Vés al contingut (premeu Retorn)

Pla recerca

Un Pla de recerca és un treball que ha d’elaborar el doctorand i que, bàsicament, consisteix en definir els objectius que es volen aconseguir amb la tesi doctoral, la metodologia, els mitjans i la planificació. És obligatori defensar-lo en el termini del primer any d’estudis, a comptar des de la data de la primera matrícula.

El Pla de recerca ha de contenir:

 • Portada amb les dades d'identificació: títol, autor, director/s, centre de realització o grup de recerca, data de presentació de la memòria (mes/any).
 • Full amb les dades d'identificació i amb el vistiplau del director/s (i tutor, si cal)
 • Objectius que es volen assolir.
 • Estat de l’art del tema plantejat.
 • Descripció breu de la metodologia que s'utilitzarà.
 • Cronologia aproximada de l'execució. Planificació.
 • Bibliografia
 • Apèndix (resultats previs, si existeixen, extensió lliure)

Extensió orientativa: 20-30 pàgines (sense apèndix)

S'ha de defensar públicament davant un tribunal format per tres doctors. Per norma general, dos membres del tribunal són professors del programa i un tercer és extern al programa o a la universitat.

Convocatòries

Cada curs acadèmic es fan dues convocatòries, una al final de cada quadrimestre, d’acord amb el calendari següent:

Calendari

Curs 2019-2020

Data màxima de comunicació per

participar en la convocatòria

Data de presentació de la

memòria del PR

Data de defensa del PR
1a convocatòria abans del 14 de gener 24 de gener entre el 3 i 14 de febrer
2a convocatòria abans del 15 de juny 22 de juny entre el 1 i el 17 de juliol

 

1a. Convocatòria: pels alumnes que van començar el doctorat el segon quadrimestre del curs anterior.

2a. Convocatòria: pels alumnes que han començat el doctorat en el primer quadrimestre del curs actual.

Per participar-hi cal:

 • Haver formalitzat la matricula del Pla de Recerca abans de la seva defensa.
 • Comunicar a doctorat.eebe@upc.edu a quina convocatòria es participarà (vegeu calendari) aportant les dades següents:
  • Nom complet
  • Títol de la proposta de tesi
  • Director/s (i tutor en cas que el director sigui extern a la UPC)
 • Enviar un fitxer (PDF) amb la memòria (doctorat.eebe@upc.edu) i lliurar un exemplar (relligat) en paper, signat pel doctorand i amb el vistiplau del director/s i del tutor, si cal (vegeu calendari).

La defensa consistirà en una exposició oral durant un temps aproximat de 15-20 minuts (PowerPoint o similar), seguit d'un torn de comentaris i preguntes per part del tribunal (5-10 minuts). La qualificació serà "Satisfactori" o "No satisfactori". Es pot millorar i detallar el PR al llarg dels estudis. L’avaluació positiva és un requisit indispensable per continuar en el programa. En cas que la comissió acadèmica hi detecti mancances importants, pot requerir que el doctorand el presenti de nou en la convocatòria següent.

Tribunals:

Es conformen segons els estudiants que es presenten a cada convocatòria ja que ni el director/s ni el tutor dels doctorands convocats poden participar en el tribunal.