Vés al contingut (premeu Retorn)

Itinerari doble grau en Enginyeria Biomèdica i en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Quad.Assignatures

Total ECTS

TOTAL ECTS ITINERARI DOBLE GRAU
330
Q1

CAL - 820007

Càlcul

EG - 820003

Expressió Gràfica

F1FM - 820004

Física I: Fonaments de mecànica

I - 820006

Informàtica

Q - 820010

Química

30
Q2

ACM - 820008

Àlgebra i Càlcul Multivariable

CNED - 820009

Càlcul Numèric-Equacions diferencials

F2FE - 820005

Física II: Fonaments d'electro-magnetisme

CTM - 820011

Ciència i Tecnologia de Materials

TMS - 820019

Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat

30
Q3

ES - 820002

Estadística

STE - 820016

Sistemes elèctrics

STM - 820018

Sistemes Mecànics

MF - 820013

Mecànica de fluids

BB - 820021

Biologia

 

30
Q4

E - 820001

Empresa

STI - 820017

Sistemes electrònics

CIA - 820012

Control Industrial i Automatització

TTC - 820020

Termodinàmica i Transferència de calor

FIB - 820026

Fisiologia

 

30
Q5

PE - 820015

Projectes d'enginyeria

SICSB - 820031

Sistemes d'informació i com. en la sanitat

PSB - 820027

Processament de senyals biomèdics

SCSB - 820030

Sensors i condicionadors de senyals

BMB - 820023

Biomecànica

 

30
Q6

BMTB - 820022

Biomaterials

ECB - 820024

Enginyeria Clínica

PIB - 820028

Processament d'imatges biomèdiques

EMDTB - 820025

Equips de monitoratge, diagnòstic i teràpia

SHB - 820029

Seguretat Hospitalària

30
Q7

OP - 820014

Organització de la Producció

Practiques externes Biomèdica

TCME - 820225

Teoria de circuits i màquines elèctriques

SICIEIA - 820229

Sistemes d'informació i com. industrial

30
Q8

ELDI - 820224

Electrònica Digital

TEEIA - 820231

Tecnologia Electrònica

EAEIA - 820222

Electrònica Analògica

REGA - 820228

Regulació Automàtica

RIVC - 820221

Robòtica industrial i visió per computador

Optativa Biomèdica (**)
36
Q9

IIEIA - 820226

Informàtica Industrial

IEEIA - 820227

Instrumentació Electrònica

EPEIA - 820223

Electrònica de Potència

TCEIA - 820230

Tècniques de Control

EQEL - 295201 / ISA - 295202

Equips Electrònics / Integració de Sistemes Aut. (*)

Optativa Biomèdica (**)
36
Q10 Treball Fi de Grau 1 24
Treball Fi de Grau 2 24
(*) Assignatures optatives amb contingut molt recomanat per a aquest itinerari, tot i no ser obligatòries.
(**) Assignatures optatives que hauran de ser cursades com a optatives específiques del grau en enginyeria Biomèdica.
Matèries bàsiques
Matèries comunes àmbit industrial
Matèries específiques Enginyeria Biomèdica
Matèries específiques Electrònica Industrial i Automàtica
Pràctiques externes Enginyeria Biomèdica
     Optatives
TFG Enginyeria Biomèdica
TFG Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

 

Reconeixement de crèdits en els dos Itineraris de doble grau en Enginyeria Biomèdica i Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

MatriculatsECTSReconegutsECTS
Crèdits a matricular al Títol 1 i que es reconeixen al Títol 2 Títol 1 60 Títol 2 60
Crèdits a matricular al Títol 1 i que es reconeixen al Títol 2 Títol 1 60 Títol 2 60
Crèdits a matricular a BIO i que no es reconeixen a EIA BIO 66
Crèdits a matricular a EIA i que no es reconeixen a BIO EIA 66
Pràctiques externes BIO i que es reconeixen com crèdits opt. a EIA BIO 12 EIA 12
Crèdits optatius en BIO que es reconeixen a EIA BIO 12 EIA 12
Crèdits optatius matriculats en un grau i reconeguts a l’altre BIO / EIA 6 EIA / BIO 6
Crèdits de TFG a matricular en BIO que no es reconeix a EIA BIO 24
Crèdits de TFG a matricular en EIA que no es reconeix a BIO EIA 24
TOTAL 330 150