Vés al contingut (premeu Retorn)

Compres amb càrrec a projectes de recerca

S'han de respectar les directrius establertes per la Universitat al respecte.

ÍNDEX

Abans de realitzar la compra

Qui ho ha de fer:
Què ha de fer:
Actualitzat a juny 2022

Comprador/a

 • Demanar els pressupostos que consideri necesssaris (un mínim de 3 en el cas de compres superiors a 5.000 € en projectes competitius) per determinar la millor opció i decideix el proveïdor i les condicions de la compra.
 • Contactar amb el/la gestor/a econòmic/a, Contactar via demanaUPC de Recerca, a fi que realitzi la reserva de crèdit i li doni el número de compromís que permetrà que es facturi electrònicament (Servei de tramesa de factures electròniques).  Cal indicar Projecte/ si es un servei o subministrament i si és inventariable/a ser possible adjuntar oferta o pressupost
 • Preferentment les  compres s'han d'encabir dins dels acords marc signats per la Universitat  i s'ha d'indicar a la gestora el número de lot.  

  Si no és possible, s'ha comunicar la "definició de la compra" i la "justificació de la necessitat de contractar" a fi de tramitar-la com a contracte menor.

 • Realitzar la compra al proveïdor indicant el número de D (9000XXXX) junt amb les instruccions per tal que envii la factura electronica  

 

 


Gestor/a econòmic/a de la Unitat de Suport a la Recerca

 • Revisa el volum de facturació del creditor amb la UPC durant l'exercici
 • Realitza la Reserva del crèdit, generant el document D.
 • Si s'escau, genera "l'informe justificatiu de la celebració d'un contracte menor" i l'envia al Responsable del projecte perquè el validi i el signi mitjançant el "portafirmas"
 • En el cas que el creditor hagi superat el llindar, iniciar un expedient de contractació. Guia de tramitació d'expedients de contractació.
 • En el cas de pagaments per avançat, sol·licita el pagament al servei d'economia amb els documents aportats pel comprador/a (pressupost o factura proforma)

 

Realitzada la compra

Qui ho ha de fer:
Què ha de fer:
Actualitzat a juny 2022

 

 

Gestor/a econòmic/a de la Unitat de Suport a la Recerca

 • Reb la factura electrònica, tramita la seva comptabilització i gestió de pagament.
 • Tramitar l'alta a l'inventari de la Universitat si s'escau.


Comprador/a

 • Emplena la fitxa d'inventari i la remet a la gestor/a econòmic/a.
 • Valida la factura enviada pel creditor.
 • Envia els albarans en pdf nomenats amb el número de codi de compromís (D)