Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés a les titulacions de grau per Canvi d'estudis, centre o universitat (no presencial)

Com:

 Documentació:

 • Havent cursat estudis espanyols:
  • Certificació Acadèmica Oficial (en el cas d'estudiantat de la UPC es pot substituir per un expedient extret de l'e-secretaria)
  • Pla d'estudis del centre d'origen segellat (només estudiantat de fora de la UPC)
  • Programa de les assignatures aprovades segellats pel centre d'origen (només estudiantat de fora de la UPC)
 • Havent cursat estudis a l'estranger:

Terminis:

 • Publicació oferta de places quadrimestre de primavera 2021/2022: Segona quinzena de desembre 2021
 • Sol·licitud: Del 7 al 14 de gener de 2022
 • Resolució accés per canvi d'estudis / universitat: 31 de gener de 2022

Les vies d'accés a les titulacions de grau per canvi d'estudis, centre o universitat són:

Canvi d'universitat i/o estudis universitaris oficials espanyols

 • Requisits:
  • Reconeixement d'un mínim de 30 ECTS en els estudis als quals es vol accedir, corresponents a assignatures obligatòries. En cap cas no es reconeix el Treball Final de Grau.
  • No estar afectat per les normes de permanència als estudis d'origen, si aquests s'han cursat a la UPC. En aquest cas, s'ha d'obtenir plaça pel procés de preinscripció.

Convalidació d'estudis parcials fets a l'estranger

 • Requisits:
  • Que es puguin convalidar un mínim de 30 ECTS corresponents a assignatures obligatòries de la titulació de l'EEBE a la qual es vol accedir (el TFG no pot ésser convalidat). Aquests estudiants no poden fer la preinscripció.
 • Qui pot accedir:
  • Estudiantat que ha finalitzat els estudis universitaris a l'estranger poden demanar l'homologació del títol al ministeri competent en matèria d'estudis universitaris, o poden demanar convalidacions parcials directament a l'EEBE, però mai de manera simultània.
  • Estudiantat que hagi sol·licitat l’homologació del títol i aquesta hagi estat denegada.
L'estudiantat amb estudis universitaris realitzats a l'estranger ha de sol·licitar prèviament la convalidació d'aquests estudis mitjançant l'Estudi previ de convalidacions.