Vés al contingut (premeu Retorn)

Seguiment i Avaluació pràctiques curriculars

Un cop l'estudiant coneix qui és el seu tutor/a acadèmic de la pràctica, haurà de contactar per tenir una primera trobada i per a que validi el pla de treball presentat. L'estudiant no pot iniciar les pràctiques sense la signatura del tutor/a.

Quan finalitzi l’estada, el tutor/tutora acadèmic avaluarà la pràctica, atenent a la memòria emesa per l’estudiant, a la presentació oral i a l’informe final de l’entitat col·laboradora elaborat pel tutor extern. Aquesta memòria també haurà d’incloure el qüestionari de satisfacció de l’alumne.

L’informe final de l’entitat col·laboradora és un qüestionari que haurà d’omplir el tutor de l’entitat. Aquest document serà considerat pel tutor acadèmic en el moment de fer l’avaluació.

La qualificació final de l’assignatura la fixarà la tutoria acadèmica en funció dels següents paràmetres:

  •  L’avaluació realitzada pel tutor/a professional de l’entitat col·laboradora.
  •  El seguiment realitzat per la tutoria acadèmica.
  •  La memòria i presentació oral i lliurament de l'enquesta de satisfacció per part de l’estudiant.

 Tenint en compte les següents ponderacions:

  • 50% qualificació de la tutoria acadèmica sobre la memòria i defensa oral per l’estudiant.
  • 50% qualificació de la tutoria acadèmica a partir de l’informe emès pel tutor de l’entitat col·laboradora.

Un cop valorada la pràctica el tutor acadèmic complimentarà l’acta corresponent, la signarà i la farà arribar a Gestió Acadèmica juntament amb la memòria.