Vés al contingut (premeu Retorn)

Tribunal

IMPORTANT: Les defenses de Treballs de Final d'Estudis es realitzaran preferiblement de forma telemàtica. Per aquest motiu, s'adapten els procediments de defensa i avaluació dels TFE's d'acord amb el protocol establert per la direcció del centre.

Designació i comunicació

  • La designació dels Tribunals per a les  presentacions i defenses de cada convocatòria, així com els membres suplents que calgui, s'estableix per part de la sotsdirecció d'Estudis.
  • L'Àrea Acadèmica comunicarà el nomenament als membres del tribunal i a l'estudiantat. A partir d'aquest moment,  el/la president/a del tribunal ha de realitzar la convocatòria del tribunal en una data i hora acordada entre els membres del tribunal, l’estudiant/a, el/la director/a i el/la ponent (si escau).
  • Els membres del tribunal poden accedir a la memòria del Treball de Final d'Estudis i a l'informe del director a través d'ATENEA-TFE, un cop el TFE hagi estat validat. En cas d'incidències, contacteu amb el incidencia.tfe.eebe@upc.edu.

Característiques del tribunal

 • El tribunal(1)  estarà format per tres membres del professorat assignats a l'EEBE.
   • Actuarà de President del tribunal un PDI, assignat a l’EEBE, del mateix Departament que el Director del TFE a avaluar 
   • Actuarà com a Secretari del tribunal el director o directora del TFE a avaluar
   • Inclourà un vocal escollit entre el professorat de l'Escola i adscrit a un Departament diferent que el Director del TFE a avaluar
 • Es nomenaran també 3 membres suplents: un per el President, un per el Secretari i un altre per el vocal. 
 • Quan dos o més TFE estiguin vinculats, seran defensats per cadascun dels autors a la mateixa sessió davant d'un mateix tribunal.
(1)  IMPORTANT: En cas de que hagi estat designat com a membre d'un tribunal de TFE subjecte a confidencialitat, els membres titulars i suplents queden igualment compromesos a mantenir en la més absoluta confidencialitat tota aquella informació tècnica o de qualsevol tipus a que hagi pogut tenir accés.
 • Membres de tribunal designats que finalment no formin part del tribunal avaluador: cal que retornin emplenat el compromís individual de confidencialitat del tribunal signat digitalment. En cas de no disposar de signatura digital, envieu el document sense signar; en aquest cas, quedarà pendent de signar un cop es restableixi l'activitat presencial
 • Membres que actuïn al tribunal d'avaluació del TFE: l'adhesió al compromís de confidencialitat es fa a través de la signatura de l'acta d'avaluació

Funcions del president o presidenta del tribunal

 • Formalitzar la convocatòria del tribunal en una data i hora acordada amb tots els membres del tribunal, l'estudiant, el o la director/a i, si s'escau, amb el o la ponent.
 • Assegurar-se que tots els membres del tribunal i l’estudiant tenen accés a una connexió de qualitat i a uns equips adients (PC, càmera, micròfon...). En cas de detectar cap anomalia, cal ho comuniqui a:
   • Mail:  incidencia.tfe.eebe@upc.edu 
   • Assumpte: Incidència TFG (o TFM) cognomsalumne
 • Crear una videoconferència amb el seu compte de correu UPC (nom.cognom@upc.edu) i comunicar les dades als altres membres del tribunal, estudiant, director/a, al ponent (si escau), i a   amb una antelació recomanada de 48 h.
 • Moderar de la videoconferència
 • Decidir sobre l'admissió d'altres persones a l'acte de defensa, havent escoltat als altres membres del tribunal i atenent a la confidencialitat o no del treball. En cas d'admissió:
   • cal que li enviï les dades de la videoconferència a la persona o persones admeses
   • pot expulsar al públic assistent per actituds poc respetuoses 

 En cas de dubtes: podeu consultar al sostdirector d'estudis de l'EEBE

 

Funcions del secretari o secretària del tribunal

 • Emplenar i tramitar la documentació següent (1):
   • Acta d'avaluació  del TFE (2)
   • Proposta de matrícula d'honor (si s'escau)
 • Retornar la documentació sense signar (3)  des del seu compte de correu UPC (nom.cognom@upc.edu) a:
   • Mail:  tfe.eebe@upc.edu
   • Assumpte: Acta TFG (o TFM) cognomsalumne

(1)   Aquesta documentació (o els enllaços on descarregar-la) l'envia Gestió Acadèmica de l'EEBE amb la comunicació del nomenament dels membres del tribunal.

(2)  En cas que no sigui possible emplenar digitalment l’acta d’avaluació del TFE s’haurà de consignar al cos de l’e-mail de retorn de la documentació la següent informació:

   • Data de la defensadia, mes i any
   • Membres del tribunalpresident, secretari i vocal
   • EstudiantCognoms i nom
   • Títol del TFE:
   • Titulació:
   • Qualificaciónúmero i qualitat
   • Es proposa per a MHsí o no
   • Idioma de la documentació:
   • Idioma de la presentació:
   • ObservacionsLa defensa s’ha dut a terme amb la videoconferència amb codi 
   • Altres observacions: si s'escau

(3) El Servei de Gestió Acadèmica informarà a tots els membres del tribunal del moment en que l’acta d’avaluació del TFE estigui disponible al portafirmes de la UPC per tal de que es signi digitalment la documentació (no requerirà signatura manuscrita posterior).

 

En cas de dubtes: podeu consultar al sostdirector d'estudis de l'EEBE