Vés al contingut (premeu Retorn)

Bases dels premis


El Hub Recircula UPC-AMB convoca els Premis al millor Treball de Fi de Grau (TFG) i Treball de Fi de Màster (TFM) realitzats a la UPC relacionats amb l’Economia Circular segons les condicions establertes en aquestes bases:

PRIMERA. Objecte


Premis als millors TFG i TFM presentats a la UPC durant els cursos 2018-2019 i 2019-2020 que versin sobre temes relacionats amb l’Economia Circular. 


SEGONA. Participants


Poden participar en el premi aquelles persones que hagin presentat el seu TFG o TFM durant els cursos 2017-2018 o 2018-2019.

Només s’admetrà una sol·licitud per TFG  o TFM presentat, independentment del nombre de persones que l’hagin realitzat.


TERCERA. Característiques dels treballs


La temàtica del TFG o TFM ha de fer referència a la temàtica d’Economia Circular.

Han de ser treballs originals i han d’haver estat qualificats amb una nota igual o superior a 8.

La llengua emprada en el treball pot ser català, castellà o anglès.

QUARTA. Terminis de presentació i resolució


El termini per a l’enviament de Treballs de Fi de Grau i Treballs de Fi de Màster estarà obert entre el 29 de juny de 2020 i el 10 d’octubre de 2020 (ambdós inclosos). 


CINQUENA. Presentació de les sol·licituds


Per poder optar a la present convocatòria, les persones interessades hauran d’enviar la documentació necessària fins el 10 d’octubre de 2020 (inclòs) a través del formulari indicat a sota.

La documentació que caldrà enviar és:

  • Document 1: Un resum de 1.500 caràcters (espais inclosos). Pot estar escrit en català, castellà o anglès.

  • Document 2: Fotocòpia del DNI de la persona o persones autores.

  • Document 3: Document acadèmic (certificat de TFE). Certificat de la secretaria on s’especifiqui el títol del treball, qualificació, data de presentació del mateix i nom de la persona o persones autores.

  • Document 4: Còpia anònima en format pdf: TFG/TFM sense nom autor/s, nom tutor/s, nom departament, ni agraïments.

Aquelles sol·licituds que no incloguin tota la documentació o que es presentin fora del termini establert, seran desestimades.

Formulari de participació

.

SISENA. Publicació i comunicació del premi


La presentació de la documentació per a optar als premis implica autoritzar la Universitat Politècnica de Catalunya a donar publicitat del nom de les persones premiades, el títol i el resum del TFG o TFM, així com a publicar la seva imatge en fotografies i vídeos (realitzades a l’acte de lliurament o en altres moments). Les imatges podran ser difoses a través de qualsevol mitjà de comunicació habitual (televisió, premsa, Internet, mitjans externs…). 

La distribució s’efectuarà únicament amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre les activitats del Hub Recircula UPC-AMB. 

Els treballs guanyadors de la convocatòria autoritzen la UPC a publicar-lo en obert en el portal UPCommons en cas que no hagi estat prèviament publicat.

SETENA: Premis


La resolució i el lliurament del premi es realitzarà durant el mes de novembre en el marc de la 5a Jornada UPC Recircula.

S’atorgaran dos reconeixements, un al millor TFG i l’altre al millor TFM d’Economia Circular:

  • Premi al millor TFG d’Economia Circular: dotació de 1.500€*.

  • Premi al millor TFM d’Economia Circular: dotació de 1.500€*.

En el cas que una de les categories quedi deserta per manca de treballs o de la qualitat de les mateixes, el jurat tindrà la potestat d’atorgar el premi en l’altra categoria. 


Premis sotmesos a la retenció del 19% per a imports superiors a 300€, en aplicació de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

VUITENA. Criteris de valoració i Jurat 


Els jurats establiran els seus propis criteris de valoració, que tindran en compte la qualitat científica i tècnica, novetat i l’originalitat i comunicaran la seva decisió per escrit d’acord al calendari de la convocatòria.

El Jurat estarà format per persones amb el següent perfil:

  • Persones de l’àmbit acadèmic i de gestió de la UPC expertes en la temàtica d’economia circular.

  • Professionals de l’àmbit empresarial, social i de l’administració pública expertes en la temàtica d’economia circular.

El Jurat valorarà de forma anònima els treballs presentats d’acord amb els criteris de valoració d’aquestes bases.


NOVENA. Contacte


Per a més informació i/o consultes sobre els Premis, les persones interessades es poden adreçar a hub.recircula@upc.edu.

hub-recircula_organitza.png