Vés al contingut (premeu Retorn)

No comptar l'alfa d'un quadrimestre

Estudiantat amb la Fase Inicial Superada serà desvinculat/da automàticament dels estudis, excepte casos convenientment justificats, si obté un paràmetre de rendiment inferior a 0.3 en els tres últims períodes lectius matriculats. En aquest cas, el centre docent comunicarà al rector/a aquesta situació, adjuntant un informe personalitzat. Si el rector/a resol la desvinculació dels estudis de l'estudiantat, aquesta serà per un període màxim d'un any.

El centre docent podrà, en casos degudament justificats, no tenir en compte el paràmetre de resultats d’un determinat període lectiu a efectes d’aplicació d’aquest article. Així mateix, l’estudiantat exclòs/a dels seus estudis en aplicació d’aquest apartat pot reiniciar-los un cop transcorregut el període de desvinculació, amb l’autorització prèvia del centre.

Com es sol·licita:

A través de l'e-Secretaria, apartat "Instàncies / Sol·licitud", amb les credencials d'accés a les Intranets de la UPC.

Documentació: Un cop registrada la sol·licitud a l'e-Secretaria, caldrà justificar-ne el motiu presentant la documentació addicional necessària (*) a Gestió Acadèmica de l'EEBE

(*) Aquesta documentació haurà de ser un Document electrònic verificable o còpia autenticada per l’emissor. En cas de no poder verificar la documentació a la unitat emissora, contacta amb Gestió acadèmica de l'EEBE a través d'un tiquet a https://demana.upc.edu/gaeebe / Verificació prèvia documentació

Termini de sol·licitud: Consulteu el Calendari de Tràmits Acadèmics

Resolució:

La resolució es pot consultar a l'estat del tràmit dins l'e-Secretaria , apartat "Instàncies / les meves instàncies".
Paral·lelament a la resolució del tràmit, l'estudiantat podrà veure reflectida aquesta resolució al seu expedient acadèmic.

Consulteu

Gestió de sol·licituds online:

Per accedir a l’e-Secretaria cal l’usuari i contrasenya de la UPC.