Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés a les titulacions de grau per canvi d'estudis, centre o universitat (no presencial)

Requisits d'accés

Les vies d'accés a les titulacions de grau per canvi d'estudis, centre o universitat són:

Canvi d'universitat i/o estudis universitaris oficials espanyols

 • Requisits:
  • Reconeixement d'un mínim de 30 ECTS en els estudis als quals es vol accedir, corresponents a assignatures obligatòries. En cap cas no es reconeix el Treball Final de Grau.
  • No estar afectat per les normes de permanència als estudis d'origen, si aquests s'han cursat a la UPC. En aquest cas, s'ha d'obtenir plaça pel procés de preinscripció.

Convalidació d'estudis parcials fets a l'estranger

 • Requisits:
  • Que es puguin convalidar un mínim de 30 ECTS corresponents a assignatures obligatòries de la titulació de l'EEBE a la qual es vol accedir (el TFG no pot ésser convalidat). Aquests estudiants no poden fer la preinscripció.
 • Qui pot accedir:
  • Estudiantat que ha finalitzat els estudis universitaris a l'estranger poden demanar l'homologació del títol al ministeri competent en matèria d'estudis universitaris, o poden demanar convalidacions parcials directament a l'EEBE, però mai de manera simultània.
  • Estudiantat que hagi sol·licitat l’homologació del títol i aquesta hagi estat denegada.

L'estudiantat amb estudis universitaris realitzats a l'estranger ha de sol·licitar prèviament la convalidació d'aquests estudis mitjançant l'Estudi previ de convalidacions.

Procediment

 Documentació

 • Havent cursat estudis espanyols:
  • Certificació Acadèmica Oficial (en el cas d'estudiantat de la UPC es pot substituir per un expedient extret de l'e-secretaria) (*)
  • Pla d'estudis del centre d'origen segellat (només estudiantat de fora de la UPC) (*)
  • Programa de les assignatures aprovades segellats pel centre d'origen (només estudiantat de fora de la UPC) (*)
(*) Aquesta documentació requerida haurà de ser un Document electrònic verificable o còpia autenticada per l’emissor. En cas de no poder verificar la documentació a la unitat emissora, contacta amb Gestió acadèmica de l'EEBE a través d'un tiquet / Verificació prèvia documentació
(**) Aquesta documentació requerida haurà de ser un Document electrònic verificable o còpia autenticada per l’emissor. En cas de no poder verificar la documentació a la unitat emissora, contacta amb Gestió acadèmica de l'EEBE a través d'un tiquet / Verificació prèvia documentació

Terminis

 • Publicació oferta de places d'accés per canvi d'estudis quadrimestre tardor 2024/2025: Segona quinzena de juny de 2024.
 • Sol·licitud d'accés quadrimestre tardor 2024/2025: Del 25 de juny al 15 de juliol de 2024.
 • Resolució d'accés quadrimestre tardor 2024/2025: 26 de juliol de 2024.

Preu

Estudis d’expedient acadèmic per a la convalidació, adaptació, transferència i reconeixement de plans
d’estudi
: 54,54 Euros, d'acord amb el que estableix el Decret de preus Públics de la Generalitat (punt 7.3). Gestió Acadèmica de l'EEBE contactarà amb la persona interessada amb les instruccions corresponents per fer el pagament.