Vés al contingut (premeu Retorn)

Renúncia de matrícula

En casos justificats degudament i per una sola vegada, l'estudiant podrà sol·licitar la renúncia total a la matrícula, sempre que ho faci dins del termini que s’estableix al calendari acadèmic, amb independència de la data en què han formalitzat la matrícula.

En tot cas, l'estudiant que ha renunciat a la matrícula de primer curs perd la plaça assignada. Si l'estudiant sol·licita la renúncia per alguna circumstància de caràcter excepcional (malaltia o accident greu) podrà conservar la plaça si així ho demana explícitament a la sol·licitud.

L'anul·lació total de la matrícula només dóna dret a la devolució dels preus públics en els supòsits recollits a la Normativa acadèmica dels estudis de grau i de màster de la UPC.

La sol·licitud de renúncia a la matrícula implica la renúncia a tots als ajuts a l’estudi sol·licitats que requereixin estar matriculat d’uns estudis universitaris. Expressament implica la renúncia a la beca de règim general i mobilitat i a les beques equitat. En aquest cas s’emetrà una nova liquidació en modalitat de pagament EFECTIU, i l’estudiant disposarà de 10 dies per fer efectiu el pagament.

Com es sol·licita:

Emplenant la Sol·licitud de renúncia de matrícula a través de la Seu Electrònica de la UPC: https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Sol_licitud_renuncia_matricula

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la documentació acreditativa que justifiqui el motiu exposat (*).

(*) Aquesta documentació requerida haurà de ser un Document electrònic verificable o còpia autenticada per l’emissor. En cas de no poder verificar la documentació a la unitat emissora, contacta amb Gestió acadèmica de l'EEBE a través d'un tiquet a https://demana.upc.edu/gaeebe / Verificació prèvia documentació

Termini de sol·licitud: Consulteu el Calendari de Tràmits Acadèmics

Resolució:

Es farà arribar la resolució a través dels canals oficials.

Paral·lelament a la resolució del tràmit, en cas que sigui acceptada, l'estudiant podrà veure reflectida aquesta anul·lació de matrícula al seu expedient.

Aquest import només podrà ser retornat a l'estudiant en el cas que els motius exposats estiguin inclosos en els supòsits així establerts a la Normativa acadèmica dels estudis de Grau i Màster de la UPC. Consulteu devolució de l'import de la matrícula.