Vés al contingut (premeu Retorn)

Comunicació d'estades de persones alienes per un termini inferior o igual a 1 setmana

Per demanar accessos i regularitzar les estades d’estudiantat o PDI als departament per períodes de menys d'una setmana caldrà que aquesta persona disposi de cobertura sanitària. No hi haurà temps per gestionar accessos però s'haurà de comunicar l'estada al departament per això us demanem que empleneu aquest formulari.

SOL·LICITO:

Que s’autoritzi l’estada al departament d’una persona aliena a la UPC per un període inferior a una setmana, per a la realització de les activitats descrites en la present sol·licitud,  tot comprometent‐me a què compleixi, en el cas de PDI, el que estableix la Normativa reguladora del personal vinculat a la UPC, aprovada pel Consell de Govern en data 22 de febrer de 2016 i en tots els casos d’estades, cal que es compleixi la restant normativa de la UPC, incloent la de prevenció de riscos (www.upc.edu/normatives i www.upc.edu/prevenció).

Dades de la persona sol·licitant
Dades de l'activitat acadèmica a la UPC
Data d'inici de l'estada  
/ /  
Data fi de l'estada  
/ /  
Documentació que s'acompanya

En compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals recollides per mitjà d’aquest formulari seran tractades i quedaran incorporades als fitxers de la UPC per dur a terme una gestió correcta de la gestió del personal vinculat que presta els seus serveis a la UPC. Tanmateix, us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant del Servei de Personal amb domicili a la Plaça Eusebi Güell, 6, 08034 Barcelona.