Comparteix:

Pla recerca

Un pla de recerca (PR) és un treball que ha d’elaborar el doctorand o doctoranda i que, bàsicament, consisteix a definir els objectius que es volen aconseguir amb la tesi doctoral, la metodologia, els mitjans i la planificació. És obligatori entregar-lo dins el primer any d’estudis, a comptar des de la data de la primera matrícula. La presentació oral es farà, per norma general, també durant el primer any i de manera presencial.

El pla de recerca ha de contenir:

 • Portada amb les dades d'identificació: títol, autor o autora, directors o directores, centre en què es fa o grup de recerca, data de presentació de la memòria (mes/any). No hi posis cap dada personal, a banda del nom i  els cognoms (Reglament general de protecció de dades). També hi ha de constar la dedicació al doctorat (temps complet/temps parcial).
 • Objectius que es volen assolir.
 • Estat de la qüestió del tema plantejat.
 • Descripció breu de la metodologia que s'utilitzarà.
 • Cronologia aproximada de l'execució. Planificació.
 • Bibliografia
 • Apèndix (resultats previs, si n'hi ha, extensió lliure)

Extensió orientativa: 20-30 pàgines (sense l'apèndix)

Plantilla genèrica orientativa 

S'ha de defensar públicament davant un tribunal format per tres doctors o doctores. Per norma general, dos membres del tribunal són professors o professores del programa i un tercer és extern al programa o a la Universitat.

 

Convocatòries

Cada curs acadèmic es fan dues convocatòries, una al final de cada quadrimestre, d’acord amb el calendari següent:

 

Calendari

Curs 2023-2024

Data màxima de comunicació per

participar en la convocatòria

Data de presentació de la

memòria del PR

Data de defensa del PR
1a convocatòria abans del 15 de gener 22 de gener entre l'1 i el 9 de febrer
2a convocatòria abans del 14 de juny 21 de juny entre l'1 i el 12 de juliol

 

1a. convocatòria: per als estudiants i les estudiants que van començar el doctorat el segon quadrimestre del curs anterior.

2a. convocatòria: per als estudiants i les estudiants que han començat el doctorat en el primer quadrimestre del curs actual.


Per participar-hi cal:

 • Haver formalitzat la matrícula del pla de recerca abans de la seva defensa.
 • Comunicar a doctorat.eebe@upc.edu en quina convocatòria es participarà segons dades establertes en el calendari i aportar les dades següents:
  • Nom i cognoms.
  • Títol de la proposta de tesi.
  • Director o directora (i tutor o tutora en cas que el director o directora sigui extern a la UPC)
 • Penjar la memòria per mitjà d’Atenea PhD en l’apartat específic per al PR (no cal lliurar-ne cap exemplar en paper). Mentre no estigui validat pel director o directora de la tesi, es pot penjar el document tantes vegades com faci falta (el director o directora rep un avís de cada modificació de l'arxiu).
 • Ha de ser en format PDF perquè el pugui analitzar pel sistema antiplagi de la UPC.

El director o directora de la tesi valida la proposta per mitjà de la mateixa plataforma i una vegada ha estat validat, el document és definitiu.

La defensa consisteix en una exposició oral durant un temps aproximat de 15-20 minuts (PowerPoint o similar), seguida d'un torn de comentaris i preguntes per part del tribunal (5-10 minuts). La qualificació és "satisfactori" o "no satisfactori". Es pot millorar i detallar el PR al llarg dels estudis. L’avaluació positiva és un requisit indispensable per continuar en el programa. Si la comissió acadèmica hi detecta mancances importants, pot requerir que el doctorand o doctoranda el torni a presentar en la convocatòria següent.


Confidencialitat

Els doctorats industrials poden estar subjectes a alguna clàusula que requereixi l’autorització de l’empresa abans de fer públiques algunes dades. És responsabilitat del doctorand o doctoranda demanar el permís que correspongui, d’acord amb el que figuri en cada conveni.

En cas que l’empresa exigeixi confidencialitat per a l’exposició del PR, aquesta ha d’estar avalada pel conveni. S’ha de lliurar a Gestió Acadèmica de doctorat de l'EEBE:

 • Imprès de sol·licitud de confidencialitat. S’haurà de motivar i l'orginal s'ha de lliurar signat per l’autor o autora i el director o directora de la tesi.

  Aquesta sol·licitud haurà de ser autoritzada pel coordinador o coordinadora del programa.

 • Còpia del conveni

En cas que s'autoritzi, Gestió Acadèmica requereix als membres del tribunal que signin del compromís de confidencialitat abans que accedeixin a la memòria.


Tribunals

Els tribunals per a les presentacions de cada convocatòria els estableix el coordinador o coordinadora del programa de doctorat.

Es constitueixen segons els estudiants i les estudinats que es presenten a cada convocatòria ja que ni el director o directora ni el tutor o tutora dels doctorands o doctorandes convocats poden participar en el tribunal.

Gestió Acadèmica de l'EEBE comunicarà el nomenament als membres del tribunal, a l'estudiantat implicat i al departament ja que l’acte és públic.


Garantia de confidencialitat

En el cas que el PR contingui aspectes que afectin la confidencialitat i/o propietat intel·lectual o industrial, el tribunal pot arbitrar els mecanismes necessaris per preservar-les, que poden afectar la defensa pública.