Skip to content

Calendari tràmits acadèmics tardor/Academic procedures calendar autumn

Sol·licituds d'Accés Quadrimestre Tardor/Applications for admission in the autumn semester

Sol·licituds d'Accés per Canvi d'estudis/Applications for admission of students who are transferring from another degree
Publicació vacants per canvi d'universitat i/o estudis/Publication of places available for transfer from another university and/or degree Segona quinzena de juny 2023/Second half of June 2023

Presentació de sol·licituds/Submission of applications in the UPC's e-services portal (Seu electrònica UPC)

Del 26 de juny al 14 de juliol de 2023 /From 26th june to 14th July 2023
Publicació Resolució web Escola/Publication of the decision on the School's website 28 de juliol de 2023/28th July 2023
Sol·licituds d'accés als estudis de doble grau de l'EEBE (Curs 2023/2024)/Applications for admission to double degrees (2023/2024 academic year)
Presentació de sol·licituds a través del demana EEBE/Submission of applications at https://demana.upc.edu/gaeebe/ Del 8 al 19 de maig de 2023/From 8th to 19th may 2023
Publicació Resolució web Escola/Publication of the decision on the School's website 9 de juny de 2023/9th june 2023

Sol·licituds prèvies a la Comissió d'Avaluació Curricular/Initial applications to the curricular assessment committee

No avaluar curricularment/Do not subject to curricular assessment
Presentació de sol·licituds per e-secretaria/Submission of applications in the e-secretaria Del 26 de juny al 5 de juliol de 2023 /From 26th june to 5th July 2023
Fer constar informació per a l'avaluació curricular/Include information for curricular assessment
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria/Submission of applications in the e-secretaria Del 26 de juny al 5 de juliol de 2023/From 26th June to 5th July 2023
No comptar l'alfa d'un quadrimestre/Do not count the alpha parameter for a semester
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria/Submission of applications in the e-secretaria Del 26 de juny al 5 de juliol de 2023/From 26th June to 5th July 2023
Abandonament temporal dels estudis de FI/Temporary withdrawal from initial stage
Emplenar sol·licitud a la Direcció de l'Escola a través de la Seu Electrònica UPC/Fill in application to the School's directors in the UPC's e-services portal Del 26 de juny al 5 de juliol de 2023/From 26th June to 5th July 2023

Sol·licituds prèvies a la formalització de matrícula/Applications prior to enrolment

Continuïtat d'estudis/Academic progress
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria/Submission of applications in the e-secretaria Del 26 de juny al 14 de juliol de 2023 /From 26th june to 14th July 2023
Revisió de l'avaluació curricular/Review of curricular assessment
Presentació de sol·licituds per e-secretaria i adjuntar documentació (opcional) a través del Demana EEBE/Submission of applications in the  e-secretaria and submission of supporting documents (optional) in Demana EEBE Del 7 al 19 de juliol de 2023/From 7th to 19th July 2023
Canvi de modalitat de dedicació als estudis/Change in full- or part-time status
Sol·licituds per e-secretaria i adjuntar documentació a través del Demana EEBE/Submission of applications in the  e-secretaria and submission of supporting documents in Demana EEBE Del 26 de juny al 24 de juliol de 2023 /From 26th june to 24th July 2023
Descomptes de matrícula/Enrolment fee discounts
Presentació de documentació a través del Demana EEBE/Submission of documents in Demana EEBE Del 26 de juny al 24 de juliol de 2023 /From 26th june to 24th July 2023

Sol·licitud de modificacions del potencial de matrícula/Applications for changes to the potential enrolment list

  • Afegir o treure assignatures al Potencial de matrícula/Add or drop subjects in the potential enrolment list

Presentació de sol·licituds per e-secretaria/Submission of applications in the e-secretaria

Del 11 al 24 de juliol de 2023/From 11st to 24th July 2023
Ampliació nombre de crèdits de matrícula/Extension of number of credits enrolled
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria/Submission of applications in the e-secretaria Del 11 al 24 de juliol de 2023/From 11st to 24th July 2023

Matrícula Quadrimestre de Tardor/Enrolment autumn semester

Matrícula estudiants de Nou accés

Matrícula estudiants de nou accés per preinscripció general - Matrícula online
Persones assignades en 1a preferència 14, 17, 18 i 19 de juliol de 2023/14th, 17th, 18th and 19th July 2023
Reclamacions i assignació definitiva 19 de juliol de 2023/19th July 2023
Segona assignació 25 i 26 de juliol de 2023/25th and 26th July 2023
Reclamacions 2a assignació i 3a reassignació convocatòria juny  6 i 7 de setembre de 2023/6th and 7th september 2023
4a reassignació de juny 14 de setembre/14th september 2023
5a reassignació de juny 21 de setembre/21st september 2023

Matrícula per canvi d'universitat i/o estudis oficials i estudiants visitants/Enrollment for change of university and/or official studies and visiting students
Matrícula presencial a Gestió Acadèmica EEBE (edifici A)/In-person enrolment in EEBE Academic Management (building A) 8 de setembre de 2023/8th september 2023
Matrícula estudiants de màster de nou accés/Enrollment of new incoming master's students
Matrícula presencial/In-person enrolment
7 de setembre de 2023/7th september 2023
Matrícula estudiants "Incoming" de mobilitat - Nou accés/Enrolment incoming mobility students - New access (matrícula presencial/In-person enrolment)
Matrícula presencial 7 de setembre de 2023/7th september 2023


Matrícula estudiants ja matriculats anteriorment (No Nous)

