Comparteix:

Convalidacions de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)

És l'acceptació per part de la UPC dels crèdits obtinguts havent cursat algun del Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) reconeguts en les taules de convalidació publicades per la Generalitat de Catalunya.

NO és necessari presentar cap sol·licitud:

  • En el moment de la matrícula, el sistema detecta els estudiants i les estudiantes que han accedit per les vies 4 (CFGS) i 8 (CFGS + estudis universitaris iniciats)
  • Les assignatures convalidades apareixeran automàticament a la matrícula, s'hauran de matricular en el grup CONV.

En el cas de tenir menys de 12 ECTS convalidats per pràctiques cursades en el CFGS, l'estudiant/a podrà optar a cursar pràctiques curriculars a la Universitat, sempre i quan el total de crèdits convalidats i cursats sigui inferior o igual a 12 ECTS.

Pagament de la taxa d'Estudi de convalidació:

  • Abans de la matrícula s'haurà d'abonar la taxa corresponent a l'Estudi de convalidació (d'acord amb el que estableix el Decret de Preus) a través de l'e-secretaria / impresos i pagaments.
  • Si no s'ha abonat la taxa prèviament a la matrícula, durant el procés d'aultomatrícula, el sistema inclou l'import corresponent a la taxa de l'Estudi de convalidació, a la liquidació final de matrícula.
L'estudiantat podrà consultar al seu expedient de l'e-secretaria els crèdits convalidats.