Vés al contingut (premeu Retorn)

Verificació de les titulacions

El procés de verificació és un procés d’avaluació, previ a l’inici de la impartició, que han de superar totes les titulacions de l'escola per tal de tenir validesa oficial.

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) és l’òrgan encarregat d’avaluar que les propostes d’ensenyaments es dissenyin seguint unes directrius establertes i, per tant, s’adeqüin a la legalitat vigent.

Els centres universitaris són els responsables d’elaborar una memòria de la titulació en la que s’hi inclou informació relativa a la descripció i justificació del títol, els processos d’accés i admissió, la planificació acadèmica, i la disponibilitat de recursos humans i materials prevista, entre d’altres.

Un cop l'ensenyament ha estat verificat, i amb l’autorització de la Generalitat de Catalunya, el Consell de Ministres estableix el caràcter oficial dels títols universitaris i ordena la seva inclusió en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT).

 

Estudis de grau

Memòria verifica Informe de l'AQU
Grau en Enginyeria Biomèdica Memòria Informe
Grau en Enginyeria de l'Energia Memòria Informe
Grau en Enginyeria de Materials Memòria Informe
Grau en Enginyeria Elèctrica Memòria Informe
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Memòria Informe
Grau en Enginyeria Mecànica Memòria Informe
Grau en Enginyeria Química Memòria Informe

 

Estudis de màster

Memòria verifica Informe de l'AQU
Màster universitari en Ciència i Enginyeria de Materials (en extinció)
Memòria Informe
Màster universitari en Enginyeria Química (en extinció)
Memòria Informe
Máster universitario en Ciencia e Ingeniería Avanzada de Materiales
Memòria Informe
Master's degree in Chemical Engineering - Smart Chemical factories
Memòria Informe
Master's degree in Interdisciplinary & Innovative Engineering
Memòria Informe

 

Estudis de doctorat

Memòria verifica Memòria seguiment Informe de l'AQU Memòria acreditació
Doctorat en Enginyeria de Processos Químics Memòria Memòria Informe Memòria
Doctorat en Ciència i Enginyeria de Materials Memòria Memòria Informe Memòria
Doctorat en Polímers i Biopolímers Memòria Memòria Informe Memòria
Erasmus Mundus Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) Memòria _ _ _