Vés al contingut (premeu Retorn)

Bases dels premis 2022

El Hub Recircula UPC-AMB convoca la tercera edició dels Premis UPC d’Economia Circular per a treballs de fi de grau (TFG) i màster (TFM) segons les condicions establertes en aquestes bases. 

L'objectiu d 'aquests premis és impulsar la difusió i promoció de l'economia circular en l'àmbit acadèmic de la UPC.

PRIMERA. Objecte

Reconeixement dels millors treballs de fi de grau (TFG) i treballs de fi de màster (TFM) que s’han fet a la UPC en l’àmbit de l'economia circular durant els cursos 2020-2021 i 2021-2022.

SEGONA. Requisits de participació

Poden presentar-se als Premis els TFG o TFM defensats els cursos 2020-2021 i 2021-2022, que constin avaluats a PRISMA entre l’1-11-2020 i el 19-10-22, ambdós inclosos. Els treballs hauran de ser originals i qualificats amb una nota igual o superior a 8.

Altres requisits:

 • Només s’admet una sol·licitud per TFG o TFM presentat, independentment del nombre d’autors/es (en cas de projectes compartits, cal presentar-ho conjuntament a la mateixa sol·licitud).

 • D'acord amb l'objectiu que tenen els premis d'esdevenir una eina per a la promoció i difusió de l'economia circular, no s'admeten TFG/TFM amb clàusules de confidencialitat d’empresa. Pel que fa als TFG/TFM publicats en tancat a UPCommons per decisió de l’autor/a, s’entén que els autors i autores hi renuncien pel fet de presentar-s'hi.

 • La llengua emprada en el treball serà el català, el castellà o l’anglès.

 • Els TFG/TFM del curs 2021-2022 presentats a l'anterior convocatòria d’aquests premis i que no van resultar guanyadors, poden optar-hi novament en aquesta convocatòria complint els requisits actuals.

TERCERA. Temàtica dels treballs

Els treballs poden abordar diferents escales de transformació cap a una economia circular, des de l’optimització de models actuals, la millora d’un procés o producte,  fins a la renovació completa de sistemes.

La temàtica dels treballs pot incloure aspectes com l’ecodisseny, la reducció de l’impacte dels materials, l’allargament de la vida d’un producte, producció i consum responsable, l’increment del rendiment i eficiència d’un producte o servei, el tancament de cicles materials, anàlisi de cicle de vida, estructures arquitectòniques sostenibles, sense excloure altres conceptes relacionats.

QUARTA. Presentació de les sol·licituds

Per participar a la convocatòria els autors o autores han d’enviar la documentació necessària mitjançant aquest FORMULARI DE PARTICIPACIÓ dins el termini de presentació dels treballs.

La documentació que caldrà adjuntar en el formulari és:

 • Document 1. Fotocòpia del DNI de la persona o les persones que en són autores.

 • Document 2. Certificat de TFE. Certificat de la secretaria acadèmica on consti el títol del treball, la qualificació, la data de defensa i el nom de la persona o de les persones que en són autores.

 • Document 3. Còpia anònima (amb pseudònim) en format pdf. El document no pot contenir el nom de l’autor o autora, el del tutor o tutora, el nom del departament, ni agraïments.

 • Document 4. Plantilla complimentada segons la modalitat del TFE.

Les sol·licituds que no incloguin tota la documentació, que presentin documentació sense complir les condicions establertes  o que es presentin fora del termini establert, seran desestimades.

CINQUENA. Període de presentació de les sol·licituds de participació

Els treballs es podran presentar entre el 22 de setembre de 2022 i el 19 d’octubre de 2022 (ambdós inclosos). 
Termini allargat fins al 2 de novembre de 2022 (inclòs).

SISENA: Resolució i Premis

La resolució i el lliurament dels premis es durà a terme en el marc de la Jornada Tècnica de la competició Recircula Challenge, organitzada pel Hub Recircula UPC-AMB.

S’atorgaran quatre premis:

 • Premi al millor TFG d’economia circular: dotació de 1.000 €*

 • Accèssit al millor TFG d’economia circular: dotació de 500€*

 • Premi al millor TFM d’economia circular: dotació de 1.000 €*

 • Accèssit al millor TFM d’economia circular: dotació de 500€*

Cadascun dels premis podrà ésser declarat desert per decisió del jurat. 

* Premis sotmesos a la retenció del 19% per a imports superiors a 300€, en aplicació de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

SETENA. Publicació i comunicació del premi

La presentació de la documentació per optar als premis implica autoritzar la Universitat Politècnica de Catalunya a fer públic el nom de les persones premiades, el títol i el resum del TFG o TFM, així com a publicar-ne la imatge en fotografies i vídeos fetes durant l’acte de lliurament o en altres moments, sense perjudici del que contempla el Reglament general de protecció de dades.

Els treballs guanyadors de la convocatòria autoritzen la UPC a publicar-los en obert en el portal UPCommons, en cas que no hagin estat publicats prèviament o que ho estiguin en tancat per decisió de l’autor/a.

VUITENA. Criteris de valoració

El Jurat valorarà els següents aspectes:

 • Consistència i claredat dels objectius del treball.

 • Contribució a l’economia circular amb una visió general del cicle de vida del  producte, procés o servei.

 • Justificació de l’impacte social, ambiental i econòmic del treball a partir dels resultats obtinguts.

 • Originalitat i el caràcter innovador. 

La valoració es farà a partir de la informació aportada a la plantilla de la categoria corresponent, així com del mateix TFG o TFM.

NOVENA. Composició del jurat

S’estableix un jurat per a cada categoria, compost pels membres següents: 

Membres del jurat del millor treball de fi de grau

 • Gemma Cervantes - Professora del Departament d'Enginyeria Química experta en desenvolupament sostenible, ecologia industrial, economia circular i medi ambient.

 • Enric Trullols - Professor del Departament de Matemàtiques i investigador del grup de recerca SARTI

 • Júlia Hereza -  Direcció de serveis de prevenció i gestió de residus a l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Membres del jurat del millor Treball de Fi de Màster

 • Diana Cayuela - Professora del departament de Ciència i Enginyeria de Materials i investigadora al grup de recerca TECTEX.

 • Àlvar Garola - Professor del departament d’Enginyeria Civil i Ambiental i investigador del grup de recerca EXIT

 • Gloria Sánchez -  Direcció de serveis de prevenció i gestió de residus a l'Àrea Metropolitana de Barcelona

DESENA. Contacte

Per a més informació, consultes i/o dubtes sobre qualsevol dels aspectes contemplats als Premis, les persones interessades es poden adreçar a hub.recircula@upc.edu.

ONZENA. Nota final

L'organització es reserva el dret de realitzar modificacions per tal de millorar les presents bases, si s'escau. Aquestes modificacions quedarien reflectides en el web i es comunicarien als participants mitjançant correu electrònic i altres canals, si es considera adient.