Comparteix:

Registre

Informacions prèvies

 • El treball personal d’un/una estudiant associat al desenvolupament del TFE és el corresponent a 25 hores per ECTS
 • És recomanable planificar bé el desenvolupament del treball per a assolir la fita en el calendari marcat
 • És necessari fer el seguiment del desenvolupament del TFE amb el PDI que el dirigeix
 • La matrícula del TFE en un quadrimestre vincula a l'estudiant a l'obligació de dipòsit i defensa del treball en un dels períodes establerts per a aquell quadrimestre (convocatòria ordinària o convocatòria addicional). En cas contrari, el TFE és avaluat com a "NP", havent de fer un nou registre de TFE i una nova matrícula ordinària amb el recàrrec corresponent per repetició.
 • Si es produeix un canvi de projecte, no es pot fer la matrícula addicional.

 


Requeriments

Requeriments per a fer el registre de TFE
Requeriments acadèmics: Haver superat un nombre mínim de crèdits de la titulació.
 • Graus: 162 ECTS superats
 • DT Graus: 234 ECTS superats (246 ECTS en el cas de DT relacionats amb el Grau d'Enginyeria de l'Energia)
 • Màsters (excepte Erasmus Mundus): 30 ECTS superats
 • Estudiants de mobilitat incoming i Erasmus Mundus: 0 ECTS superats
Requeriments docents: Haver acordat prèviament amb el professor o professora amb docència a l'EEBE la direcció del treball i l'objecte d'estudi.
 • DT (si opta per TFE únic):  
  • cal que el registre incorpori dos PDI, que exerciran la direcció i la codirecció acadèmica del TFE, per facilitar la cobertura dels coneixements d’ambdues titulacions (un vinculat a una de les titulacions i l'altre a l'altra titulació). 
  • No pot ésser realitzat en un programa de mobilitat

Requeriments per a fer la matrícula de TFE

Requeriments acadèmics: Nombre màxim de crèdits pendents de superar de la titulació.

 • Graus i màsters (excepte Erasmus Mundus): 36 ECTS pendents (inclós el TFE)
  • Excepció 1:  Expedients amb ECTS matriculats pendents d'avaluació corresponents a pràctiques externes, estades de mobilitat o reconeixement de crèdits
  • Excepció 2: expedients amb fins un  màxim de 42 ECTS pendents de superar, si es sol·licita l'ampliació de nombre de crèdits a matricular (=42) 
 • DT Graus: 48 ECTS per al doble grau Mecànica - Materials; 60 ECTS per a tots els altres dobles graus, inclós el TFE.
 • Estudiants de mobilitat incoming i Erasmus Mundus: 0 ECTS superats

Requeriments docents: Que el TFE hagi estat validat prèviament pel director o directora (estat del TFE="inscrit i acceptat")

 

Aplicacióe-Secretaria

 


 [No vigent actualment] Perspectiva ètica del TFE       

Segons la temàtica, el teu treball TFE necessitarà ser avaluat pel Comitè d'Ètica de la UPC.
És molt important que abans d'iniciar el teu treball t'asseguris que el contingut i desenvolupament d'aquest no contingui cap mena de vinculació ètica. En cas contrari, necessitaràs un certificat emès pel Comitè d'Ètica de la UPC assegurant que el teu projecte compleix amb els requisits establerts per la legislació vigent. Aquest document mai es pot generar una vegada iniciat o finalitzat el teu treball

 

NOU: Fes l'autotest. Si totes les preguntes les respons negativament, no t'has d'amoïnar pel tema. Si has contestat afirmativament a una o més preguntes, significarà que el teu treball és candidat a necessitar ser avaluat per un Comitè d'Ètica. Continua llegint el punt "Informació General", i en tot cas consulta amb la persona que et tutoritza.

 

Modalitats

ObservacionsDireccióCodirecció
A-Centre PDI vinculat a l'EEBE Opcional
B-Empresa(*)

 

NOU:Requeriment de signatura de conveni de pràctiques externes o acord d'estades puntuals PDI vinculat a l'EEBE

 

Tutor o tutora a l'empresa

C-Mobilitat Universitat

(outgoing)

vinculat a estada de mobilitat i precompromís de reconeixement de crèdits

Mobilitat: sotsdirector de relacions internacionals (R. Benítez)

EEIGM (Grau): responsable EEBE del programa (A. Mateo) 

Opcional 

D-Mobilitat Empresa

(outgoing)

vinculat a estada de mobilitat a empresa a l'estranger PDI vinculat a l'EEBE Tutor o tutora a l'empresa

Codirecció: 

Si és una persona que no pertany al departament o centre docent de qui dirigeix el treball, cal informar del seu nom, cognoms, mail i DNI.

