Vés al contingut (premeu Retorn)

Bases dels premis

El Hub Recircula UPC-AMB convoca la segona edició dels Premis UPC d'Economia Circular per a treballs de fi de grau i màster segons les condicions establertes en aquestes bases.

Aquesta convocatòria té per objectiu reconèixer els millors treballs de fi de grau (TFG) i treballs de fi de màster (TFM) que s'han fet a la UPC sobre temes relacionats amb economia circular els cursos 2019-2020 i 2020-2021. 

PRIMERA. Objecte

Premis als millors TFG i TFM presentats a la UPC durant els cursos 2019-2020 i 2020-2021 que tractin sobre temes relacionats amb economia circular. 

SEGONA. Participants

Poden participar en el Premi les persones que hagin presentat el TFG o TFM durant els cursos 2019-2020 i 2020-2021

Només s’admet una sol·licitud per TFG  o TFM presentat, independentment del nombre de persones que l’hagin fet.

No es poden presentar TFG/TFM amb clàusules de confidencialitat d’empresa. S’entén que els autores i autores amb TFG/TFM amb clàusules de confidencialitat d’autoria renuncien a aquesta confidencialitat pel fet de presentar-se als Premis.

Els TFG i TFM del 2019-2020 presentats a l'anterior convocatòria que no van ser premiats, poden optar novament en aquesta convocatòria.

TERCERA. Característiques dels treballs

Els  TFG i TFM han d’incloure la temàtica d’economia circular, ja sigui integrant aquesta perspectiva en el projecte o directament tractant aquesta temàtica de manera central en el treball. Els projectes poden abordar línies de treball com l’eco-disseny, la reducció de l’impacte dels materials, l’allargament de la vida d’un producte, l’increment del rendiment i eficiència d’un producte o servei, i el tancament de cicles materials, sense excloure’n d’altres. 

Han de ser treballs originals i han d’haver estat qualificats amb una nota igual o superior a 8.

La llengua emprada en el treball pot ser el català, el castellà o l'anglès.

QUARTA. Terminis de presentació i resolució

El termini per a l’enviament dels treballs de fi de grau i els treballs de fi de màster estarà obert entre l'1 de setembre i el 17 d’octubre de 2021 (ambdós inclosos).

La resolució del jurat es donarà a conèixer durant la 6a Jornada UPC Recircula, que tindrà lloc la segona quinzena del mes de novembre de 2021.

CINQUENA. Presentació de les sol·licituds

Per poder optar a aquesta convocatòria, les persones interessades han d’enviar la documentació necessària mitjançant el formulari que s'indica més avall, dins el termini de presentació dels treballs.

La documentació que cal enviar és:

 • Document 1: fotocòpia del DNI de la persona o les persones que en són autores.

 • Document 2: document acadèmic (certificat de TFE). Certificat de la secretaria en què s’especifiqui el títol del treball, la qualificació, la data de presentació del mateix i el nom de la persona o les persones que ens són autores.

 • Document 3: còpia anònima en format pdf: TFG/TFM sense el nom de les persones que en són autores, o el nom del tutor o tutora, o el nom del departament, ni cap agraïment.

 • Document 4:
  a) TFG: plantilla per a TFG completada. Pot estar escrita en català, castellà o anglès
  b) TFM: plantilla per a TFM completada. Pot estar escrita en català, castellà o anglès

Es desestimaran les sol·licituds que no incloguin tota la documentació o que es presentin fora del termini establert.

Formulari de participació (convocatòria tancada) 

SISENA: Premis

La resolució i el lliurament del premi es duran a terme durant el mes de novembre, en el marc de la 6a Jornada UPC Recircula.

S’atorgaran dos reconeixements, un al millor TFG i un altre al millor TFM d’economia circular:

 • Premi al millor TFG d’Economia Circular: dotació de 1.500€*.

 • Premi al millor TFM d’Economia Circular: dotació de 1.500€*.

En el cas que una de les categories quedi deserta per manca de treballs o per causa de la qualitat d'aquests treballs, el jurat tindrà la potestat d’atorgar el premi en l’altra categoria. 

Premis sotmesos a la retenció del 19% per a imports superiors a 300€, en aplicació de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

SETENA. Publicació i comunicació del premi

La presentació de la documentació per a optar als premis implica autoritzar la Universitat Politècnica de Catalunya a fer públic el nom de les persones premiades, i el títol i el resum del TFG o TFM, així com a publicar-ne la imatge en fotografies i vídeos (fetes durant l’acte de lliurament o en altres moments). Les imatges es podran difondre a través de qualsevol mitjà de comunicació habitual (televisió, premsa, Internet, mitjans externs…). 

La distribució s’efectuarà únicament amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre les activitats del Hub Recircula UPC-AMB. 

Els treballs guanyadors de la convocatòria autoritzen la UPC a publicar-los en obert en el portal UPCommons, en cas que no hagin estat publicats prèviament.

VUITENA. Criteris de valoració

Es valorarà la consistència i claredat dels objectius, l’abast de la proposta, l’impacte en l’economia circular, l’originalitat i el caràcter innovador. 

La valoració es farà a partir de la informació aportada en la plantilla de la categoria corresponent, així com del mateix TFG o TFM.

NOVENA. Composició del jurat

S’estableix un jurat per a cada categoria, compost pels membres següents: 

Membres del jurat del millor treball de fi de grau

 • Gemma Cervantes - Professora a l’ESEIAAT experta en desenvolupament sostenible, ecologia industrial, economia circular i medi ambient.

 • Joan de Pablo - Professor a l’EEBE i investigador del grup de recerca Resource Recovery and Environmental Management.

 • Sònia Llorens - Fundadora d'INN2-Innovació Industrial i directora de la Càtedra en Economia Circular del Tecnocampus Mataró.

Membres del jurat del millor Treball de Fi de Màster

 • Joan Garcia - Professor a l’EEBE i investigador del grup de recerca d'Enginyeria i Microbiologia del Medi Ambient de la UPC.

 • Diana Cayuela - Professora a l’ESEIAAT i investigadora al grup de recerca TECTEX.

 • Joan Carles Fernández - Cap del Servei d’Anàlisi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

En cas que variïn els membres del jurat per força major, se n’informarà al web.

El jurat valorarà de manera anònima els treballs presentats d’acord amb els criteris de valoració d’aquestes bases. Comunicarà la seva decisió per escrit d'acord amb el calendari de la convocatòria.

DESENA. Contacte

Per a més informació, consultes i/o dubtes sobre qualsevol dels aspectes contemplats als Premis, les persones interessades es poden adreçar a hub.recircula@upc.edu.