Vés al contingut (premeu Retorn)

Matrícula i seguiment del TFE

Informacions prèvies

 • El treball personal d’un/una estudiant associat al desenvolupament del TFE és el corresponent a 25 hores per ECTS
 • És recomanable planificar bé el desenvolupament del treball per a assolir la fita en el calendari marcat
 • És necessari fer el seguiment del desenvolupament del TFE amb el PDI que el dirigeix
 • La matrícula del TFE en un quadrimestre vincula a l'estudiant a l'obligació de dipòsit i defensa del treball en un dels períodes establerts per a aquell quadrimestre (convocatòria ordinària o convocatòria addicional). En cas contrari, el TFE és avaluat com a "np", havent de fer un nou registre de TFE i  una nova matrícula ordinària amb el recàrrec corresponent per repetició.
 • Si es produeix un canvi de projecte, no es pot fer la matrícula addicional.

Requeriments

Requeriments acadèmics: 
 • ECTS màxims pendents de superar: 36 ECTS (inclós el TFE)
  • Excepció 1:  Expedients amb ECTS matriculats pendents d'avaluació corresponents a pràctiques externes, estades de mobilitat o reconeixement de crèdits
  • Excepció 2: expedients amb fins un  màxim de 42 ECTS pendents de superar, si es sol·licita l'ampliació de nombre de crèdits a matricular (=42) 
Requeriments docents: Que el TFE hagi estat validat prèviament pel director o directora (estat del TFE="inscrit i acceptat")
 

Procediment de matrícula

Aplicació: e-Secretaria, apartat “matrícula

Termini: en els períodes de matrícula establerts. Més informació: calendari de TFE.

Objectiu: Tenir dret a l'avaluació i qualificació del TFE en el quadrimestre en que es matricula. 

Seguiment del TFE

Per al bon desenvolupament del treball de final d'estudis és important:

 • Mantenir el contacte amb la persona que exerceix la direcció acadèmica del treball (PDI UPC) per tal de fer el seguiment del TFE.
 • Consensuar el contingut del treball de fi d'estudis amb la direcció acadèmica del TFE (PDI UPC)  abans del seu dipòsit. Per poder realitzar la seva presentació és necessària la validació de la documentació dipositada per qui el dirigeix.

 • Revisar la informació web per tal de realitzar correctament els tràmits de dipòsit i poder ésser convocats a la defensa del TFE davant del tribunal

 Matrícula addicional

Definició: procediment que produeix a una ampliació de termini per al dipòsit i defensa del TFE matriculat en un quadrimestre fins a un període denominat " convocatòria addicional"

Objectiu: possibilitar a l'estudiant diposar de temps addicional per a finalitzar el treball desenvolupat des del moment de la matrícula ordinària abonant únicament l'import corresponent a taxes pels serveis administratius.

Informació del procediment:

 • Procediment: tràmit de matrícula addicional TFE
 • Responsable de la sol·licitudL'estudiant
 • Termini sol·licitudcalendari de TFE
 • Generació de taxes: automàtica en el termini marcat al calendari de TFE.

IMPORTANT:

 • Si es produeix un canvi de projecte, no es pot fer la matrícula addicional.