Comparteix:

Accés, Admissió i Matrícula

 

Requisits d'accés:

1. L'estudiantat haurà d'accedir a una de les titulacions (titulació origen) per la via de preinscripció universitària o qualsevol de les altres vies previstes en el Reial decret 412/2014.

2. L'accés a la segona titulació (titulació destí) es podrà realitzar:

Sol·licitud:

Un cop l'estudiantat compleixi els requisits per a poder accedir a un programa de doble titulació, podrà sol·licitar la seva admissió:

Selecció i Admissió:

En cas que el nombre de sol·licituds per a un itinerari superi el nombre de places ofertades, l'ordre d'assignació de places es basarà en la mitjana ponderada entre la nota d'accés a la primera titulació (40%) i la nota mitjana obtinguda durant la Fase Inicial de la primera titulació de l'estudiantat sol·licitant (60%).

En cas d'empat, d'acord amb els criteris anteriors, s'ordenaran de major a menor segons la nota mitjana obtinguda a la Fase Inicial.

 

Matrícula

Quan s'accedeix a la Doble Titulació s'obre un expedient de gestió a l'e-esecretaria amb l'itinerari concret dels estudis de doble grau que es cursaran.

La matrícula es formalitza durant els períodes de matrícula ordinaris per a l'estudiant ja matriculat anteriorment.

Límits de matrícula:

  • Límit inferior: 24 ECTS / quadrimestre
  • Límit superior: 48 ECTS / quadrimestre

El Treball de Fi de Grau (TFG) es formalitzarà en dues matrícules (un TFG per a cada titulació) encara que es faci un únic projecte interdisciplinar (opció recomanada).