Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés als espais per a PDI i estudiantat visitant

Tràmits per a regularitzar l'estada d'estudiants i PDI visitant al Campus Diagonal Besòs.

Historia.jpg

Personal no UPC

Qualsevol persona externa a la UPC no pot accedir ni fer cap activitat (Tesi, TFG, TFM, Recerca o Docència) a l'EEBE/Campus Diagonal Besòs, sense regularitzar la seva estada, que autoritzarà el rector o la persona en qui delegui.

Segons sigui PDI/PAS, estudiant/a de Grau o Màster o doctorands/es el procediment per notificar i regularitzar l'estada segueix un procediment específic.

Per regularitzar l’ estada al Campus Diagonal Besòs d’una persona aliena a la UPC  per períodes d’una setmana o de menys d'una setmana, caldrà que aquesta persona disposi de cobertura sanitària. No hi haurà temps per gestionar accessos, però s'haurà de comunicar l'estada, per fer-ho cal que empleneu aquest formulari(obriu en una finestra nova).

Contacte

Unitat de Suport a Departaments (USD)
UTG del Campus Diagonal Besòs
Edifici C, planta 2,  despatx 2.16
Telf. 93 413 77 79

 

Procediment a seguir tenint en compte el col·lectiu al que pertany la persona visitant 

 

Estudiantat visitant de Grau, Màster i Doctorat -Universitats de Catalunya i de la resta de l'estat espanyol

 • Learning agreement: Es formalitzarà amb el imprès que faciliti la Universitat d’orígen de l’estudiant/a. Cal tenir en compte que haurà de detallar la información següent:
  • Pla formatiu (activitat que realitzarà durant l’estada).
  • Hores setmanals i hores totals.
  • Data d’inici i fi en format dd/mm/aaaa.
  • Sistema de seguiment de l’activitat que emprarà el tutor UPC.
  • Règim retributiu i de seguretat social que s’aplica.
 • Autorització de l’estada: El/La vicerector/a de Docència i Estudiantat, per delegació del rector, signa el document electrònicament autoritzant l’estada La USD s’ocuparà de tramitar aquesta signatura. Si la resta de signants ho fan de forma manuscrita, la universitat d’origen ha de posar el segell institucional a la signatura i quan l'estudiant/a iniciï l'estada ens haurà de lliurar un original en paper que la USD farà arribar a Serveis Jurídics pel seu arxiu.
 • Còpia Identificació (DNI/NIE/Permís de Residència UE).
 • Document acredidatiu d’alta en la Seguretat Social: Han d’acreditar que estan donats d’alta a la Seguretat Social (RD Ley 5/2023).
 • Assegurança de Responsabilitat Civil i repatriació pel període que compren l’estada. 
 • Cobertura Assistència Sanitària:  pel període que compren l’estada, poden presentar la Targeta sanitària.

  Un cop signat el Learning Agreement, s'envia a l'estudiant/a per a què el lliuri a la seva universitat i al PDI UPC tutor. Quan ha estat donat d'alta a identitat digital UPC, s'informa al PDI UPC tutor per a què demani els accessos que consideri mitjançant el formulari d'Espais EEBE.

   

  Estudiantat visitant de Grau i Estudiantat de Màster 

  Documentació necessària :

  • Learning agreementEs formalitzarà amb el imprès que faciliti la Universitat d’origen de l’estudiant/a o si així es decideix amb el que facilita la UPC (CAST ENG).  Cal tenir en compte que el imprès haurà de detallar la informació següent:
    • Pla formatiu (activitat que realitzarà durant l’estada).
    • Hores setmanals i hores totals.
    • Data d’inici i fi en format dd/mm/aaaa.
    • Sistema de seguiment de l’activitat que emprarà el tutor UPC.

   L’hauran de signar els responsables a la universitat d’origen. 

  • Autorització de l’estada: El/La vicerector/a de Docència i Estudiantat, per delegació del rector, signa el document electrònicament autoritzant l’estada La USD s’ocuparà de tramitar aquesta signatura. Si la resta de signants enlloc de signar electrònicament ho fan de forma manuscrita, la universitat d’origen ha de posar el segell institucional a la signatura i quan l'estudiant/a iniciï l'estada ens haurà de lliurar un original en paper que la USD farà arribar a Serveis Jurídics pel seu arxiu.
  • Còpia Identificació (DNI/NIE/Permís de Residència UE/Passaport).
  • Assegurança de Responsabilitat Civil i repatriació pel període que compren l’estada. 
  • Cobertura Assistència Sanitària pel període que compren l’estada (en el cas que pertanyin a un país de la UE poden presentar la Targeta sanitària europea).

  Un cop signat el Learning Agreement, s'envia a l'estudiant/a per a què el lliuri a la seva universitat i al PDI UPC tutor. Quan ha estat donat d'alta a identitat digital UPC, s'informa al PDI UPC tutor per a què demani els accessos que consideri mitjançant el formulari d'Espais EEBE.

