Vés al contingut (premeu Retorn)

Pla recerca

Un Pla de recerca (PR) és un treball que ha d’elaborar el/la doctorand/a i que, bàsicament, consisteix en definir els objectius que es volen aconseguir amb la tesi doctoral, la metodologia, els mitjans i la planificació. És obligatori entregar-lo en el termini del primer any d’estudis, a comptar des de la data de la primera matrícula. La presentació oral es farà, per norma general, també durant el primer any i de manera presencial.

El Pla de recerca ha de contenir:

 • Portada amb les dades d'identificació: títol, autor, directors/es, centre de realització o grup de recerca, data de presentació de la memòria (mes/any). No poseu cap dada personal a banda del nom i cognoms (Reglament general de protecció de dades). També hi ha de constar la dedicació al doctorat (temps complet/temps parcial).
 • Objectius que es volen assolir.
 • Estat de l’art del tema plantejat.
 • Descripció breu de la metodologia que s'utilitzarà.
 • Cronologia aproximada de l'execució. Planificació.
 • Bibliografia
 • Apèndix (resultats previs, si existeixen, extensió lliure)

Extensió orientativa: 20-30 pàgines (sense apèndix)

Plantilla genèrica orientativa 

S'ha de defensar públicament davant un tribunal format per tres doctors/es. Per norma general, dos membres del tribunal són professors/es del programa i un/a tercer/a és extern al programa o a la universitat.

 

Convocatòries

Cada curs acadèmic es fan dues convocatòries, una al final de cada quadrimestre, d’acord amb el calendari següent:

 

Calendari

Curs 2019-2020

Data màxima de comunicació per

participar en la convocatòria

Data de presentació de la

memòria del PR

Data de defensa del PR
1a convocatòria abans del 14 de gener 24 de gener entre el 3 i 14 de febrer
2a convocatòria abans del 15 de juny 22 de juny entre el 1 i el 17 de juliol

 

1a. Convocatòria: pels alumnes que van començar el doctorat el segon quadrimestre del curs anterior.

2a. Convocatòria: pels alumnes que han començat el doctorat en el primer quadrimestre del curs actual.


Per participar-hi cal:

 • Haver formalitzat la matricula del Pla de Recerca abans de la seva defensa.
 • Comunicar a doctorat.eebe@upc.edu a quina convocatòria es participarà en les dades establertes en el calendari aportant les dades següents:
  • Nom complet
  • Títol de la proposta de tesi
  • Director/s (i tutor/a en cas que el/la director/a sigui extern a la UPC)
 • Penjar la memòria per mitjà d’Atenea PhD en l’apartat específic per al PR (no cal lliurar cap exemplar en paper). Mentre no estigui validat pel/per la director/a de tesi, es pot penjar el document tantes vegades com faci falta (el/la director/a rep un avís per cada modificació de l'arxiu).
 • Ha de ser en format “PDF” per tal de poder ser analitzat pel sistema antiplagi de la UPC.

El/la director/a de tesi validarà la proposta per mitjà de la mateixa plataforma i una vegada validat, el document serà definitiu.

La defensa consistirà en una exposició oral durant un temps aproximat de 15-20 minuts (PowerPoint o similar), seguit d'un torn de comentaris i preguntes per part del tribunal (5-10 minuts). La qualificació serà "Satisfactori" o "No satisfactori". Es pot millorar i detallar el PR al llarg dels estudis. L’avaluació positiva és un requisit indispensable per continuar en el programa. En cas que la comissió acadèmica hi detecti mancances importants, pot requerir que el/la doctorand/a el presenti de nou en la convocatòria següent.


Confidencialitat

Els doctorats industrials poden estar subjectes a alguna clàusula que requereixi l’autorització de l’empresa abans de fer públiques algunes dades. És responsabilitat del/de la doctorand/a demanar el permís que correspongui, d’acord amb allò que figuri en cada conveni.

En cas que l’empresa exigeixi confidencialitat per a l’exposició del PR, aquesta ha d’estar avalada pel conveni. S’ha de lliurar a Gestió Acadèmica-Doctorat:

 • Imprès de sol·licitud de confidencialitat. S’haurà de motivar i lliurar la sol·licitud signada originalment per l’autor/a i el/la director/a de tesi.

  Aquesta sol·licitud haurà de ser autoritzada pel coordinador/a del programa.

 • Còpia del conveni

En cas d’autorització, Gestió Acadèmica requerirà als membres del tribunal la firma del compromís de confidencialitat prèviament a l’accés a la memòria.


Tribunals

La designació dels tribunals per a les presentacions de cada convocatòria s'estableix per part del/de la Coordinador/a del programa de doctorat.

Es conformen segons els/les estudiants/es que es presenten a cada convocatòria ja que ni el/la director/a ni el/la tutor/a dels doctorands convocats poden participar en el tribunal.

Gestió Acadèmica comunicarà el nomenament als membres del tribunal, a l'estudiantat implicat i al departament ja que l’acte és públic.


Garantia de confidencialitat

En el cas que el PR contingui aspectes que afectin la confidencialitat i/o propietat intel·lectual o industrial, el tribunal pot arbitrar els mecanismes necessaris per preservar-la, que poden afectar la defensa pública.