Saltar al contenido (pulsar Return)

Guia de mobilitat

Utiliza el navegador Chrome para traducir:

Arrriba a la derecha de la barra de navegación, selecciona la opción "Configuración". En la izquierda del menú, selecciona "Idiomas". Escoge "Traductor de Google", activa la opción "Usar el traductor de Google" y escoge el idioma.

 

Use the Chrome browser to translate:

At the top right of the navigation bar, click the three points and select the "Settings" option. On the left side of the menu, select "Languages". Under "Google Translate," turn on the "Use Google Translate" option and choose the language.

 

És responsabilitat de l'estudiant llegir atentament la GUIA DE MOBILITAT, seguir les instruccions recollides i lliurar la documentació requerida per l'EEBE i la universitat de destí en els terminis establerts.

Presentació de la sessió informativa sobre la documentació inicial de mobilitat 

Checklist de documentació a tramitar en una estada de mobilitat


Consulta el detall de cada tràmit i documentació associada segons el teu programa:

PROGRAMA ERASMUS

PROGRAMES NO ERASMUS: UPC Europa, UPC Amèrica Llatina, UPC Xina...

PROGRAMA SICUE

BIP (Blended Intensive Programs)