i el/la ponent (si escau).
  • Els membres del tribunal poden accedir a la memòria del Treball de Final d'Estudis a través d'ATENEA-TFE, un cop el TFE hagi estat validat. En cas d'incidències, contacteu amb el incidencia.tfe.eebe@upc.edu.

Característiques del tribunal

 • El tribunal(1)  estarà format per tres membres del professorat assignats a l'EEBE.
   • Actuarà de President del tribunal un PDI, assignat a l’EEBE, del mateix Departament que el Director del TFE a avaluar 
   • Actuarà com a Secretari del tribunal el director o directora del TFE a avaluar
   • Inclourà un vocal escollit entre el professorat de l'Escola i adscrit a un Departament diferent que el Director del TFE a avaluar
 • Es nomenarà un membre suplent pel rol de vocal. 
 • En el cas del Màster Universitari en Enginyeria Interdisciplinària i Innovadora, atenent a la seva naturalesa, els president i el secretari del tribunal poden ser de departaments diferents.
(1)  IMPORTANT: En cas de que hagi estat designat com a membre d'un tribunal de TFE subjecte a confidencialitat, els membres titulars i suplents queden igualment compromesos a mantenir en la més absoluta confidencialitat tota aquella informació tècnica o de qualsevol tipus a que hagi pogut tenir accés.

Funcions del president o presidenta del tribunal

 • Formalitzar la convocatòria del tribunal en una data i hora acordada amb tots els membres del tribunal, l'estudiant, el o la director/a i, si s'escau, amb el o la ponent.
 • Comunicar, amb una antelació mínima de 48 hores a la realització de l'acte d'avaluació, les dades relatives a l'acte de defensa:  
  • Informació: Dia de la defensa, hora d'inici i lloc de l'acte (aula)
  • Aplicació: Intranet Tribunals
 • Comunicar a Gestió Acadèmica qualsevol incidència relativa a la composició del tribunal  (via de comunicació: tfe.eebe@upc.edu)
 • Decidir sobre l'admissió d'altres persones a l'acte de defensa, havent escoltat als altres membres del tribunal i atenent a la confidencialitat o no del treball. En cas d'admissió pot expulsar al públic assistent per actituds poc respectuoses 

 En cas de dubtes: podeu consultar al sostdirector d'estudis de l'EEBE

 

Funcions del secretari o secretària del tribunal

 • Tramitar digitalment l'acta de qualificació del TFE  (1)
  • Informació:
   • Qualificació del TFE (2)
   • Proposta de matrícula d'honor (si s'escau)(2)

(1)   La documentació de suport (rúbrica) o l'enllaç on descarregar-la l'envia Gestió Acadèmica de l'EEBE amb la comunicació del nomenament dels membres del tribunal.

(2)  La justificació de la proposta de M.H. no pot excedir els 2000 caràcters.

Observacions:

Un cop el TFE hagi estat qualificat a l'aplicatiu, els membres del tribunal rebran l'avís per tal de signar digitalment l'acta d'avaluació al  portafirmes de la UPC. La signatura del document segueix un ordre prestablert (1er: president; 2on vocal; 3er secretari). Quan tots els membres han signat, la qualificació es traspassarà a l’expedient de l’estudiant

  

En cas de dubtes: podeu consultar al sostdirector d'estudis de l'EEBE

 

Referents:

Bàners

atenea_TFE_banner.png