Vés al contingut (premeu Retorn)

Seguiment i Avaluació anual

Atenea PhD - Seguiment electrònic de les activitats formatives i de recerca

Per gestionar la documentació i els fitxers relatius a la formació i la recerca hi ha una intranet específica per a doctorands i doctorandes. AteneaPhD, diferent d’Atenea (intranet docent). Aquesta darrera només s’activarà si es fan a cursos que la utilitzin.


Atenea PhD inclou quatre aspectes bàsics:

 • El document de compromís entre el doctorand o doctoranda i el director o directora (model CDDT o CDDT/DDET si hi ha algun director extern o directora externa a la UPC). Si es produeix qualsevol baixa o modificació en la direcció o codirecció de tesi tots els implicats han de signar un nou document en un termini inferior a 10 dies hàbils.

  És responsabilitat de Gestió Acadèmica de doctorat de l'EEBE pujar a la intranet el document signat vigent.

  En aquest document hi consta el règim de dedicació (temps complet o temps parcial). Es pot sol·licitar un canvi de dedicació a la comissió acadèmica del programa abans que finalitzi el temps màxim de durada dels estudis i sempre que no se n’hagi autoritzat cap pròrroga.
 • El pla de recerca: lliurament i actualitzacions
 • El DAD (document d’activitats del doctorand o doctoranda)
  El document d’activitats és el registre individualitzat de control de les activitats que ha dut a terme el doctorand o doctoranda mentre té matrícula. Ha de recollir, acumulades, totes les activitats relatives a la formació en recerca i les activitats transversals que s'han fet (cursos, seminaris, congressos, articles, ajuts, mobilitats...).

  Correspon al doctorand o doctoranda mantenir-lo actualitzat i aportar les evidències i les certificacions de les activitats individuals al director o directora de la tesi.
  Perquè les activitats es recullin al DAD, cal registrar la informació mitjançant la plataforma DRAC. Pots consultar el funcionament d’aquesta plataforma de recerca aquí 

  Una vegada registrades les activitats al DRAC, cal entrar a la intranet Atenea PhD i generar el document DAD. Les dues plataformes estan sincronitzades.

  NO has d’entrar al DRAC les activitats (articles, publicacions...) que comparteixes amb els teus directors o directores de tesi o amb professorat de la UPC perquè són ells els qui, periòdicament, les registren amb tots els autors i autores (t'apareixen automàticament a tu). Tampoc has d’introduir-hi les participacions en projectes de recerca (competitius o no competitius), projectes d’innovació docent i patents. Són els directors i directores de tesi els qui hi han d’introduir aquesta informació i t'han d’afegir com a participants, si escau.

  Sí que hi has d’entrar les activitats que et són pròpies. També has d’assenyalar si vols que l’activitat es registri al teu DAD o no, ja que la plataforma permet generar currículums per a diversos usos.
 • La tesi doctoral: apartat per lliurar la memòria de la tesi doctoral quan l'has acabada.

 Avaluació anual

La comissió acadèmica de cada programa és l’òrgan responsable d’avaluar els estudiants i les estudiants de doctorat a partir de la informació procedent de tres registres: 

 1. El DAD (document d’activitats del doctorand o doctoranda)
 2. El pla de recerca i la seva actualització anual
 3. L'acta de valoració

De l'1 al 15 de juny:

L’estudiant hi pot anar introduint la informació de les activitats en què participa durant tot el curs, però és en aquest període que cal assegurar-se que la informació és completa.

Cal revisar-ne o introduir-hi la informació de:

 • DAD (Document d’activitats del doctorand o doctoranda).
 • PR (pla de recerca) actualitzat
 • A més has de fer arribar al director o directora de la tesi les evidències o certificacions de les activitats en què has participat.

Gestió Acadèmica de doctorat de l'EEBE farà arribar a cada director o directora de tesi les actes dels doctorands i doctorandes que dirigeix.


Del 15 al 30 de juny:

El director o directora de tesi és responsable de:

 • Fer arribar a Gestió Acadèmica de doctorat de l'EEBE l’acta de valoració anual qualificada dels seus doctorands i doctorandes juntament amb les evidències.
 • Validar tant el DAD com l’actualització del PR mitjançant la plataforma AteneaPhD.

IMPORTANT: sense aquest procés la comissió acadèmica no pot avaluar l’estudiant, cosa que dificultarà la matrícula del curs següent.


Abans del 20 de juliol:

La comissió acadèmica del programa valorarà el progrés del pla de recerca, el DAD i l’acta i informe lliurats pels director o directores de tesi. La qualificació pot ser: satisfactori o no satisfactori.

Gestió Acadèmica de doctorat de l'EEBE introdueix les qualificacions a l’expedient de cada doctorand o doctoranda.

Sense qualificació del curs no es pot formalitzar la matrícula del curs següent.

 

Revisió dels actes d'avaluació:

Dues avaluacions consecutives no satisfactòries són motiu de baixa en el programa.

Contra els actes d’avaluació de les comissions acadèmiques, el doctorand o doctoranda pot presentar una al·legació motivada davant la mateixa comissió acadèmica del programa, que l’ha de resoldre en un termini de 15 dies hàbils.

Es pot recórrer contra els actes d’avaluació de les comissions acadèmiques mitjançant un recurs d’alçada davant el rector o rectora.