Vés al contingut (premeu Retorn)

Reconeixements de crèdits optatius per experiència laboral

El nombre mínim de crèdits que es poden reconèixer són 6 ECTS per cada 1.600 hores de treball acreditades. El nombre màxim de crèdits a reconèixer:
  • 12 ECTS per a estudis de Grau

Si heu realitzat els 12 ECTS de pràctiques curriculars, no podreu reconèixer cap crèdit per experiència laboral.

Si és necessari, en funció del nombre de crèdits que resten per obtenir el títol, es pot autoritzar el reconeixement d’un nombre inferior de crèdits, sempre que les hores mínimes de treball es corresponguin amb 1.600. A partir del reconeixement dels 6 primers crèdits (1.600 hores acreditades), es pot reconèixer l’experiència laboral per crèdits, mantenint la proporció corresponent, i fins el màxim de crèdits que permeti el pla d’estudis per pràctiques externes.

Com es sol·licita:

A través de la Seu Electrònica de la UPC, emplenant la Sol·licitud de reconeixement de crèdits per experiència laboral, en el darrer quadrimestre dels estudis de grau, adjuntant la següent documentació (*):

  • Contracte laboral (*)
  • Certificat de vida laboral expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social actualitzat (màxim 15 dies abans de l’inici del termini de sol·licituds) (*)
  • Document emès per l’empresa que acrediti les tasques dutes a terme per la persona interessada així com el període en què les ha dut a terme. (*)
  • En el cas que el propi estudiant sigui el responsable de l’empresa, haurà d’aportar la certificació de treballador autònom. (*)
(*) Aquesta documentació requerida haurà de ser un Document electrònic verificable o còpia autenticada per l’emissor. En cas de no poder verificar la documentació a la unitat emissora, contacta amb Gestió acadèmica de l'EEBE a través d'un tiquet a https://demana.upc.edu/gaeebe / Verificació prèvia documentació

Termini de sol·licitud:

Consulteu el Calendari de Tràmits Acadèmics de l'EEBE.

Resolució:

Una vegada resolta la sol·licitud, en cas de ser favorable, es generarà un rebut de pagament a l’e-Secretaria/ "Impresos i pagaments".

Automàticament quan aquest import sigui abonat, l'estudiant podrà veure dins el seu expedient els crèdits optatitus reconeguts.