Vés al contingut (premeu Retorn)

Procediment per sol·licitar l'autorització d'estades i accessos a l'EEBE i Campus Diagonal Besòs.

 

PERSONAL UPC

Per poder sol·licitar l'accés a espais de l'EEBE i del Campus Diagonal Besòs és imprescindible disposar d'Identitat Digital UPC (ID) i el Carnet UPC. Tots els membres de la Universitat Politècnica de Catalunya -estudiantat; doctorands; PDI i PAS-  per la seva vinculació a la UPC mitjançant nomenament, contracte o matrícula, disposen automàticament d'ID. Espais EEBE gestiona els accessos als espais del Campus Diagonal Besòs, per a fer la sol·licitud cal emplenar el formulari següent:

 

                             

       Formulari per a sol·licitar els accessos a espais de l'EEBE i del Campus Diagonal Besòs

 

                         

 

Si no es disposa de Carnet UPC, cal indicar-ho al formulari i la Unitat d'Espais facilitarà un carnet temporal, que s'haurà de retornar quan es disposi del definitiu.

Per a qualsevol incidència ams els accessos podeu contactar amb

 

 

PERSONAL EXTERN

Qualsevol persona externa a la UPC no pot accedir ni treballar (Tesis, TFG, TFM, Recerca o Docència) a l'EEBE/Campus Diagonal Besòs, sense regularitzar la seva estada, que autoritzará el rector o la persona en qui delegui.

Segons sigui PDI/PAS, estudiant/a o doctorand/a el procediment per notificar i regularitzar l'estada segueix un procediment específic i sempre es farà a través de la

 

Unitat de Suport a Departaments (USD)
UTG del Campus Diagonal Besòs
Edifici C, planta 2,  despatx 2.16
Telf. 93 413 77 79

 

 

 

Estudiantat de Grau i Estudiantat de Màster

 Documentació necessària :

 • Learning agreement (CAST - ENG): hauran de signar els responsables de la universitat d’origen i l'estudiant/a. Cal tenir en compte el següent:
  • Imprescindible fer constar la data d'inici i fi de l'estada (dd/mm/aa).
  • La vicerectora de Docència i Estudiantat signa el document electrònicament (per delegació del rector). Si la resta de signants ho fan de forma manuscrita, la universitat d'orígen ha de posar el segell institucional a la signatura i quan l'estudiant/a iniciï l'estada ens haurà de lliurar un original en paper que es farà arribar a Serveis Jurídics pel seu arxiu.
 • Assegurança de Responsabilitat Civil i repatriació pel període que compren l’estada. 
 • Cobertura Assistència Sanitària pel període que compren l’estada (en el cas que pertanyin a un país de la UE poden presentar la Targeta sanitària europea).
 • Autorització de l’estada: Vicerectorat de Docència i Estudiantat (USD tramita la signatura).

Un cop arriba el Learning Agreement signat, s'envia a l'estudiant/a per a que el lliuri a la seva universitat i al PDI UPC tutor. Quan ha estat donat d'alta a identitat digital UPC, s'informa al PDI UPC tutor per a que demani els accessos que consideri mitjançant el formulari d'Espais EEBE.

 

  

Estudiantat de Doctorat

 Documentació necessària :

 • Learning agreement (CAST ENG): hauran de signar els responsables a la universitat d’origen. Cal tenir en compte el següent:
  • Imprescindible fer constar la data d'inici i fi de l'estada (dd/mm/aa).
  • El Director de l'Escola de Doctorat UPC signa el document electrònicament (per delegació del rector). Si la resta de signants ho fan de forma manuscrita, la universitat d'orígen ha de posar el segell institucional a la signatura i quan l'estudiant/a iniciï l'estada ens haurà de lliurar un original en paper que es farà arribar a Serveis Jurídics pel seu arxiu.
 • Assegurança de Responsabilitat Civil i repatriació pel període que compren l’estada.
 • Cobertura Assistència Sanitària pel període que compren l’estada (en el cas que pertanyin a un país de la UE poden presentar la Targeta sanitària europea).
 • Autorització de l’estada: Direcció de l'Escola de Doctorat UPC (USD tramita la signatura).

 Un cop arriba el Learning Agreement signat, s'envia a l'estudiant/a per a que el lliuri a la seva universitat i al PDI UPC tutor. Quan ha estat donat d'alta a identitat digital UPC, s'informa al PDI UPC tutor per a que demani els accessos que consideri mitjançant el formulari d'Espais EEBE.

 

 


PDI i Investigadors/es d'altres entitats

Relacions Internacionals UPC tramita mitjançant un aplicatiu propi, la vinculació dels convidats (visitants) a la UPC. El procediment consta de les fases següents: 

 • FASE 1: Cal lliurar una carta d'invitació (models: ENGCAST, CAT) i les dades principals del convidat i l'estada,  emplenant aquest formulari.  L'USD inicia el tràmit a l'aplicatiu UPC corresponent.
 • FASE 2. La persona a vincular rebrà un correu electrònic (a l'adreça que indiqueu) amb un enllaç al formulari de l'aplicatiu, per a que accepti la invitació i annexi la documentació requerida. 
 • FASE 3: L'USD revisa que tot és correcte i valida el tràmit per a la següent fase.
 • FASE 4: La sol·licitud s'envia al Portafirmes UPC. Segons sigui l'estada el circuit de signatures és diferent.
 • FASE FINAL: Un cop  arriba la sol·licitud signada, s'envia a la persona vinculada i al PDI que convida. Quan ha estat donat d'alta a identitat digital UPC, la USD informa al PDI que convida per a que demani els accessos que consideri mitjançant el formulari d'Espais EEBE.

Documentació requerida:

 • Passaport.
 • Autorització de l’entitat d’origen.
 • Convocatòria i resolució de la convocatòria de mobilitat, si s’escau.
 • Carta d’invitació (li envia USD).
 • Cobertura d’Assistència Sanitària (en el cas que pertanyin a un país de la UE poden presentar la Targeta sanitària europea).
 • Assegurança de Responsabilitat Civil i repatriació pel període que compren l’estada.

 

PDI d’una Universitat Estrangera que ve a fer una estada amb un Ajut Erasmus +

Documentació:

 • Model STAFF MOBILITY FOR TEACHINF MOBILITY AGREEMENT(obriu en una finestra nova): emplenat amb les dades del professor/a visitant i signat pel visitant i el responsable de la Universitat d’origen i segell (si la signatura és manuscrita). 
 • Cobertura d'Assistència Sanitària (en el cas que pertanyin a un país de la UE poden presentar la Targeta sanitària europea).
 • Autorització de l'estada: Director/a del departament que acull al visitant.

Quan ha estat donat d'alta a identitat digital UPC, s'informa al responsable de l'estada, per a que demani els accessos que consideri mitjançant el formulari d'Espais EEBE.

 

Comunicació d'estades de persones alienes a la UPC per un termini inferior o igual a 1 setmana.

Per regularitzar les estades d’estudiantat o PDI als departaments per períodes de menys d'una setmana, caldrà que aquesta persona disposi de cobertura sanitària. No hi haurà temps per gestionar accessos, però s'haurà de comunicar l'estada al departament, cal que empleneu aquest formulari(obriu en una finestra nova).

 

GUIA D'ACOLLIDA AL CAMPUS DIAGONAL BESÒS - CAT/CAST/ENG