Vés al contingut (premeu Retorn)

Seguiment i Avaluació anual

Atenea PhD - Seguiment electrònic de les activitats formatives i de recerca

Per gestionar la documentació i els fitxers relatius a la formació i la recerca hi ha una intranet específica per a doctorands: AteneaPhD, diferent d’Atenea (intranet docent). Aquesta darrera només s’activarà en cas d’assistir a cursos que la utilitzin.


Atenea PhD contempla quatre aspectes bàsics:

 • El document de compromís entre el/la doctorand/a i el/la director/a (model CDDT o CDDT/DDET en cas que hi hagi algun/a director/a extern/a a la UPC). Si es produeix qualsevol baixa o modificació en la direcció o codirecció de tesi s’ha de signar un nou document per part tots els implicats en un termini inferior a 10 dies hàbils.

  És responsabilitat de Gestió Acadèmica pujar a la Intranet el document signat vigent.

  En aquest document hi consta el règim de dedicació (temps complet o temps parcial). Es pot sol·licitar un canvi de dedicació a la comissió acadèmica del programa abans que finalitzi el temps màxim de durada dels estudis i sempre que no s’hagi autoritzat cap pròrroga.
 • El Pla de Recerca: Lliurament i actualitzacions
 • El DAD (Document d’Activitats del/ de la Doctorand/a)
  El document d’activitats és el registre individualitzat de control de les activitats realitzades pel doctorand o doctoranda mentre té matrícula. Ha de recollir, acumulades, totes les activitats relatives a la formació en recerca i les activitats transversals realitzades (cursos, seminaris, congressos, articles, ajuts, mobilitats...).

  Correspon al/a la doctorand/a mantenir-lo actualitzat i aportar les evidències i les certificacions de les activitats individuals al/a la director/a de tesi.
  Perquè les activitats es recullin al DAD, cal registrar la informació mitjançant la plataforma DRAC. Podeu consultar el funcionament d’aquesta plataforma de recerca aquí 

  Una vegada registrades les activitats a DRAC, cal entrar a la intranet Atenea PhD i generar el document DAD. Les dues plataformes estan sincronitzades.

  NO hauríeu d’entrar al DRAC les activitats (articles, publicacions...) que compartiu amb els/les vostres directors/es de tesi o professorat de la UPC perquè són ells i elles els qui, periòdicament, ho registren amb tots els/les autors/es (us apareixeran automàticament a vosaltres). Tampoc hauríeu d’introduir les participacions en projectes de recerca (competitius o no competitius), projectes d’innovació docent i patents. Són els/les directors/es de tesi els que han d’introduir aquesta informació i us han d’afegir com a participants, si escau.

  SÍ que hauríeu d’entrar les activitats que us són pròpies. També heu d’assenyalar si voleu que l’activitat es registri al vostre DAD o no, ja que la plataforma permet generar currículums per a diversos usos.
 • La tesi doctoral: Apartat per lliurar la memòria de la tesi doctoral quan aquesta està finalitzada.

 Avaluació anual

La Comissió Acadèmica de cada programa és l’òrgan responsable d’avaluar els/les alumnes de doctorat a partir de la informació procedent de tres registres: 

 1. El DAD (Document d’Activitats del Doctorand)
 2. El Pla de Recerca i la seva actualització anual
 3. L’Acta de valoració

De l'1 al 15 de juny:

L’estudiant/a pot anar introduint la informació de les activitats en què participa durant tot el curs, però és en aquest període quan cal assegurar-se que la informació és completa.

Cal revisar o introduir la informació de:

 • DAD (Document d’activitats del doctorand)
 • PR (Pla de Recerca) actualitzat
 • A més cal fer arribar al/a la director/a de tesi les evidències o certificacions de les activitats en què s’ha participat.

Gestió Acadèmica farà arribar a cada director/a de tesi les actes dels doctorands que dirigeix.


Del 15 al 30 de juny:

El/la director/a de tesi és el/la responsable de:

 • Fer arribar a Doctorat-Gestió Acadèmica (EEBE) l’Acta de Valoració anual qualificada dels seus doctorands juntament amb les evidències.
 • Validar tant el DAD com l’Actualització del PR mitjançant la plataforma AteneaPhD.

IMPORTANT: Sense aquest procés la Comissió Acadèmica no podrà avaluar l’estudiant, cosa que dificultarà la matrícula del curs següent.


Abans del 20 de juliol:

La Comissió Acadèmica del programa valorarà el progrés del Pla de Recerca, el DAD i l’Acta i informe lliurats pel director/s de tesi. La qualificació pot ser: Satisfactori o No satisfactori.

Gestió Acadèmica introduirà les qualificacions a l’expedient de cada doctorand/a.

Sense qualificació del curs no es pot formalitzar la matricula del curs següent.

 

Revisió dels actes d'avaluació:

Dues avaluacions consecutives no satisfactòries son motiu de baixa en el programa.

Contra els actes d’avaluació de les comissions acadèmiques, el/la doctorand/a pot presentar una al·legació motivada degudament davant la mateixa comissió acadèmica del programa, que l’ha de resoldre en un termini de 15 dies hàbils.

Es pot recórrer contra els actes d’avaluació de les comissions acadèmiques mitjançant un recurs d’alçada davant el rector o rectora.