Vés al contingut (premeu Retorn)

Itinerari doble grau en Enginyeria Mecànica i en Enginyeria de Materials

  • L'itinerari proposat consta de 330 crèdits ECTS, 120 dels quals són comuns, distribuïts en 10 quadrimestres.
  • S'especifiquen dos TFG's. El primer de 12 ECTS (associat al grau en Enginyeria Mecànica) i el segon de 24 ECTS (associat al grau en Enginyeria de Materials), tot i això, es recomana la realització d'un únic TFG de 36 ECTS que cobreixi competències de les dues titulacions.
  • Taula de Reconeixement de crèdits a l'itinerari de doble grau en Enginyeria Mecànica i Enginyeria de Materials.
  • El pla d'estudis del doble grau es cursa de manera presencial d'acord amb la taula que es presenta a l'itinerari recomanat:
Quad.Assignatures

Total ECTS

TOTAL ECTS ITINERARI DOBLE GRAU
330
Q1

CAL - 820007

Càlcul

EG - 820003

Expressió Gràfica

F1FM - 820004

Física I: Fonaments de mecànica

I - 820006

Informàtica

Q - 820010

Química

30
Q2

ACM - 820008

Àlgebra i Càlcul Multivariable

CNED - 820009

Càlcul Numèric-Equacions diferencials

F2FE - 820005

Física II: Fonaments d'electro-magnetisme

CTM - 82011

Ciència i Tecnologia de Materials

TMS - 820019

Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat

30
Q3

ES - 820002

Estadística

STE - 820016

Sistemes Elèctrics

STM - 820018

Sistemes Mecànics

MF - 820013

Mecànica de Fluids

CIA - 820012

Control Industrial i Automatització

30
Q4

E - 820001

Empresa

STI - 820017

Sistemes Electrònics

TTC - 820020

Termodinàmica i Transferència de Calor

DIN - 295401

Dinàmica

ELAS - 820423

Elasticitat

30
Q5

CEMM - 820422

Ciència i Enginyeria de Materials

AEGDM - 820421

Ampliació Expressió Gràfica/Disseny Mecànic

CDIM - 820429

Cinemàtica i Dinàmica de Màquines

RM - 820424

Resistència de Materials

FP - 295022

Fonaments de Polímers

MEF - 295707

Metal·lúrgica Física

36
Q6

PE - 820015

Projectes d'Enginyeria

EFM - 820425

Enginyeria de Fluids

FAB - 820426

Fabricació

DIMA - 820430

Disseny de Màquines

ECIM - 820428

Estructures i Construccions Industrials

PME - 295710

Propietats Mecàniques
36
Q7

OP - 820014

Organització de la Producció

ETM -820427

Enginyeria Tèrmica

MACE - 295703

Materials Ceràmics

MAME - 295701

Materials Metàl·lics

PEMM - 295708

Propietats Elèctriques i Magnètiques dels Materials

PCO - 295702

Plàstics i Compòsits

36
Q8

POTAM - 295709

Propietas Òptiques, Tèrmiques i Acústiques dels Materials

RMP - 295705

Reciclatge i Matèries Primes

COME - 295711

Comportament Mecànic

MNEM  - 295402

Mètodes Numèrics a l'Enginyeria Mecànica (**)

DCD - 295712

Desgast, Corrosió i Degradació

EMQM - 820458

Elements de Màquines (*)

36
Q9

SE - 295025

Selecció i Ecodisseny

TESU - 295713

Tecnologia de Superfícies

MNB - 295706

Materials Naturals i Biomaterials

Optativa Optativa 30
Q10 Treball Fi de Grau 1 24
Treball Fi de Grau 2 12
(*) Assignatures optatives amb contingut molt recomanat per a aquest itinerari, tot i no ser obligatòries.
(**) Assignatura optativa que cal superar per obtenir la doble titulació.
Matèries bàsiques
Matèries comunes àmbit industrial
    Matèries específiques Enginyeria Mecànica
Matèries específiques Enginyeria de Materials
Optatives
TFG Enginyeria Mecànica
TFG Enginyeria de Materials

 

Reconeixement de crèdits a l'Itinerari de doble grau en Enginyeria Mecànica i Enginyeria de Materials

MatriculatsECTSReconegutsECTS
Crèdits a matricular a MEC i que es reconeixen a MAT MEC 60 MAT 60
Crèdits a matricular a MEC i que es reconeixen a MAT MEC 60 MAT 60
Crèdits a matricular a MEC i que no es reconeixen a MAT MEC 60
Crèdits a matricular a MEC i que es reconeixen a MAT MEC 6 MAT 6
Crèdits no obligatoris a matricular a MEC i que es reconeixen a MAT MEC 6 MAT 6
Crèdits a matricular a MAT i que no es reconeixen a MEC MAT 6
Crèdits a matricular a MAT i que no es reconeixen a MEC MAT 6
Crèdits a matricular a MAT i que no es reconeixen a MEC MAT 66
Crèdits a matricular a MAT i que es reconeixen a MEC com optatius MAT 6 MEC 6
Crèdits optatius matriculats en un grau i reconeguts a l’altre MEC/MAT 18 MAT/MEC 18
Crèdits de TFG a matricular en MEC que no es reconeix a MAT MEC 24
Crèdits de TFG a matricular en MAT que no es reconeix a MEC MAT 12
TOTAL 330 150