Aplicació: https://demana.upc.edu/gaeebe

Responsable d'informar: L''estudiant

Termini: Abans de la validació del director o directora.


(*)En cas que sigui "modalitat B"

Procediment de registre de TFE

Modalitats A, C i D:

Aplicació: e-Secretaria, apartat “projectes

Termini: calendari TFE.

Objectiu: Emplenar el formulari amb les dades bàsiques del projecte, tenint en compte la informació del quadre anterior.

 • Títol
 • Descripció
 • Modalitat: escollir una de les opcions
 • Departament: el del director o directora
 • Director o directora: PDI vinculat a l'EEBE (amb condició de doctor en el cas de TFE de màster)
 • Codirector o codirectora (si s'escau)
 • Secretari = director o directora

IMPORTANT:

 • L'estudiant no escull els rols de president ni vocal del tribunal; només ha d'indicar el nom del director, del secretari i, en cas necessari, del codirector.
 • Camp d'informació: No excedir els 900 caràcters (títol, descripció i observacions)
 • Requeriment de validació electrònica pel director/a de TFE (sense aquest tràmit no pot ésser matriculat).

Modalitat B:

TipologiaProcediment
Amb conveni de pràctiques externes curriculars: 

No cal fer el registre, s'ha de formalitzar el conveni a través de tiquet demana (tema d'ajuda: Tramitació conveni TFE Empresa) i una vegada tramitat quedarà registrat automàticament.


Qui exerceixi la tutoria acadèmica de les pràctiques (PDI-EEBE) dirigirà també el TFE

Amb contracte laboral o altres vies sense conveni de pràctiques curriculars:

L'estudiant ha de lliurar a l'àrea de pràctiques acadèmiques de Gestió Acadèmica l'acord d'estades puntuals signat.

Mail: 

Un cop fet, podrà realitzar el registre de TFE a e-Secretaria (mateix procediment que per a modalitats A, C i D).

 

Modificació de registre

Objectiu: sol·licitar la modificació de dades del registre de TFE que ha estat prèviament validat i probablement matriculat.

Tipologia de canvis:


 • Variació del títol: l'ha pot fer l'estudiant a eSecretaria fins el moment anterior al dipòsit de TFE
 • Variació de la descripció del TFE: l'ha de sol·licitar l'estudiant (tiquet demana) facilitant el nou text que hi ha de constar.
 • Afegir codirectors/modificar codirectors de TFE: 
  • Si la sol·licitud és prèvia a la validació del registre de TFE, cal que ho sol·liciti l'estudiant via tiquet demana
  • Si la sol·licitud és posterior a la validació del registre de TFE, cal que ho sol·liciti qui exerceix la direcció acadèmica del treball  (a través del mail institucional/credencials UPC) a 

 

Observacions: Mentre el registre no estigui validat pel director o directora, l'estudiant pot fer les modificacions directament a e-Secretaria  (estat del TFE= "registrat per l'estudiant").

  Baixa del TFE registrat

  Objectiu: desvincular a estudiant i  a director o directora del compromís adquirit de desenvolupament / direcció del TFE registrat.

  Requeriment: que el TFE tingui una situació diferent de "matriculat" o "avaluat"

  Procediment:

  • Requeriment: L'estudiant ha de contactar de forma prèvia amb l'actual director o directora de TFE per acordar la baixa del TFE
  • Responsable de la sol·licitudEl director o la directora del TFE (a través del mail institucional/credencials UPC)
  • Mail:  identificant l'estudiant i confirmant l'acceptació de la baixa del TFE.
  ObservacionsUn cop el TFE hagi estat donat de baixa, l'estudiant podrà fer un nou registre de TFE.
   

  NOU:

  Informació: En cas d'avaluació del TFE "NP" o "suspès" es procedirà a la baixa del registre de treball, requerint consegüentment un nou registre de TFE per part de l'estudiant.

  Referent: apartat 5.8 de la normativa del Treball de Fi de Grau o de Màster de l'EEBE 

   

  Bàners

  atenea_TFE_banner.png

  Banner e-Secretaria