Vés al contingut (premeu Retorn)

Itinerari doble grau en Enginyeria de Materials i en Enginyeria Mecànica

  • L'itinerari proposat consta de 330 crèdits ECTS, 120 dels quals són comuns, distribuïts en 10 quadrimestres.
  • S'especifiquen dos TFG's. El primer de 24 ECTS (associat al grau en Enginyeria de Materials) i el segon de 12 ECTS (associat al grau en Enginyeria Mecànica), tot i això, es recomana la realització d'un únic TFG de 36 ECTS que cobreixi competències de les dues titulacions.
  • Taula de Reconeixement de crèdits a l'itinerari de doble grau en Enginyeria de Materials i Enginyeria Mecànica.
  • El pla d'estudis del doble grau es cursa d'acord amb la taula que es presenta a l'itinerari recomanat:
Quad.Assignatures

Total ECTS

TOTAL ECTS ITINERARI DOBLE GRAU
330
Q1

CAL - 820007

Càlcul

EG - 820003

Expressió Gràfica

F1FM - 820004

Física I: Fonaments de mecànica

I - 820006

Informàtica

Q - 820010

Química

30
Q2

ACM - 820008

Àlgebra i Càlcul Multivariable

CNED - 820009

Càlcul Numèric-Equacions diferencials

F2FE - 820005

Física II: Fonaments d'electro-magnetisme

TERM - 295024

Termodinàmica

ECMA - 295023

Estructura i Caracterització de Materials

30
Q3

ES - 820002

Estadística

FP - 295022

Fonaments de Polímers

STE - 820016

Sistemes Elèctrics

STM - 820018

Sistemes Mecànics

MEF - 295707

Metal·lúrgica Física

30
Q4

E - 820001

Empresa

CIA - 820012

Control Industrial i Automatització

STI - 820017

Sistemes Electrònics

MF - 820013

Mecànica de Fluids

PME - 295710

Propietats Mecàniques

30
Q5

MN - 295021

Mètodes Numèrics

MACE - 295703

Materials Ceràmics

MAME - 295701

Materials Metàl·lics

PEMM - 295708

Propietats Elèctriques i Magnètiques dels Materials

PCO - 295702

Plàstics i Compòsits

TMS - 820019

Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat

36
Q6

POTAM - 295709

Propietas Òptiques, Tèrmiques i Acústiques dels Materials

RMP - 295705

Reciclatge i Matèries Primes

COME - 295711

Comportament Mecànic

TEMA - 295704

Tecnologia de Materials

DCD - 295712

Desgast, Corrosió i Degradació

DIN - 295401

Dinàmica

36
Q7

MNB - 295706

Materials Naturals i Biomaterials

PRENM - 295026

Projectes d'Enginyeria de Materials

SE - 295025

Selecció i Ecodisseny

TESU - 295713

Tecnologia de Superfícies

ELAS - 820423

Elasticitat

CDIM - 820429

Cinemàtica i Dinàmica de Màquines

36
Q8

OP - 820014

Organització de la Producció

AEGDM - 820421

Ampliació Expressió Gràfica/Disseny Mecànic

DIMA - 820430

Disseny de Màquines

RM - 820424

Resistència de Materials

Optativa
Optativa 36
Q9

EFM - 820425

Enginyeria de Fluids

FAB - 820426

Fabricació

ECIM - 820428

Estructures i Construccions Industrials

ETM -820427

Enginyeria Tèrmica

EMQM - 820458

Elements de Màquines (*)

30
Q10 Treball Fi de Grau 1 24
Treball Fi de Grau 2 12
(*) Assignatura optativa amb contingut molt recomanat per a aquest itinerari, tot i no ser obligatòria.
    Matèries bàsiques
Matèries comunes àmbit industrial
Matèries específiques Enginyeria de Materials
     Matèries específiques Enginyeria Mecànica
Optatives
TFG Enginyeria de Materials
TFG Enginyeria Mecànica

 

Reconeixement de crèdits a l'Itinerari de doble grau en Enginyeria de Materials i Enginyeria Mecànica

MatriculatsECTSReconegutsECTS
Crèdits a matricular a MAT i que es reconeixen a MEC MAT 60 MEC 60
Crèdits a matricular a MAT i que es reconeixen a MEC com optatius MAT 6 MEC 6
Crèdits a matricular a MAT i que no es reconeixen a MEC MAT 6
Crèdits a matricular a MAT i que es reconeixen a MEC MAT 54 MEC 54
Crèdits a matricular a MAT i que no es reconeixen a MEC MAT 6
Crèdits a matricular a MAT i que no es reconeixen a MEC MAT 66
Crèdits a matricular a MAT i que es reconeixen a MEC MAT 6 MEC 6
Crèdits a matricular a MAT i que es reconeixen a MEC com optatius MAT 6 MEC 6
Crèdits a matricular a MEC i que no es reconeixen a MAT MEC 6
Crèdits a matricular a MEC i que no es reconeixen a MAT MEC 60
Crèdits optatius matriculats en un grau i reconeguts a l’altre MEC/MAT 18 MAT/MEC 18
Crèdits de TFG a matricular en MEC que no es reconeix a MAT MEC 24
Crèdits de TFG a matricular en MAT que no es reconeix a MEC MAT 12
TOTAL 330 150