Vés al contingut (premeu Retorn)

Modalitat de pràctiques

Pràctiques Curriculars

   • Activitats acadèmiques integrants del pla d'estudis, tenen la mateixa consideració que qualsevol altre assignatura de la universitat.
   • Són de caire optatiu (*)
   • En el cas de Grau el reconeixement és de 12 ects (360h). Per als Masters Universitario en Ciencia e Ingeniería Avanzada de Materiales i Master's degree in Interdisciplinary & Innovative Engineering, les pràctiques podran estar vinculades al TFM. Per al Master's degree in Chemical Engineering - Smart Chemical factories, es podran matricular  6 ects optatius (180h) o 12 ects optatius (180+180h amb dos convenis en empreses diferents). Aquestes crèdtis de pràctiques podran substituir 6 o 12 crèdits d'especialitat, seguint el següent procediment.
  • En els estudis de grau, el màxim de crèdits en concepte de pràctiques externes és de 12. Aquest concepte inclou l'experiència laboral, les pràctiques en empresa i les pràctiques convalidades per CFGS. Per tant, en cap cas la suma d'aquest tres ítems pot superar el màxim de 12 crèdits.
  • L'estudiantat de doble grau pot matricular 12 ECTS optatius per la realització de 360h de pràctiques en empresa, excepte en els cas del doblegrau d'enginyeria Biomèdica i Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica que les pràctiques són obligatòries i es matricularan 12 ECTS obligatoris, sense possibilitat de realitzar pràctiques curriculars optatives. En els cas del doble grau en Enginyeria de l'Energia i Enginyeria Elèctrica, les pràctiques poden ser considerades específiques de la titulació d'Energia sempre i quan es validi al pla de treball.
 • Cal matricular-les a priori, tenen assignat un tutor acadèmic i un tutor de l'entitat col·laboradora, s'avaluen i qualifiquen.
 • Han d'estar vinculades als continguts formatius del pla d'estudis de la titulació.
 • (*) En el cas del Grau en Enginyeria Biomèdica, les pràctiques són amb caràcter obligatori, podent realitzar a continuació i en la mateixa empresa pràctiques amb caràcter optatiu per 180h, 6 ects.

Pràctiques Extracurriculars

 • Tenen els mateixos fins i condicions que les pràctiques curriculars, però no formen part del pla d'estudis ni del seu expedient acadèmic. Es recomana que la durada mínima no sigui inferior a 180h. S'incorporen al Suplement Europeu del Títol.
 • No es podran reconèixer les pràctiques extracurriculars per pràctiques curriculars.
 • L'estudiant haurà de prendre la decisió en el moment de sol·licitar les pràctiques.

Pràctiques vinculades a TFG/TFM

Pràctiques a la pròpia UPC

 • Seran sempre amb caràcter curricular. Les pràctiques curriculars optatives, en el cas de Grau matricularan 12 ects optatius (360h), en el cas de Màster podrà ser de 12 o 18 crèdits (360h-540h). Han de ser pràctiques remunerades, la dedicació i l'ajut a l'estudi estan tabulats:
  • 5h/setmanals-175€ mensuals bruts,10h/setmanals-350€ mensuals bruts, 15h/setmanals-525€ mensuals bruts, 20h/setmanals-700€ mensuals bruts.
 • Hauran d'estar tutoritzades per un membre professor/investigador de la unitat bàsica, i validades pel coordinador de la titulació que a la vegada serà el tutor acadèmic de la pràctica. Cal signatura del conveni de l'estudiant, Centre docent, Unitat en que es desenvoluparà la pràctiques i el Vicerector/a competent.
 • Les pràctiques curriculars obligatòries, definides a la memòria de la titulació, excepcionalment, el centre pot eximir de l'ajut a l'estudi.
 • El seguiment i avaluació seguirà el mateix procediment que qualsevol altre pràctica.

Pràctiques vinculades a projectes d'escola (EEBE)

https://eebe.upc.edu/ca/estudis/assignatures-desenvolupament-de-projectes-i-ii