Vés al contingut (premeu Retorn)

Registre

Requeriments

Requeriments acadèmics: Haver superat un nombre mínim de crèdits de la titulació.
 • Graus: 162 ECTS superats
 • Màsters (excepte AMASE): 30 ECTS superats
 • AMASE: 0 ECTS superats
 • Estudiants de mobilitat incoming: 0 ECTS superats
Requeriments docents: Haver acordat prèviament amb el professor o professora la direcció del treball i l'objecte d'estudi.
 

Modalitats

ObservacionsDireccióCodirecció
A-Centre PDI vinculat a l'EEBE Opcional
B-Empresa  vinculat a signatura de conveni de pràctiques externes PDI vinculat a l'EEBE Tutor o tutora a l'empresa

C-Mobilitat Universitat

(outgoing)

vinculat a estada de mobilitat i precompromís de reconeixement de crèdits

Mobilitat: sotsdirector de relacions internacionals (R. Benítez)

EEIGM (Grau): responsable EEBE del programa (A. Mateo) 

Opcional 

D-Mobilitat Empresa

(outgoing)

vinculat a estada de mobilitat a empresa a l'estranger PDI vinculat a l'EEBE Tutor o tutora a l'empresa

Codirecció: 

Si és una persona que no pertany al departament de qui dirigeix el treball, cal informar del seu nom, cognoms, mail i DNI.

Aplicació: https://demana.upc.edu/gaeebe(obriu en una finestra nova)

Responsable d'informar: L'estudiant

Termini: Abans de la validació del director o directora.


En cas de que sigui "modalitat B", al tiquet demana cal adjuntar a més, el conveni de cooperació educativa per a TFE o el document d'estada puntual a l'entitat col·laboradora


Procediment de registre de TFE

Aplicació: e-Secretaria, apartat “projectes

Termini: calendari TFE.

Objectiu: Emplenar el formulari amb les dades bàsiques del projecte, tenint en compte la informació del quadre anterior.

 • Títol
 • Descripció
 • Modalitat: escollir una de les opcions
 • Departament: el del director o directora
 • Director o directora
 • Codirector o codirectora (si s'escau)
 • Secretari = director o directora
 • Indicar si el treball està relacionat amb el d'un altre/a estudiant. En cas afirmatiu, consulteu prèviament l'apartat TFE vinculat

IMPORTANT:

 • L'estudiant no escull els rols de president ni vocal del tribunal; només ha d'indicar el nom del director, del secretari i, en cas necessari, del codirector.
 • Camp d'informació: No excedir els 900 caràcters (títol, descripció i observacions)
 • Requeriment de validació electrònica pel director/a de TFE (sense aquest tràmit no pot ésser matriculat).

 TFE vinculat

Definició: col·laboració de dos o més estudiants per a desenvolupar de manera conjunta un projecte sense detriment de que cadascun d'ells hagi d'elaborar un treball integral, independent i individual.

Objectiu: Vincular el registre de TFE dels estudiants que treballin una mateixa temàtica sota la direcció del mateix professorat

Aplicació: e-Secretariaapartat “projectes” (opció del formulari de registre de TFE)

Específicitats del procediment de registre:

 • Quan l'estudiant pertanyi a la mateixa titulació de Grau: indicar el DNI de l'estudiant dins del formulari de registre de TFE. L'estudiant referenciat ha d'acceptar la vinculació.
 • Quan l'estudiant pertanyi a una titulació de Grau diferent: Sol·licitar la seva incorporació a Gestió Acadèmica.

IMPORTANT:

 • El TFE és un treball individual. Cada estudiant ha de fer un treball diferenciat (únic), tot i estar relacionat amb el d’altre/s estudiant/s
 • Cada autor ha d'elaborar una memòria complerta que remarqui la part original del seu treball
 • Cada estudiant ha de fer els tràmits de dipòsit de forma individual.
 • Els estudiants han de formalitzar la matrícula del TFE el mateix curs i quadrimestre i han de fer la defensa a la mateixa convocatòria
 • L'acte de defensa del TFE es realitza en la mateixa sessió per la totalitat d'estudiants

Modificació de registre

Objectiu: sol·licitar la modificació de dades del registre de TFE que ha estat prèviament validat i probablement matriculat.

Tipologia de canvis:

 • Una variació del títol (tant si està matriculat en convocatòria ordinària, conv. addicional o no matriculat)
 • Un canvi de Treball sempre i quan es mantingui el director (únicament si és abans del fi del termini dipòsit de la convocatòria ordinària, o en situació de no matriculat)

Responsable de la sol·licitud: El director o la directora del TFE (a través del mail institucional/credencials UPC)

Termini: Abans d'inici del període de dipòsit de convocatòria ordinària. Més informació: calendari TFE.

Mail: Dades mínimes que ha de contenir:

 • Dades personals de l'estudiant (nom, cognoms i DNI si es coneix)
 • Títol actual del TFE
 • Nou títol de TFE
 • Nova descripció del TFE
 • En cas de variació d'algun rol de projecte (codirectors), indicar els canvis  
Observacions: Mentre el registre no estigui validat pel director o directora, l'estudiant pot fer les modificacions directament a e-Secretaria  (estat del TFE= "registrat per l'estudiant").

  Baixa del TFE registrat

  Objectiu: desvincular a estudiant i  a director o directora del compromís adquirit de desenvolupament / direcció del TFE registrat.

  Requeriment: que el TFE tingui una situació diferent de "matriculat" o "avaluat"

  Procediment:

  • Requeriment: L'estudiant ha de contactar de forma prèvia amb l'actual director o directora de TFE per acordar la baixa del TFE
  • Responsable de la sol·licitudEl director o la directora del TFE (a través del mail institucional/credencials UPC)
  • Mail:  identificant l'estudiant i confirmant l'acceptació de la baixa del TFE.
  ObservacionsUn cop el TFE hagi estat donat de baixa, l'estudiant podrà fer un nou registre de TFE.
   

  NOU:

  Informació: En cas d'avaluació del TFE "NP" o "suspès" es procedirà a la baixa del registre de treball, requerint consegüentment un nou registre de TFE per part de l'estudiant.

  Referent: apartat 6.8 de la normativa del Treball de Fi de Grau o de Màster de l'EEBE