Matrícula estudiants i estudiantes NO NOUS - Matrícula per e-secretaria/Enrolment of students who are NOT NEW - Enrolment in e-Secretaria
Estudiants de grau ja matriculats anteriorment/Remaining previously enrolled bachelor's degree students 20,21 i 24 de juliol de 2023/20th, 21st and 24th July 2023
Estudiants de doble grau/Double degree students 20,21 i 24 de juliol de 2023/20th, 21st and 24th July 2023
Estudiants matrícula TFE/Enrollment students Final Thesis (TFE)
19 de juliol de 2023/19th July 2023
Estudiants de màster ja matriculats anteriorment/Previously enrolled master's degree students
19 de juliol de 2023/19th July 2023


Sol·licituds posteriors a la matrícula/Applications after enrolment

Variacions i modificacions de matrícula (si es vol treure i afegir una altra assignatura s'ha de fer tot a la mateixa instància de modificació de matrícula)/Changes to registration (if you wish to add and drop subjects do so in the same form for changes to enrolment)
1er període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria/First period: Submission of applications in the e-secretaria  Del 14 al 24 de juliol de 2023/From 14th to 24th July 2023
2on període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria/Second period: Submission of applications in the e-secretaria Del 25 al 26 de juliol de 2023/From 25th to 26th July 2023
3er període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria/Third period: Submission of applications by e-secretaria De l'1 al 5 de setembre de 2023/From 1st to 5th September 2023
4t període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 6 al 8 de setembre de 2023/From 6th to 8th September 2023
5è període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 12 al 15 de setembre de 2023/From 12th to 15th September 2023
Període extraordinari de modificació de matrícula (sense devolució de l'import de matrícula): Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 18 al 22 de setembre de 2023/From 18th to 22nd September 2023
Modificació de matrícula per a estudiants/es de Mobilitat "Incoming": Presentació de sol·licituds per e-secretaria/Changes to enrolment for incoming mobility studentsSubmission of applications in the  e-secretaria Del 7 al 22 de setembre de 2023/From 7th to 22nd September 2023
Modificació de matrícula per a estudiants/es afectats/des per reconeixements de crèdits/Changes to enrollment modification for students affected by recognition of credits/ 8 de setembre de 2023/8th september 2023
Canvi de grup/Change of group
1er període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria/First period: Submission of applications in the e-secretaria Del 14 al 24 de juliol de 2023/From 14th to 24th July 2023
2on període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria/Second period: Submission of applications in the e-secretaria Del 25 al 26 de juliol de 2023/From 25th to 26th July 2023
3er període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria/Third period: Submission of applications in the e-secretaria De l'1 al 5 de setembre de 2023/From 1st to 5th September 2023
4t període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 6 al 8 de setembre de 2023/From 6th to 8th September 2023
5è període: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 12 al 15 de setembre de 2023/From 12 th to 15th September 2023
Període extraordinari de Canvi de grup: Presentació de sol·licituds per e-secretaria Del 18 al 22 de setembre de 2023/From 18th to 22nd September 2023
Canvi de grup per a estudiants de Mobilitat "Incoming": Presentació de sol·licituds per e-secretaria/Change of group for incoming mobility students: Submission of applications in the  e-secretaria Del 7 al 22 de setembre de 2023/From 7th to 22nd September 2023
Intercanvi automàtic de grups entre estudiantat (e-secretaria)/Automatic change of group between students (e-Secretaria)
Petició intercanvi grup entre estudiants per l'e-secretaria/Application for change of group in the e-secretaria Del 14 de juliol al 29 de setembre de 2023/From 14th July to 29th September 2023
Baixa d'assignatures (No es retorna l'import de les assignatures desmatriculades)/Dropping subjects (no right to refund)
Presentació de sol·licituds per l'e-secretaria/Submission of applications in the e-secretaria Fins el 31 d'octubre de 2023/Up to 31st October 2023
Anul·lació de matrícula (Només es retorna l'import en els casos previstos al Pressupost UPC, prèvia sol·licitud de devolució d'imports). Més informació/Cancellation of enrolment (only the amount in the cases provided for in the UPC budget is returned upon application for a refund). More information.
Presentació sol·licituds/Submission of applications Fins el 31 d'octubre de 2023/Up to 31st October 2023

Sol·licituds de reconeixements i convalidacions de crèdits/Applications for credit recognition and validation

Reconeixement de crèdits d'assignatures/Recognition of credits for subjects
Complimentar instància a través de la Seu electrònica de la UPC/Fill in the form in the  Seu electrònica de la UPC Del 26 de juny a l'1 de setembre de 2023/From 26th June to 1st September 2023
Reconeixements de crèdits optatius per experiència laboral/Recognition of optional credits for work experience
Quadrimestre de primavera 2022/2023: Complimentar instància a través de la Seu electrònica de la UPC/Fill in the form in the  Seu electrònica de la UPC Maig 2023/May 2023
Quadrimestre de tardor 2023/2024: Complimentar instància a través de la Seu electrònica de la UPC/Fill in the form in the  Seu electrònica de la UPC
Novembre 2023/November 2023
Reconeixements de crèdits optatius per activitats d'extensió universitària/Recognition of optional credits for university extension activities
Quadrimestre de primavera 2022/2023: Adjuntar sol·licitud i documentació acreditativa a través del Demana EEBE (sempre dintre del darrer quadrimestre dels estudis)/

Attach application form and supporting documents in

Demana EEBE (always during the last semester of the degree)
Maig 2023/May 2023
Quadrimestre de tardor 2023/2024: Adjuntar sol·licitud i documentació acreditativa a través del Demana EEBE (sempre dintre del darrer quadrimestre dels estudis)/

Attach application form and supporting documents in

Demana EEBE (always during the last semester of the degree)
Novembre 2023/November 2023
Acreditació 3a llengua/Foreign language certification
Complimentar instància a través de la Seu electrònica de la UPC/Fill in the form in the  Seu electrònica de la UPC
Tot el curs/Throughout the academic year