Comparteix:

cap.serveis

Troba els serveis en ordre alfabètic, amb la possibilitat de filtrar la informació segons el col·lectiu al qual pertanys, la unitat que et presta el servei, o l’àmbit a què pertany el servei que necessites. O bé, utilitza el cercador per trobar un servei concret.

Use the Chrome browser to translate:

At the top right of the navigation bar, click the three points and select the "Settings" option. On the left side of the menu, select "Languages". Under "Google Translate," turn on the "Use Google Translate" option and choose the language.

Utiliza el navegador Chrome para traducir:

Arrriba a la derecha de la barra de navegación, selecciona la opción "Configuración". En la izquierda del menú, selecciona "Idiomas". Escoge "Traductor de Google", activa la opción "Usar el traductor de Google" y escoge el idioma.