Vés al contingut (premeu Retorn)

Defensa

IMPORTANT: Les defenses de Treballs de Final d'Estudis es realitzaran de forma telemàtica o presencial.

Definicions prèvies

 • La defensa del TFE consisteix en dues fases:
  • Exposició per part de l'estudiantat d'un resum del contingut del TFG/TFM. 
     • Es recomana que la presentació del TFE no duri més d’uns 25 minuts en cas de TFG o d’uns 30 minuts en cas de TFM.
     • El TFG/TFM amb més d'un/a estudiant/a ha de ser presentat i defensat conjuntament i amb la participació equivalent de cada un/a d'ells/es.
     • Si amb el TFG s'ha d'acreditar la competència genèrica de 3a llengüa, caldrà que la memòria i la defensa del TFG es facin en una tercera llengua (només per l'estudiantat que hagi accedit al grau abans del curs 2018/19).
  • Defensa per part de l'estudiantat respecte les preguntes que el tribunal cregui pertinents.
 • Tot i no ser d'ús obligatori, es recomana tenir en compte la rúbrica orientativa d'avaluació per als tribunals de TFG/TFM durant el desenvolupament del projecte i en el moment de la defensa.
 • Les presentacions de TFM són sempre públiques (excepte per raons de confidencialitat); en canvi, les presentacions de TFG poden ser-ho o no per decisió del tribunal. 
 • El TFG/TFM realitzat en règim de mobilitat es defensarà a la universitat de destí, seguint les seves normes referides a la direcció i presentació

Organització de l'acte de defensa

 • Les presentacions de TFE es podran realitzar de forma presencial o a distància per videoconferència.  En cas de que la presentació es faci online:
  • El president del tribunal comunicarà les dades de la videoconferència, amb una antelació aconsellable de 48 h abans de la data de la defensa. 
  • Els membres del tribunal, els directors, els ponents i els estudiants que presenten el TFE s’han d’haver familiaritzat prèviament amb les eines disponibles per a la defensa telemàtica. És recomana l’ús de “Meet” de Google Suite.
  • Es recomanable que tots els participants a l’acte de defensa es connectin a la videoconferència 5 minuts abans de l’hora prevista. Abans de començar la defensa, el president del tribunal ha de comprovar que l’estudiant i tots els membres del tribunal estan connectats.
  • El moderador de la videoconferència serà el president del tribunal.

Assistència a l'acte d'altres persones

 • Si alguna persona vol assistir a la defensa com públic, ha de demanar-ho al president del tribunal amb una antelació mínima de 48 h. Recordeu que les presentacions de TFM són sempre públiques (excepte per raons de confidencialitat) i que les presentacions de TFG poden no ser-ho per decisió del tribunal.
 • Es recorda que el públic assistent no té veu ni vot en l’acte i pot ser expulsat de la defensa pel president del tribunal per actituds poc respectuoses. 

Desenvolupament de l'acte de defensa (cas de defensa no presencial)

 • Està rigorosament prohibit enregistrar cap part de la presentació, ni el senyal de vídeo ni d’àudio. En conseqüència, no es pot publicar cap part de la defensa ni de forma impresa, ni en vídeo, ni en àudio, d’acord amb les lleis actuals de protecció de dades i de drets d’autor. Ni la UPC ni l’empresa subcontractada pel servei de videoconferència enregistraran cap part de l’acte.
 • Abans de començar, el tribunal ha de poder veure (senyal de vídeo engegada) a l’estudiant i a tot el públic assistent. Després, si el públic vol, pot desconnectar la càmera. És decisió del president del tribunal acceptar que una persona es connecti una vegada començada la defensa.
 • Durant la presentació tots els membres del tribunal i públic han de mantenir el micròfon apagat. Només el president pot engegar-lo per concretar algun fet o circumstància (ajustar-se al límit de temps, problemes tècnics...).
 • La presentació ha de ser en directe (no podrà estar enregistrada prèviament per l’estudiant). No obstant, i a criteri del president del tribunal, l’estudiant podrà fer ús d’algun vídeo gravat prèviament a mode demostratiu d’alguna part pràctica del seu treball.
 • Al començament de la defensa, l’estudiant s’ha de mostrar al vídeo i presentar-se. Després pot seguir amb els mitjans audiovisuals que disposi (compartir finestra). Es recomana fer la presentació mitjançant diapositives, que s’han d’anar explicant ordenadament, exactament igual com es faria de forma presencial.
 • Quan la presentació acaba l’estudiant ha de tornar-se a mostrar en pantalla, abans de que comenci el torn d’intervencions dels membres del tribunal.

 Torn d'intervencions dels membres del tribunal.

 • Finalitzada la presentació, el tribunal formula les seves preguntes ordenadament i atén a les respostes de l’estudiant que, majoritàriament, ha de mostrar-se en pantalla.
 • El públic no té ni veu ni vot en l’acte, per tant ningú més no pot formular cap pregunta

 Debat del tribunal.

 • El debat del tribunal ha de ser secret (ha de disposar d’una alternativa de comunicació confidencial). Dues possibles solucions:
   • Generar una segona videoconferència amb “Meet”, accessible només als membres del tribunal i, momentàniament, al director (1).
   • Desconnectar l’alumne, públic i, eventualment, director de la videoconferència de la defensa (2)
 • El director pot fer alguns aclariments al començament del debat. Una vegada escoltades les explicacions del director, aquest es desconnectarà i el tribunal deliberarà, a porta tancada, sobre la qualitat i la qualificació del treball. 
 • Una vegada acordada una qualificació (que ha d’incloure, si escau, la recomanació a MH) l’acte torna a ser públic. Segons la modalitat de discreció, el tribunal es reconnecta a la videoconferència o s’avisa l’estudiant, el director, el ponent i el públic que tornin a connectar-se.
 • Amb, com a mínim, l’estudiant i els membres del tribunal en pantalla, el president comunica la qualificació.
(1)  És possible tenir obertes al mateix temps (en el mateix ordinador) i amb el mateix navegador dos o més sessions diferents de “Meet” que gestionen de forma completament independent l’accés al micròfon i a la càmera del nostre ordinador. Per tant, verifiqueu que teniu desconnectat el micròfon i la càmera del “Meet” públic on està l’estudiant i el públic mentre es fa la deliberació al “Meet” del tribunal.
(2) En aquest cas, el tribunal ha de disposar d’un mètode alternatiu de comunicar-se amb l’alumne (telèfon, e-missatgeria, e-mail,...) per indicar-li el moment de tornar-se a connectar. També ha de disposar d’un mètode alternatiu de comunicar-se amb el director, ponent i amb el públic. 

En cas de dubtes: podeu consultar al sostdirector d'estudis de l'EEBE

Tramitació de la documentació d'avaluació

Consulteu l'apartat Funcions del secretari o secretària del Tribunal

 

NOU: L'adhesió al compromís de confidencialitat dels membres titulars del tribunal es farà a través de la signatura de l'acta d'avaluació .