Vés al contingut (premeu Retorn)

Suport administratiu als Equips de Direcció dels departaments amb Seu al Campus Diagonal Besòs

Contractació i concursos, Capítol 2, Planificació Estratègica, Intranets òrgans de govern, Signatura Direcció, Memòries unitats, Processos electorals

Àmbit

Tasques

Personal

Suport a la direcció en els processos
administratius d’avaluació del PDI, carrera
acadèmica, assignació punts DIC, sol·licitud i
pròrrogues nomenament d’Emèrits
Procés de Contractació: assistència i preparació
prèvia de les dades per la reunió amb el
vicerector de Personal Acadèmic en la que
s’acorda la contractació de professorat Associat
pel següent curs.
Procés de Contractació: suport als Caps de
secció, interacció amb el Servei de Personal per
comunicar i mecanitzar les dades de contractació
de professorat Associat
Seguiment i comunicació de les incidències en el
procés de contractació de professorat Associat al
Servei de Personal.
Atenció de consultes. Informació i si és el cas
redirecció a la unitat/servei general pertinent.
Suport a les comissions dels concursos de PDI
(arxiu actes, pagament membres externs de les
comissions).
Control horari PSR assignat al CDB. TEMPUS
Autoritzacions i resolució d’incidències.
Difusió i tramitació de les sol·licituds en les
Beques de Col·laboració del Ministeri.

Econòmic

Proposar criteris i elaborar el repartiment del
pressupost de Capítol 2
Seguiment i informació sobre l’execució del
pressupost del Capítol 2.de CEM i EQ i centres
gestors al CDB de l’INTE
Portafirmes documents econòmics capítol 2 de
CEM i EQ i centres gestors al CDB de l’INTE
Proposta de criteris i elaboració de les inversions i
recursos pel Pla TIC.
Informació i assessorament dels procediments i
normatives de caire econòmic

Suport Equip Directiu i Òrgans de Govern

Representació com a membre nat en el Consell i
a la Junta
Elaboració i presentació de propostes i obtenció
de dades pels diferents òrgans de govern
Suport tècnic en la presa de decisions.
Elaboració de la Memòria anual de les unitats
Suport en els processos electorals. Calendari,
Censos, publicacions i notificacions.
Difusió de noticies d’interès dels departaments
Actualització i difusió de la informació d’àmbit
institucional i sobre noticies i actuacions de les
unitats
Filtre i distribució del correu electrònic de la
Direcció de les unitats
Comunicació amb els Serveis Generals.
Organització de arxiu de la documentació
relacionada amb l’activitat de les unitats
Elaboració de documents per la signatura de la
direcció de les unitats
Canalitzar la signatura de documents per la
direcció de les unitats

Contacte

Montserrat Cornet – tel. 93 413 77 79