Vés al contingut (premeu Retorn)

Continuïtat d'estudis

D'acord amb el que estableix l'article 2.1 Rendiment mínim en el primer any acadèmic i permanència Fase Inicial de la "Normativa d'Avaluació i Permanència dels estudis de Grau i Màster de l'EEBE", l'estudiantat té unes exigències mínimes de resultats per a poder continuar els seus estudis:

  • Estudiantat de nou accés: Quan accedeix a un estudi de grau ha de superar en el primer any acadèmic un mínim de 12 crèdits ECTS, amb independència de les matrícules formalitzades.
  • Estudiantat en la Fase Inicial: L'estudiantat a temps complet ha de superar un mínim de 48 crèdits entre les assignatures que conformen la Fase Inicial en un termini màxim de 2 anys acadèmics, i l'estudiantat a temps parcial en un termini màxim de 4 anys.
Si ets declarat o declarada "no apte" del rendiment mínim de la fase inicial o bé no has superat el mínim de 12 crèdits en el primer any acadèmic: El degà o la degana pot, en situacions justificades, no aplicar el que preveuen els apartats "Rendiment mínim en el primer any acadèmic" i "Rendiment mínim en la Fase Inicial dels estudis" a les estudiantes i a l'estudiantat que ho sol·liciti de forma motivada i abans de la data que cada any s'estableix al calendari de tràmits acadèmics.

Com es sol·licita:

A través de l'e-Secretaria, apartat "Instàncies / Sol·licitud" amb les credencials d'accés a les Intranets de la UPC.

Documentació: Un cop registrada la sol·licitud a l'e-Secretaria, caldrà justificar-ne el motiu presentant la documentació addicional necessària (*) a Gestió Acadèmica de l'EEBE

(*) Aquesta documentació haurà de ser un Document electrònic verificable o còpia autenticada per l’emissor. En cas de no poder verificar la documentació a la unitat emissora, contacta amb Gestió acadèmica de l'EEBE a través d'un tiquet a https://demana.upc.edu/gaeebe / Verificació prèvia documentació

Termini de sol·licitud: Consulteu el Calendari de Tràmits Acadèmics

Resolució:

 

Consulteu

Gestió de sol·licituds online:

Per accedir a l’e-Secretaria cal l’usuari i contrasenya de la UPC.