Vés al contingut (premeu Retorn)

Tribunal

Designació i comunicació

  • La designació dels Tribunals per a les  presentacions i defenses de cada convocatòria, així com els membres suplents que calgui, s'estableix per part de la sotsdirecció d'Estudis.
  • L'Àrea Acadèmica comunicarà el nomenament als membres del tribunal i a l'estudiantat. A partir d'aquest moment,  el/la president/a del tribunal ha de realitzar la convocatòria del tribunal en una data i hora acordada entre els membres del tribunal i l’estudiant/a.
  • Els membres del tribunal poden accedir a la memòria del Treball de Final d'Estudis a través d'ATENEA-TFE, un cop el TFE hagi estat validat. En cas d'incidències, contacteu amb el .

Característiques del tribunal

 • El tribunal(1)  estarà format per tres membres del professorat vinculats a l'EEBE, que en cas d'estudis de màster hauran de tenir la condició de Doctor.
   • Actuarà de President del tribunal un PDI, assignat a l’EEBE, del mateix Departament que el Director del TFE a avaluar 
   • Actuarà com a Secretari del tribunal el director o directora del TFE a avaluar
   • Inclourà un vocal escollit entre el professorat de l'Escola i adscrit a un Departament diferent que el Director del TFE a avaluar
 • Es nomenarà un membre suplent pel rol de vocal. 
 • En el cas del Màster Universitari en Enginyeria Interdisciplinària i Innovadora, atenent a la seva naturalesa, els president i el secretari del tribunal poden ser de departaments diferents.
(1)  IMPORTANT: En cas de que hagi estat designat com a membre d'un tribunal de TFE subjecte a confidencialitat, els membres titulars i suplents queden igualment compromesos a mantenir en la més absoluta confidencialitat tota aquella informació tècnica o de qualsevol tipus a que hagi pogut tenir accés.

Funcions del president o presidenta del tribunal

 • Formalitzar la convocatòria del tribunal en una data i hora acordada amb tots els membres del tribunal, l'estudiant, el o la director/a i, si s'escau, amb el o la ponent.
 • Comunicar, amb una antelació mínima de 48 hores a la realització de l'acte d'avaluació, les dades relatives a l'acte de defensa:  
 • Comunicar a Gestió Acadèmica qualsevol incidència relativa a la composició del tribunal  (via de comunicació: tfe.eebe@upc.edu)
 • Decidir sobre l'admissió d'altres persones a l'acte de defensa, havent escoltat als altres membres del tribunal i atenent a la confidencialitat o no del treball. En cas d'admissió, pot expulsar al públic assistent per actituds poc respectuoses 

 En cas de dubtes: podeu consultar al sostdirector d'estudis de l'EEBE

 

Funcions del secretari o secretària del tribunal

 • Revisar la informació de membres de tribunal actuants. En cas d'incidència, comunicar-ho a Gestió Acadèmica  (via de comunicació: tfe.eebe@upc.edu)
 • Emplenar les dades de l'acta de TFE i enviar-la al portafirmes per tal que els membres de tribunal actuants la signin i la qualificació esdevingui definitiva a l'expedient de l'estudiant.

 

 

Bàners

atenea_TFE_banner.png