   

   Estudiantat visitant de Doctorat

   Documentació necessària :

  • Learning agreement (CAST ENG): hauran de signar els responsables a la universitat d’origen. Es imprescindible fer-hi constar la data d'inici i fi de l'estada (dd/mm/aa) tenint en compte els períodes de tancament de la UPC.
  • Autorització de l’estada: El/La director/a de l'Escola de Doctorat UPC, per delegació del rector, signa el document electrònicament autoritzant l’estada La USD s’ocuparà de tramitar aquesta signatura. Si la resta de signants enlloc de signar  electrònicament ho fan de forma manuscrita, la universitat d’origen ha de posar el segell institucional a la signatura i quan l'estudiant/a iniciï l'estada ens haurà de lliurar un original en paper que la USD farà arribar a Serveis Jurídics pel seu arxiu.
  • Còpia Identificació (DNI/NIE/Permís de Residència UE/Passaport).
  • Document acredidatiu d’alta en la Seguretat Social: Els estudiants visitants que provenen d’una universitat espanyola, han d’estar donats d’alta a la Seguretat Social (RD Ley 5/2023).
  • Assegurança de Responsabilitat Civil i repatriació pel període que compren l’estada.
  • Cobertura Assistència Sanitària pel període que compren l’estada (en el cas que pertanyin a un país de la UE poden presentar la Targeta sanitària europea).

   Un cop signat,  el Learning Agreement, s'envia a l'estudiant/a per a què el lliuri a la seva universitat i al PDI UPC tutor. Quan ha estat donat d'alta a Identitat DigitalUPC, s'informa al PDI UPC tutor per a què demani els accessos que consideri mitjançant el formulari d'Espais EEBE.


  Estudiant d'una Universitat estrangera que ve a fer una estada de pràctiques amb un Ajut Erasmus +


  Documentació:

  • Learning agreement model Erasmus+: Els hi faciliten a la universitat d’origen i l’hauran de signar el responsable a la universitat d’origen, l’/la estudiant/a. Per part de la UPC signaran en el cas d’estades d’estudiantat de Grau o Màster el/la vicector/a de Docència i Estudiantat, o el/la director/a de l’Escola de Doctorat si es tracta d’estades de doctorands/des. Cal tenir en compte el següent:
   • Imprescindible fer constar la data d'inici i fi de l'estada (dd/mm/aa), tenint en compte els períodes de tancament de la UPC
   • Responsible person at the Receiving Institution, és la persona/càrrec UPC en qui delega el rector UPC la signatura del document. No confondre amb la figura del professorat que acull a l'estudiant.  La USD s'encarrega de gestionar la signatura del Learning agreement, cal fer-li arribar amb la resta de documentació. La UPC signa electrònicament, si la resta de signants ho fan de forma manuscrita, la universitat d’origen ha de posar el segell institucional a la signatura. i quan l'estudiant/a iniciï l'estada ens haurà de lliurar un original en paper que la USD farà arribar a Serveis Jurídics pel seu arxiu.
  • Assegurança de Responsabilitat Civil i repatriació pel període que compren l’estada.
  • Cobertura Assistència Sanitària pel període que compren l’estada (en el cas que pertanyin a un país de la UE poden presentar la Targeta sanitària europea).

   Un cop signat,  el Learning Agreement, s'envia a l'estudiant/a per a què el lliuri a la seva universitat i al PDI UPC tutor. Quan ha estat donat d'alta a Identitat Digital UPC, s'informa al PDI UPC tutor per a què demani els accessos que consideri mitjançant el formulari d'Espais EEBE.


   

   PDI i Investigadors/es d'altres entitats


  Relacions Internacionals UPC tramita mitjançant un aplicatiu propi, la vinculació de les persones convidades (visitants) a la UPC. El procediment consta de les fases següents: 

  • FASE 1: Cal lliurar una carta d'invitació (models: ENGCASTCAT) i les dades principals de la persona convidada i de l'estada,  emplenant aquest formulari.  La USD inicia el tràmit a l'aplicatiu UPC corresponent en nom vostre.
  • FASE 2. La persona a vincular rebrà un correu electrònic (a l'adreça que indiqueu) amb un enllaç al formulari de l'aplicatiu, per a que accepti la invitació i annexi la documentació requerida. 


  FASE 3: La USD revisa que tot és correcte i valida el tràmit per a la següent fase.

  FASE 4: La sol·licitud s'envia al Portafirmes UPC. Segons la durada i l’activitat a realitzar durant l'estada, el circuit de signatures és diferent.

  FASE FINAL: Un cop la sol·licitud ja estat signada, s'envia a la persona vinculada i al PDI que convida. Amb la vinculació la persona visitant es donada d'alta a Identitat digital UPC, la USD informa al PDI que convida per a què demani els accessos que consideri mitjançant el formulari d'Espais EEBE.

   

  Documentació requerida:

  • Passaport.
  • Autorització de l’entitat d’origen.
  • Convocatòria i resolució de la convocatòria de mobilitat, si s’escau.
  • Carta d’invitació (li envia USD).
  • Cobertura d’Assistència Sanitària (en el cas que pertanyin a un país de la UE poden presentar la Targeta sanitària europea).
  • Recomanable però no obligatori: Assegurança de Responsabilitat Civil i repatriació pel període que compren l’estada.

   

  PDI d’una universitat estrangera que ve a fer una estada amb un Ajut Erasmus +


  Documentació:

  • Model STAFF MOBILITY FOR TEACHING MOBILITY AGREEMENT(obriu en una finestra nova): emplenat amb les dades del professor/a visitant i signat pel visitant i el responsable de la Universitat d’origen i segell (si la signatura és manuscrita). 
  • Cobertura d'Assistència Sanitària (en el cas que pertanyin a un país de la UE poden presentar la Targeta sanitària europea).
  • Autorització de l'estada: Director/a del departament que acull al visitant.

  Quan ha estat donat d'alta a identitat digital UPC, s'informa al responsable de l'estada, per a que demani els accessos que consideri mitjançant el formulari d'Espais EEBE.

    

   

   Guies d'Acollida al Campus