Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés estudis de Grau: Per preinscripció

L'estudiantat que vulgui realitzar els estudis de grau que s'imparteixen a l'EEBE ha d’obtenir la plaça mitjançant el procediment de preinscripció universitària de la Generalitat de Catalunya.

Accedir per la via de Preinscripció 

  • Estar en possessió del títol de batxiller i hagin superat les proves d'accés (PAU) als ensenyaments universitaris oficials de grau.
  • Procedir de sistemes educatius d'Estats membres de la Unió Europea o d'altres Estats amb els que Espanya hagi subscrit Acords Internacionals al respecte, que compleixin els requisits exigits al seu respectiu país per a l'accés a la universitat (credencial expedida per la UNED).
  • Procedir de sistemes educatius estrangers, prèvia sol·licitud d'homologació de títol d'origen al títol espanyol de batxiller i superació de la prova d'accés establerta a l'efecte.
  • Aquells que estiguin en possessió dels títols de Tècnic Superior corresponents als ensenyaments de Formació Professional i Ensenyaments Artístics o de Tècnic Esportiu Superior.
  • Més grans de 25 anys que superin la prova establerta a l'efecte.
  • Més grans de 40 anys que acreditin experiència laboral o professional, que superin el procediment establert a l'efecte.
  • Més grans de 45 anys que superin la prova establerta a l'efecte.
  • Estar en possessió d'un títol universitari oficial de Grau o títol equivalent.
  • Estar en possessió d´un títol universitari oficial de Diplomat universitari, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic, Llicenciat, Arquitecte, Enginyer, corresponent a l'anterior ordenació dels ensenyaments universitaris o títol equivalent.