Vés al contingut (premeu Retorn)

Reconeixements / Convalidacions d'assignatures

El Reconeixement de crèdits és l’acceptació, en un estudi oficial de la UPC, dels crèdits que havent estat obtinguts en uns ensenyaments oficials, a la mateixa UPC o en qualsevol altra universitat, són computats a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

El reconeixement s’ha de fer sempre a partir de les assignatures cursades en els estudis d’origen, mai a partir d’assignatures convalidades, adaptades o reconegudes prèviament.

Quan els crèdits superats en uns ensenyaments oficials s’han obtingut en una universitat estrangera, els crèdits que són objecte de reconeixement s’incorporen a l’expedient de la titulació de grau com a assignatures o crèdits convalidats i han de tenir associada una qualificació numèrica i descriptiva.

Els reconeixements a l'expedient:

  • Impliquen l'equivalència de competències (específiques i/o transversals) i càrrega de treball entre assignatures de plans d'estudis que condueixen a l'obtenció del títols oficials.
  • Es conserva la qualificació dels estudis d'origen.

Com es sol·licita:

A través de la Seu Electrònica de la UPC, emplenant la Sol·licitud de reconeixement/convalidació d'assignatures.

Haureu d'adjuntar la següent documentació:

  • Formulari de reconeixements / convalidacions d'assignatures complimentada
  • Certificació acadèmica personal que acrediti els estudis que es volen reconèixer (en el cas d'estudiantat de la UPC es pot substituir per un expedient extret d’e-secretaria). (*)
  • Pla d'estudis i Programa de les assignatures, publicat pel centre corresponent (en el cas d'estudiants UPC no és necessari). (*)
En el cas d'estudiantat que vulgui reconèixer estudis universitaris fets a l'estranger, "tots aquests documents han de ser oficials, originals i expedits per les autoritats competents, i han d’estar legalitzats per via diplomàtica (a excepció dels documents expedits per estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu i dels documents expedits per Suïssa, per l’acord bilateral amb la Unió Europea.). Més informació a l'apartat 7.1.6 dels "Procediments administratius i de gestió econòmica vinculats a la Normativa acadèmica dels estudis de grau i màster, NAGRAMA 2019-2020".
Així mateix, tots han d'anar acompanyats de la traducció oficial al castellà o al català.

(*) Aquesta documentació requerida haurà de ser un Document electrònic verificable o còpia autenticada per l’emissor. En cas de no poder verificar la documentació a la unitat emissora, contacta amb Gestió acadèmica de l'EEBE a través d'un tiquet a https://demana.upc.edu/gaeebe / Verificació prèvia documentació

Preu i pagament:

Cal abonar la taxa corresponent (establerta al Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya) amb targeta de crèdit a través de l'e-secretaria / Impresos i pagaments. Quan estigui abonada aquesta taxa s'iniciarà el tràmit de Reconeixement de crèdits.

Termini de sol·licitud:

Consulteu el Calendari de Tràmits Acadèmics de l'EEBE.

Resolució

Es farà arribar a través de correu electrònic amb la proposta de convalidació de l'Escola, que ha de ser ratificada per l’òrgan competent de la UPC.

Matrícula

Finalitzat el tràmit, l'estudiant ha de modificar la matrícula condicionada per tal que les assignatures reconegudes o convalidades constin al seu expedient.

Un cop l'òrgan competent de la UPC emet la resolució definitiva, la matrícula es considera en ferm.