Vés al contingut (premeu Retorn)

Compres amb càrrec a capítol 2

S'han de respectar les directrius establertes per la Universitat al respecte.

ÍNDEX

Abans de realitzar la compra

Qui ho ha de fer:
Què ha de fer:
Actualitzat a juny 2023

Comprador/a

 • Demanar els pressupostos que consideri necessaris (un mínim de 3 en el cas de compres superiors a 5.000 €)  per determinar la millor opció i decidir el proveïdor i les condicions de la compra.
 •  Contactar via demanaUPC de Recursos i Serveis, a fi que realitzi la reserva de crèdit i generi el número de compromís que permetrà que es facturi electrònicament (Servei de tramesa de factures electròniques).  Cal indicar si és un servei o subministrament o obra i si és inventariable i a ser possible adjuntar oferta o pressupost.
 • Preferentment les  compres s'han d'encabir dins dels acords marc signats per la Universitat  i s'ha d'indicar el número de lot.  

  Si no és possible, s'ha de comunicar la "definició de la compra", la "justificació de la necessitat de contractar" i "motiu de selecció" a fi de tramitar-la com a contracte menor.

 

 


Gestor/a econòmic/a de la Unitat de Recursos i Serveis

 • Revisa el volum de facturació del creditor amb la UPC durant l'exercici.
 • Realitza la Reserva del crèdit, generant el document D.
 • Realitzar la compra al proveïdor indicant el número de D (900xxxxx, 800xxxx o 1400xxx) junt amb les instruccions per tal que enviï la factura electrònica  (obriu en una finestra nova) .
 • Si s'escau, genera "l'informe justificatiu de la celebració d'un contracte menor" i l'envia al Responsable del pressupost perquè el validi i el signi mitjançant el "portafirmas".
 • En el cas que el creditor hagi superat el llindar, iniciar un expedient de contractació. Guia de tramitació d'expedients de contractació.
 • En el cas de pagaments per avançat, sol·licita el pagament al servei d'economia amb els documents aportats pel comprador/a (pressupost o factura proforma).

 

Realitzada la compra

Qui ho ha de fer:
Què ha de fer:
Actualitzat a juny 2023

 

 

Gestor/a econòmic/a de la Unitat de Recursos i Serveis

 • Rep la factura electrònica, tramita la seva comptabilització i gestió de pagament.
 • Tramitar l'alta a l'inventari de la Universitat si s'escau.


Comprador/a

 • Emplena la fitxa d'inventari i la remet a la gestor/a econòmic/a via demana.
 • Adjunta al demana els albarans en .pdf. 

 

 

NOTA
Actualitzat a juny 2023

Cada proveïdor a de tenir un tiquet, és a dir, no pot haver un demana amb dos proveïdors diferents.

Si hi ha diferents lots es farà la petició en pressupostos diferents, un per cada lot.

Guia Ràpida Demana URS.