Vés al contingut (premeu Retorn)

Renúncia de matrícula

Com a norma general, no es pot renunciar a la matrícula, si bé en casos justificats degudament i per una sola vegada, l'estudiantat podrà sol·licitar la renúncia total a la matrícula, sempre que ho faci dins del termini que s’estableix al calendari acadèmic, amb independència de la data en què han formalitzat la matrícula.

En tot cas, l'estudiantat que ha renunciat a la matrícula de primer curs perd la plaça assignada i ha de tornar a ser admès en el procés de preinscripció o d’acord amb les normes d’accés vigents per a aquells estudis per poder matricular-s’hi una altra vegada. Si l'estudiantat sol·licita la renúncia per alguna circumstància de caràcter excepcional (malaltia o accident greu) podrà conservar la plaça si així ho demana explícitament a la sol·licitud.

L'anul·lació total de la matrícula només dóna dret a la devolució dels preus públics en els supòsits recollits a la Normativa acadèmica dels estudis de grau i de màster de la UPC.

La sol·licitud de renúncia a la matrícula implica la renúncia a tots als ajuts a l’estudi sol·licitats que requereixin estar matriculat d’uns estudis universitaris. Expressament implica la renúncia a la beca de règim general i mobilitat i a les beques equitat. En aquest cas s’emetrà una nova liquidació en modalitat de pagament EFECTIU, i l’estudiant disposarà de 10 dies per fer efectiu el pagament.

El director o directora o el degà o degana del centre resol les sol·licituds de renúncia presentades.

Com es sol·licita:

La sol·licitud s’ha de tramitar a l’e-Secretaria, apartat "Instàncies / Sol·licitud" amb les credencials d'accés a les Intranets de la UPC.

Recordeu que tota sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la documentació acreditativa que justifiqui el motiu exposat. Aquesta documentació s'haurà de presentar presencialment a l'Àrea Acadèmica de l'EEBE.

Termini de sol·licitud: Podeu consultar el Calendari de Tràmits Acadèmics

Resolució:

La resolució es pot consultar dins l'e-Secretaria, apartat "Instàncies / les meves instàncies".

Paral·lelament a la resolució del tràmit, en cas que sigui acceptada, l'estudiantat podrà veure reflectida aquesta anul·lació de matrícula al seu expedient.

Aquest import només podrà ser retornat a l'estudiant en el cas que els motius exposats estiguin inclosos en els supòsits així establerts a la Normativa acadèmica dels estudis de Grau i Màster de la UPC. Consulteu devolució de l'import de la matrícula.

 

Informació d'interés:

Gestió de sol·licituds online:

Per accedir a l’e-Secretaria cal l’usuari i contrasenya de la UPC.