Comparteix:

Assignatures Desenvolupament de Projectes (I/II)

A la tardor del proper curs 2024-25, les assignatures Desenvolupament I i Desenvolupament II, no s'oferiran degut a la reformulació de les mateixes. Està previst oferir-les de nou al quadrimestre de primavera. Podeu seguir la informació actualitzada en aquest web.

Valor en crèdits de les assignatures:

Cada una de les assignatures (Desenvolupament de Projectes I i Desenvolupament de Projectes II) està comptabilitzada en 6 crèdits ECTS. Els candidats podran optar per 6 ó 12 crèdits segons l’abast del projecte i el temps de vinculació a les associacions (en el cas que la proposta estigui avalada per alguna de les associacions de l’EEBE). La determinació d’aquest valor en crèdits és responsabilitat de la comissió de tutors acadèmics.

Temporització:

La proposta per aquest curs 2023/2024 és que els estudiants sol·licitin a la tardor, participar a la primera de les assignatures (Desenvolupament de Projectes I - DPI), i al quadrimestre de primavera sol·licitin participar a la segona de les assignatures (Desenvolupament de Projectes II - DPII). Excepcionalment, els estudiants podran sol·licitar cursar les dues assignatures durant el quadrimestre de primavera.

 

Requisits dels/de les aspirants:

Tenir un mínim de 120 crèdits superats.

Objectius:

Aquestes assignatures es programen per poder desenvolupar i donar reconeixement acadèmic a tots aquells projectes tecnològics que tenen lloc en el si de les associacions a l’EEBE, o que també puguin estar vinculats a d’altres iniciatives com per exemple programes d’innovació de la UPC o de la pròpia EEBE.

Metodologia:

Les assignatures estan dirigides al desenvolupament d’un projecte tecnològic sota la supervisió d’un tutor acadèmic, aquest projecte haurà d’estar definit i validat abans de començar el quadrimestre i serà desenvolupat de forma individual per cada un dels/de les  estudiants durant el quadrimestre de primavera. S’establiran protocols de seguiment amb el tutor i finalment caldrà fer una avaluació del projecte.

Avaluació:

L’avaluació es farà a partir del propi seguiment del projecte, de l’elaboració d’una memòria tècnica (s’annexa model orientatiu), i de la presentació del projecte en format individual davant d’un tribunal que constarà com a mínim de dues persones, una de les quals serà el tutor acadèmic del projecte.

Comissió de tutors acadèmics

Els tutors acadèmics i membres de la comissió per aquest curs són:

 

Procediment convocatòria 2023/2024. Quadrimestre de primavera

  1. Sol·licitud (dates del 22 de gener al 9 de febrer de 2024).  La sol·licitud es realitzarà mitjançant un tiquet al DEMANA-EEBE adjuntant el Pla formatiu. S'haurà d'indicar:
    • durant el quadrimestre de tardor, l'estudiant només podrà participar en la primera de les dues assignatures (DPI) per un valor de 6 ECTS. A la convocatòria del quadrimestre de primavera del curs 2023/2024,  l'estudiant podrà sol·licitar participar en la segona de les assignatures (DPII).
    • si està vinculat a alguna de les associacions reconegudes a l’EEBE. En aquest cas caldrà especificar l’antiguitat de la vinculació adjuntant un Certificat d'antiguitat de vinculació.
  2. Validació acadèmica i assignació de tutor. Un cop rebudes i validades administrativament les sol·licituds, la comissió docent (formada pels tutors acadèmics), decidirà la viabilitat de la proposta,  i assignarà un tutor acadèmic per al seu desenvolupament.

  3. Matrícula. Els i les estudiants admesos podran matricular l'assignatura validada (DPI i DPII).

  4. Seguiment. Les assignatures disposen d’aules virtuals pròpies i tots els lliuraments i notificacions es fan mitjançant aquesta plataforma (ATENEA).

  5. Respecte a la convocatòria del quadrimestre de Primavera: Presentació de la memòria i avaluació. La memòria caldrà que es lliuri mitjançant ATENEA abans del 5 de juliol de 2024, i la presentació davant del tribunal serà proposada pel tutor i es farà abans del 12 de juliol de 2024.

  6. Respecte a la convocatòria del quadrimestre de tardor: Presentació de la memòria i avaluació. La memòria caldrà que es lliuri mitjançant ATENEA abans del 31 de gener de 2024, i la presentació davant del tribunal serà proposada pel tutor i es farà abans del 9 de febrer de 2024.